"އޯ ނޯ.... އަލީނާ ކައިރީ ޑިނާރގެ ވާހަކަ ނުބުނެވުނު... މިޝްކާ ހަނދާންކޮށް އަލީނާ ކައިރީ ބުނައްޗޭ... އިނގޭ... ވެނިސްޑޭ ނައިޓް.... މިތަނަށް... އެރޭ ހާއްސަ ބުފޭއެއްވެސް އޮވޭ.... އޯކޭ.... ދެން ދަނީ އިނގޭ...." މިޝްކާއާއި ސަލާމް ކޮށްލުމަށްފަހު ކަޔާން ގެއާދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ކަޔާންގެ ހިތުގެ އެދުން އަލީނާއަށް ހާމަކުރަން އެރޭ ބޭނުންވާތީއެވެ. އެރޭގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހާއްސަ ވާން ކަޔާން ބޭނުމެވެ.

އެ ދުވަހު ކަޔާންގެ މަންމަ ކަނޑުފެން ވާހަކަ ކިޔަން ނަގައިގެން އުޅުމުން ކަޔާނަށް އެފޮތް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން ކަޔާންގެ ނިދި ބަރުވެފައިވާ ދެލޮލަށް އަރާމެއް ލިބޭތޯ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ފޯނު ޗާޖަށް ޖެހުމަށްފަހު ނިދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ކަޔާނަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ކައިސަން ޓަކިޖަހާ އަޑަށެވެ. "ދޮންބޭ!... ދޮޮންބޭ!... ހޯދަން މީހަކު އައިސް އެބަހުރި..." ދެ ލޯ އުނގުޅަމުން ކަޔާން ތެދުވި އިރު ކޮޓަރިތެރެ މުޅިންހެން ވަނީ އަނދިރި ވެފައެވެ. އެނދުމަތިން ތެދުވެ ކޮޓަރީގެ ހޮޅިބުރި ދިއްލާލަމުން ކައިސަން ގާތު މި އަންނަނީ ކަމަށް ބުނެ ފާހާނާއަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެލިއެވެ. މިގަޑީގައި ކަޔާން ހޯދަން އެއައީ ކާކުބާވައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަދި ޗާޖަރުން ކަޔާންގެ ފޯނު ވަކިކޮށްލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުތީ ފޯނަށް މީހަކު ގުޅާފައި އިންތޯ ބަލަމުންނެވެ.

ކޮޓަރިން ނުކުތް އިރު މުޅި ގޭތެރެ އެއްވަސް ކޮށްލާފައިވަނީ މަންމަގެ މޮޅެތި ރެސިޕީތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެއުންތަކުންނެވެ. ހެނދުނު ސައި ބުއި ގޮތަށްހުރި ކަޔާން ބަނޑުން އަޑު ގޮވަން ފެށުމުން ބަނޑުގައި ފިރުމަމުން ސިޓިންގް ރޫމަށް ދިޔައެވެ. ސޯފާގައި އިށީނދެގެން އިން މީހަކާ މަރީޝާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ކަޔާނަށް އެހިސާބަށް ދެވުނުު އިރު އެއީ ވިޝާލް ކަން އެނގުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކަޔާންގެ ހަނދާނަށް ރޭގައި މިގެއަށް ކާން އައުމަށް މަންމަ ދައުވަތު ދިން ހަނދާން ވުމުން ކަޔާންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލިއެވެ.

ކަޔާން ފެނުމުން ވިޝާލް ސޯފާއިން ތެދުވިއެވެ. ވިޝާލަށް ހަނާ އަޅާލަމުން ކަޔާން އޭނާގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހީ ވަރަށްބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުންވެގެންނެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު ކަޔާންގެ އެނދުގައި ވިޝާލް ޖައްސާލިއެވެ.

"ހެއި... ކިހިނެއްވީ ތިދެމީހުން އަސްލު ބްރޭކް އަޕް ވީ..." އަހަން ނާހަން ހުރެފައި ކަޔާން ކޮށްލި ސުވާލަކުން ވިޝާލްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. "ކީކޭ... މިޝްކާ އެންޑް މީތަ؟..." ވިޝާލް ޔަގީންކޮށްލަން އަހާލިއެވެ.

