ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހއ. އުލިގަމު އަދި ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި 2 ރަށުގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ވެސް އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ހއ. ތުރާކުނު ސުކޫލުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި 2 ރަށުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ އެ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސްއަށް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ:

 • ފަށާފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަން
 • ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން
 • ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ހަރުދަނާކުރަން ބޭނުންވާކަން
 • އާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއް ހެދުމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަން
 • ޔޮޓު ފަހަރަށް ބޭނުން ހިފޭނެގޮތަކަށް ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާކަން
 • ކުނި ނައްތާލުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާކަން

އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހިމެނެއެވެ.

ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ:

 • ރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުހެދުމަށް ބޭނުންވާކަން
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ބިނާއެއް ރަށުގައި ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާކަން
 • ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކަންކަން
 • ތުރާކުނު ކައިރީގައި އޮންނަ ވަނގާރު އެރަށުގެ އިހުތިސާސުގެ ތެރެއަށް ލުމަށް ބޭނުންވާކަން
 • ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ސުކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން
 • ރަށަށް އަރާ ބަނދަރުގައި ހުރި ދަތިކަން
 • ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަން
 • ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ކަރަންޓު ދެވޭނެ ގޮތެއް ބޭނުންވާކަން
 • ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް

ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދަވައިދެއްވުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި 2 ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވަނީ އެ 2 ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. 2 ރަށުގެ ކޮމިޓީއިން ވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އުލިގަމު އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ވަނީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.