Council thakah baaru thah dhinumuge bill thasdheegu kurehvvi galan kolhu Nasheedh ah!
4 hours ago
ކައުންސިލްތަަކުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވި ގަލަންކޮޅު ނަޝީދަށް
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދޭން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ކުރެއްވި ގަލަންކޮޅު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުން ފާސްކުރި...