ކަޔާން ހޫން ލައްވާލަމުން ލާނެއް ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިވީީތަން ވިޝާލަށް ފެނުނެވެ. ބާލީހެއް ފާރުގައި ލައްކޮށްލަމުން ވިޝާލް އެ ބާލީހުގައި ބުރަކަށިޖައްސާ ލެގިލަމުން ވާހަކަ ދައްކަން ފެއްޓިއެވެ.

"އަސްލު... އަހަރެމެެން ދެމީހުން ވަރަށް ހިޔާލު ތަފާތު.... ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކު ރީތިވެގެން ރައްޓެހިވީ... ބަޓް އޭތި ވާކެއް ނުކުރި... ކިހިނެއް އެހާ ތަފާތު ހިޔާލެއްގެ ދެމީހުންނަށް އެކީގައި އުޅެވޭނީ.... އަނެއްކޮޅުން މިޝްކާ ވެސް ވަރަށް އަންޑަސްޓޭޑިންގް... ސޯ ވީ ބްރޯކްއަޕް... ނައު ވީ އާ ފްރެންޑްސް.... އައި ނޯ ޔޫ ފީލް ސްޓްރޭންޖް.... މަގޭ ކައިރީ މިޝްކާ ބުއްޏޭ ކަޔާން ދެއްކި ވާހަކަ އަބައުޓް އަސް...."

"އޯކޭ.. އޯކޭ... ނައު އައި ބިލީވް ޔޫ..." ކަޔާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އެހެން ބުނެލީ ވިޝާލް ހިތްހަމަޖައްސައި ދޭށެވެ.

"ތެދެއްތަ؟ ޔޫ ސްޓިލް ލަވް އަލީނާ.... އެމަންޖެ އެހާވަރުން އުޅޭ ހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ.... ކަޔާން ދެން އެހެން ކަމަކާ އުޅެންވީނުން..." ކަޔާނާ މުޚާތަބުކޮށް ވިޝާލް ދެއްކިވާހަކައިން ކަޔާނަށް ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. "ކީކޭ ތި ކިޔަނީ.... މަށަކަށް ނުވިސްނުނު..." ވިޝާލް އެ ދެއްކި ވާހަކައިން ކަޔާން އިންތިހާއަށް ދެރަވިއެވެ.

"ވޮލީ މެޗް ކުޅުނު ރޭވެސް އެތަނަށް އަލީނާ ގެންދިޔައީ މިޝްކާ... އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާކުރި ކޮފީއަށްވެސް އަލީނާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ މިޝްކާ... އަސްލު އަލީނާ އެދަނީ ކަޔާނާ ބައްދަލުކުރާކަށް ނޫން... މިޝްކާގެ އެދުމަށް އޭނާ އެދަނީ...."

ކަޔާންގެ ސިކުނޑިއަށް އެކި ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި ކަންތައްވެފައި ހުރި ގޮތް ހަނދާންވަމުން ދިޔައެވެ. "އަހަރެން މިޝްކާ ކައިރީ ބުނިން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ޑިނަރއަށް އަލީނާ ގެނެސްދެއްޗޭ..." މިއަދު މިޝްކާ ފަރާތުން އެދުނު ކަންތައް ހިތަށް އެރުމުން އެވާހަކަ ވިޝާލާ ހިއްސާކުރިއެވެ.

އެދެމެދުގައި ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ އެހިސާބުން މެދުކެނޑުނީ ކަޔާންގެ ކޮއްކޮ ކައިސަން އައިސް ކޮޓަރީ ދޮރު ހުޅުވާލުމުންނެވެ. ދޮރު ހުޅުވާފަ އެތެރެއަށް ބޯ ދިއްކޮށްލި ކައިސަނާ ދިމާލަށް ކަޔާނާ ވިޝާލާ ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ބަލާލިއެވެ. "މަންމަ ބުނީ ކާން އަންނާށޯ..." ކައިސަން މިހެން ބުނުމަށްފަހު ކާ ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ކަޔާނާ ވިޝާލާ ދެމީހުން އެކީގައި ކާން ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ސުފުރާމަތީގައި އަތުރާފައިވާ ސާމާނަށް ބަލާލަމުން ވިޝާލް ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. އަނގަހުޅުވައިގެން ހުރި ވިޝާލާ ދިމާލަށް ބަލަންހުރެ ކަޔާން ގޮނޑީގައި އިށީނީ ހިނިތުންވަމުންނެވެ. ހަށިފުރާ ފުންނޭވާއެއް ދަމާލަމުން ވިޝާލްވެސް ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. މަރީޝާ އައިސްއަލަމާރިން ޖޫސް ފުޅި ނަގައިގެން ދެ ބިއްލޫރި ތައްޓަށް ޖޫސް އަޅައިދެމުން އަވަހަށް ކާންފަށާށޭ ބުނެލިއެވެ.

ކުޅުދިޔާވެފައި ހުރި ވިޝާލް ކެއުމާއިގެން އަވަސްވެގަތެވެ. ސްޕެގެޓީއާއި، ފްރައިޑް ނޫޑްލްސްއާއި އެކު ކުކުޅެއް ފިހެލާފައި އޮތެވެ. ޑެޒާރޓްއަށް ޗޮކްލެޓް މޫސް ހަދާފައި ހުއްޓެވެ. އަނގަޔަށް ފުރަތަމަ ލީ ސަމްސަލާއި އެކު ހޫންން އަޅުވާލަމުން ކަމުން ދިޔަ ވިޝާލް މޫނަށް ޖައްސަމުން ދިޔަ ވައްތަރު ފެނި މަރީޝާއަށް ހެވުނެވެ. "ސިރިއަސްލީ ދައްތަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުވަންވީނުން.... ހާދަ މީރޭ... މަ އިންނަ ކުއްޖާ މިގެއަށް ގެންނާނަން މިހާ މީރުކޮށް ކައްކަން ދަސްކުރަން.... ވަރަށް މީރު.... ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން ވަރަށް ކެވިއްޖެ... އެކަމަކު މިހާ މީރު ކެއުމެއް އަދި ނުކަން...." ވިޝާލްގެ ތައުރީފް ބަސްތައް އަޑުއަހަން ހުރި މަރީޝާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ.

ކަޔާން ކައި ނިމުނު އިރުވެސް ވިޝާލް މޭޒުދޮށުން ތެދުވަން ހިތަކަށް ނޭރިއެވެ. ސުޕާރީއެއް ކަނޑާލައިގެން އަނގަޔަށް ދެތިން ފުއް ލައިގެން އައިސް ކަޔާން ސިޓިންގެ ރޫމުގަ މަޑުކޮށްގެން އިނީ ވިޝާލް ކައި އަވަދިވަންދެނެވެ. ވިޝާލް އައިސް ކަޔާން ގާތުގައި އިށީނދެ ޓީވީން ކަޔާން ބަލަންހުރި ޕްރޮގްރާމަށް ބަލާލަމުން ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. "ސީރިއަސްލީ އަހަރެން ވަރަށްފުލް... ދެން ދަނީ ގެއަށް މިހާރު ނިދި އަންނަން ފަށައިފި...." ވިޝާލް މިހެން ބުނެ ސޯފާއިން ތެދުވެ ގެއިން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. "ދައްތާ ވަރަށް މީރު ކެއުން... އަދި މިހެން އުޅެފަ އަންނާނަން... ގުޑް ނައިޓް...." ގޭ ދޮރުން ބޭރަށް ނުކުމެ ފައިވާނަށް އަރަމުން އެންމެންނަށް ސަލާމް ކޮށްލަމުން ވިޝާލް ނުކުމެގެން ދިޔައީއެވެ.

ޓީވީން ދައްކަމުން ދިޔަ ޕްރޮގްރާމަށް ގެއްލިފައި އިން ކަޔާން ސޯފާއިން ތެދުވީ ކަޔާންގެ ބައްޕަ ގެއަށް އައުމުންނެވެ. ބައްޕަ ބަލަން ބޭނުންވާނެ ޗެނަލަށް ޓިއުން ކޮށްލުމަށްފަހު ކަޔާން އަވަސްވެގަތީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށެވެ. އޭރު ކައިސަން ކައިގެން ނިދަންދަމުން މިއަދު ކައިސަން ކުރެހި ކާޓޫން ކެރެކްޓާރެއްގެ ކުރެހުން އޭނާގެ ދޮންބެއަށް ދައްކާލިއެވެ. ކައިސަންގެ ކުރެހުމަށް ބަލަން ހުރުމަށްފަހު މި ހުކުރުދުވަހު ދޮންބެއާއި ދެމީހުން ކުރަހަން ޕްލޭން ކުރުމަށްފަހު ކައިސަން ކޮޓަރިއަށް ފޮނުވާލަމުން ކަޔާންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. އެނދުގައި ޖައްސާލުމަށްފަހު ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އޭރު ކަޔާންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ މިއަދު ވިޝާލް ދެއްކި ވާހަކައެވެ. އަލީނާގެ ހަނދާންތަކާ މެދު ވިސްނަން އެހެން އޮއްވާ ކަޔާނަށް އެރޭ ނިދިއްޖެއެވެ.

ހޯމަދުވަހު އޮފީހަށް ދިޔުމުން އޮފީސް ފަރާތުން ވޮލީ ޓީމަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔެެވެ. އެދުވަސް ނިމިގެން ދޔައީ ކަޔާނަށް ވަރަށް ބިޒީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރޭގަނޑު ކަޔާންމެންގެ ވޮލީ ޓިމަށް އޮފީހުން ދިން ހާއްސަ ކެއުމަކަށް އެރޭ ކަޔާނަށް ދާން ޖެހުނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކަޔާން އޮފީހަށް އައީ ވަރަށް އަވަހަށެވެ. މިއަދު އޮފީހުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަވަހަށް ނިންމާލުމަށްފަހު ކަޔާން ބޭނުންވީ އަވަހަށް ގެއަށް ދާށެވެ. އޮފީސް ނިމިގެން ގެއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކަޔާން އަވަސްވެގަތީ އެއްކަލަ ކެފޭ ދޮށަށް ދިޔުމަށެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއަށް ހަތަރު މީހުންނަށް އެރޭގެ ހާއްސަ ބުފޭއަށް ޓިކެޓް ނެގިއެވެ. އަދި އެ ޓިކެޓް ތަކާއި އެކީ ގެއަށް އައީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެއެވެ.

ކަޔާން ގެއަށް ވަދެ މޭޒު ދޮށުގައި އިށީނދެ ކާން އިންއިރު އެ ބުފޭ އޮންނަ ރޭގައި އަލީނާއަށް ޕްރޮޕޯސް ކުރާނެ ސަޅި ގޮތަކާއި ދޭތެރޭ ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ. ކައި ނިމިގެން އަތް ދޮވެ އައިސްއަލަމާރިން ފެންފުޅިއެއް ނަގައިގެން ކަޔާން ކޮޓަރިއަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. އެ ދަނޑިވަޅުގައި ކަޔާނަށް މަރީޝާ ގޮވާލިއެވެ. އެ އަޑަށް ކަޔާން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއިރު ކަނޑުފެން ވާހަކަ ފޮތް މަންމަ ދިއްކޮށްގެން ހުރިތަން ފެނުނެވެ.

ވާހަކައިގެ ނުނިމި އޮތްބައި ނުކިއި އޮތްކަން ކަޔާނަށް ހަނދާންވީ ދެނެވެ. "މަންމަ މިވާހަކަ އެއްކޮށް ކިޔައި ނިއްމާލީތަ؟.." ކަޔާންގެ މަންމައާއި ސުވާލުކުރުމުން މަރީޝާ ބޯ ޖަހާލަމުން ކާ މޭޒޫމަތީ ހުރީ ތަށިތައް ނަގަން ހިނގައިގަތެވެ. "އާން... ދެރޭ މަތިން ކިޔައި ނިއްމާލައިފިން... ތީ ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް...." ކަޔާންގެ މަންމަގެ ދުލުން ނުކުތް ތަޢުރީފްގެ ބަސްތައް އަޑު އިވުމުން ކަޔާން ވަރަށް އުފާވިއެވެ.

ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ގަމީސް ބޭލުމަށްފަހު ކަޔާން އެނދުގައި ޖައްސާލީ ކަޔާން ކިޔާފައިވާ ހިސާބު ހޯދައިގެން ކިޔާލާށެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ނޫނެކޭ ބުނަމުން ޒީކް ދެއަތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ. އަދި މިރޭ އެމީހުންނާ އެކީ ހިނގާލަން ނުދޭވޭނެ ވާހަކަ ބުނަމުން ޒީކް ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ޒީކް ހިފަހައްޓަން ތޫބާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ޒީކް ގެއަށްތޯ ދަނީ ބެލުމަށް ތޫބާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ޖަވާބުގައި ޒީކް ބޯޖަހާލަމުން ފަސްއެނބުރި ދިޔައީއެވެ. ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ރެސްޓޯރެންޓުން ބޭރަށް ނުކުތް މަޒީންގެ މޫނުމަތިން ކުރިން ފާޅުވަމުން ދިޔަ ހިނިތުންވުން މިލާ މޯޅިވީ ތޫބާ އެކަނި ބޭރުގައި ހުރިތަން ފެނުމުންނެވެ.

ޒީކް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ ގެއަށް ދިިޔައީ ކަމަށް ތޫބާ ބުނުމުން މަޒީންވެސް ހިނގައިގަތީ އެކަނިމާ އެކަންޏެވެ. ވިޝާލާއި ތޫބާ އަތުގުޅާލައިގެން އަތިރިމައްޗާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ޝިފާން ގެއަށް އައިސް ވަދެވުމާއި އެކީ ބޭނުންވީ ބޯ ދޮވެގެން ފެންވަރާލާށެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު ފެންނަމުން ދިޔައީ ކަނު އަނދިރިކަމެވެ. ކޮޓަރި ތެރެއިން މީހަކު ލޮލަށް އިގިލި ކޮށްޕާލިއަސް ނޭނގޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަންނަަ ދޮރު ކައިރީގައި ހުރި ސްވިޗަށް ފިތާލަމުން ކޮޓަރީގެ ބޮކި ޝިފާން ދިއްލާލިއެވެ. ނިދާ ބޮކީގެ މަޑު އޮރެންޖް އަލިން ކޮޓަރިތެރެއަށް ފަނޑު އަލިކަމެއް ވިއެވެ. އެނދުގައި އޮށޯވެގެން ފުން ނިންޖަކުން ލުޔޫނާ ނިދާފައި އޮތްތަން ޝިފާނަށް ފެނުނެވެ. ލުޔޫނާ ގާތުން އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވާ އެތައް ސުވާލެއް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނިދާފައި އޮތުމުން އުނދަގޫ ކުރަން ޝިފާން ބޭނުން ނުވީއެވެ.

ފާހާނާއަށް ވަދެ ބޯ ދޮވެ ފެންވަރައިގެން ޝިފާން ނުކުމެ ނިދަންލާ ސޯޓުބުރި ލިއެވެ. ފިނިވާތީވެ އޭސީ ނިއްވާލުމަށްފަހު ކޮޓަރީގެ ކުޑަ ދޮރުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރިއިރު ޝިފާންގެ ހަނދާނަށް އަންނަން ފެށީ އެ ދުވަހުގެ ކަންތައްތަކެވެ. ރަނާގެ ހަށިގަނޑަށް އެމީހުން ހެދި ގޮތެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ރަށުތެރޭގައި މީހުން ހަމަހިމޭން ވުމުން ޝިފާނަށް ގުޅައިގެން ޝައިބާން ކުރި ޕްލޭން ކިޔައިދިނެވެ. އެ ކޯލެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ޝިފާން ހުންނަތާ ކޮން އިރެއްހެއްޔެވެ. ގެމެންދޫގެ އެ ފަޅުގެއިން ކުދިކުދިވެފައިވާ ފާރުގެ ދަށުގައި ރަނާ އޮތްކަން އެނގިހުރެ ކުޑަހުވަދޫއަށް އައިތާ ފަސް ގަޑިއިރު ވީއިރުވެސް ޝިފާނަށް ހަމަޖެހެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ގޭތެރޭގައި ހުރިއިރުވެސް ހާސްވެގެން ސޯބެއްހެން އެނބުރެމުން އިރުއިރުކޮޅުން ޝައިބާން ގުޅާތޯ ފޯނަށް ބެލެމުން ދެވުނެވެ.

ޝައިބާންގެ ޕްލޭން ހާމަކުރުމުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ޝިފާން ނިންމިއެވެ. ޝައިބާން ބުނި ބުނުމަށް ޝިފާން ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެގޭ މީހުން ކައިރީ ޝައިބާންއާ ދެމީހުން ބޭރަށް ދަނީކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ފަހަރުގައި ގެއަށް އަންނަލެއް ލަސްވާނޭ ވެސް ބުނުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޝިފާންމެން ގޭ އެންމެންވެސް ޝިފާނަށް ހަމްދަރުދީ ވެއެވެ. ރަނާއަކީ ޝިފާންގެ ލޯބިވެރިޔާކަން އެނގުމުން އެންމެވެސް ޝިފާނަށް ހިތްވަރުދެމުން ދިޔައެވެ. ލޯބިވާ މީހަކު ގެއްލުމުން ޝިފާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް އެމީހުން ބަލައިގަތެވެ. މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބޭނުންވާނީ އެންމެ ގާތްއެކުވަރިޔާގެ އަޅާލުމާއި އެއްބާރުލުންކަން އެމީހުންނަށް ވިސްނުނެވެ.

ޝައިބާނާ އެކީ ބަނދަރު ކައިރިޔަށް ދިޔައިރު އެގަޑީ އެހިސާބުގައި މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. މީހަކަށް ފެނިދާނެތީ ހާސްވާން ނުޖެހޭނެ ކަހަލަ ދަނޑިވަޅަކަށް ބަލާފައި މިގަޑީގައި ދާން ޝައިބާން ނިންމީ ކީއްވެގެންކަން ޝިފާނަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ. ޝައިބާން ހޯދާފައިވާ ދޯންޏަށް ޝިފާން އެރީ ތެޅިތެޅިއޮތް ހިތަކާއި އެކީގައެވެ. ދެމީހުން ދޯންޏަށް އަރާ ހަމަޖެހިލަމުން ދޯނި ދުއްވާލީ ހުންގާނު ދޫނިގައި ޝައިބާން ހިފައިގެން ހުރެއެވެ. މަޑު ދުވެއްޔެއްގައި ކުޑަހުވަދޫ ނެރުން ބޭރަށް ނުކުތުމަށްފަހު ދޯނި ސްޕީޑުގައި ދުއްވާލީ ގެމެންދޫ ފަޅުރަށް ފައްޗާ ދިމާލަށެވެ.

ރެއަކީ އުޑުމަތި ބަނަ ރެއެކެވެ. ވައިގަދަކަމުން ކަނޑުވެސް ފުދޭވަރަކަށް ގަދައެވެ. މޫސުން މިހެން އޮއްވާވެސް އެމީހުންގެ މި ދަތުރު ފަސްކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. މިރޭން މިރެއަށް އެމީހުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭތީއެވެ. ރާޅާތަޅަމުން ދިޔައިރު ދެމީހުންގެ ހިތުގައިވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ވިއެވެ. ދެމީހުންވެސް ތިބީ އެކަކު އަނެކަކަށް ފަސްޖެހިފައި ހުރިކަން ދައްކަން ބޭނުން ނުވެފައެވެ. ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެތެރެވީ އިރު އެ ސަރަހައްދު އަނދިރިކަމުން ދޯނީގައި އޮތް ބޮޑު ޓޯޗު ބައްތި ނަގާ ދިރުނބާކޮޅަށް ގޮސް ޝިފާން ދިއްލާލިއެވެ. މަޑު ދުވެލީގައި ދޯނި ދުއްވަމުން ދިޔައީ ގެމެންދޫ ފަޅުރަށް ފަތި ތެރެއަށް ވަންނަ ހިސާބަކީ ވަރަށް ތިލަ ތަނަކަށް ވެފައި އެސަރަހައްދުގައި ބޮޑެތި މުރަކަތައް ހުންނާތީއެވެ.

ރަށަށް އެރުމަށްފަހު ޝިފާނާ ދެމީހުން މިސްރާބުޖެހީ އެ ފަޅުގެއާ ދިމާލަށެވެ. ވިދާލާ ވިދުވަރުގެ އަލިން މުޅިރަށް ފެންނާނެހެން އަލިިވެގެން ދެއެވެ. އޭގެ ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު އިވުނު ބާރު ގުގުރީގެ އަޑާއިއެކީ ދެމީހުންނަށް މަތި ބަލާލެވުނެވެ. ވިއްސާރަ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ވަނީ ރަތްކޮށްލާފައެވެ. ފަސްޖެހިފައި ހުރެ ނަމަވެސް ޝައިބާން ކުރިއަށް ހިނގައިގަންނަމުން ޝިފާންގެ އަތަށް ޓޯޗު ބައްތިއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އޭރު ޝައިބާންގެ އަތުގައި އޮތް ބައްތި ދިއްލާލަމުން ކުރިއަށް އަލިކޮށްލިއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއް ކަމުން ރަށުތެރެ ވަރަށް ނާމާނެވެ. އަޑެއް ބަޑެއް ނީވެއެވެ. އިވެމުން ދިޔައީ ރޫސްލާފާ ޖެހޭ ވައިރޯޅީގެ އަޑާއި މޫދުގެ ލޮނުގަނޑު ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސުމުން ގޮވާ އަޑެވެ. އަތުން ޓޯޗު ބައްތި ހިފައިގެން ދެމީހުން އެއްގަމަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. ފަޅުގެއާ ހަމަޔަށް ދެވުމުން ޝައިބާން ޓޯޗް ބިންމަތީ ބޭއްވުމަށްފަހު ގާބުރިތައް ދުރުކުރަން ފެށިއެވެ. ގާފުނި މަތިން ގާތައް ނަގަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ގާފުނީގެ އަޑީގައި އޮތް ރަނާގެ ހަށިގަނޑު ހާމަވެ ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ރަނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތަން މިތަން ރަތްވެ ނޫފައިގަންފައި ހުރި އިރު މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ވަނީ ކިސަޑާއި ވެއްޔެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އޮތީ ރޯ އޮރިޔާމުން ކަން އެނގެއެވެ. ރަނާގެ ހަށިގަނޑު ދަށުން ކިސަޑު މުށިފާޑު ކުލަޔަކަށް އޮތް ފޮތިގަނޑެއް ފެނުނެވެ. އެއީ އެމީހުން ގެންގުޅުނު ހުދު ކުލައިގެ ބެޑްޝީޓް ގަނޑު ކަން އެމީހުންނަށް އެނގުނެވެ.

ގާތައް އެއްކައިރި ކޮށްލުމަށްފަހު ރަނާ ގައި ދަށުގައިވާ ފޮތިގަނޑުގެ ދެކަނުގައި ޝައިބާން ހިފާލަމުން ޝިފާނަށް ބަލާލިއިރު ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި ޝިފާން ހުރީ ރަނާގެ ހަށިގަނޑާ ދިމާލަށް ކަޅި ހުއްޓައިގެންނެވެ.

"ބެޑްޝީޓާ އެކީ އޭނަ ނަގާބަލަ... އޭރުން ފަސޭހަވާނީ އޭނަ ދޯންޏާ ހަމަޔަށް ގެންދަން...." ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް ޝައިބާން ކިޔައި ދިނުމުން ޝިފާން އެގޮޮތަށް ކަންތައްކުރީ ޖެހިލުންވެ ހުރެއެވެ. އެ ބެޑްޝީޓް ގަނޑާ އެކީ ރަނާގެ ހަށިގަނޑު ނަގާ ދުރުގައި ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ޝިފާންމެން އަވަސްވެގަތީ އެ ގާފުނި ކުރިންހުރި ގޮތަށް މަތި މައްޗަށް ގާތަށް ބަހައްޓާ ގާފުންޏެއްހެން ހަދާލުމަށެވެ. އެތަނަށް އައިސްފައިހުރި ބަދަލު މީހަކަށް ނުފެންނާނެހެން އެމީހުން އެ ގާފުނި ކުރިން ހުރިގޮތަށް ފުނި ޖަހާލިއެވެ. ރަނާގެ ގައިދަށުގައިވާ ބެޑްޝީޓްގަނޑު ރަނާ ގައިވަށާ އޮޅާލުމަށް ޝައިބާން ޚިޔާލު ދިނެވެ. ދެން އެ ދެމީހުން ރަނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ދެކޮޅުގައި ހިފައިގެން ރަށުން ފޭބުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ޝައިބާން މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ހާދަ ކުޅަދާނައޭ އެވަގުތު ޝިފާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ދޯނި އަޅާފައިވާ ދިމާލުން އަތިރިމައްޗާ ހަމަޔަށް ދެވުނުއިރު އެ ދެމީހުން ތިބީ ވަރުބަލިވެގެން ހަންކެނޑިފައެވެ. އަތިރީ މަތީ ކަކޫ ޖަހައިގެން ތިބިއިރު ދެމީހުން މާނޭވާލަމުން ދިޔައެވެ.

ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅީގައި ހުރި ތެތްފިނިކަމުން އެދެމީހުންގެ ގައިން ހީބިހި ނަގަމުން ދިޔައެވެ. ޝައިބާން ޖީބުން ސިނގިރޭޓް ފޮށިނަގާ ސިނގިރޭޓެއް ރޯ ކޮށްލިއެވެ. ދެ ތިން ބުރުން ފުލުފުލުން ސިނގިރޭޓު އަވަހަށް ދަމާލުމަށްފަހު ސިނގިރޭޓު ބުރި މޫދާ ދިމާލަށް އެއްލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ރަނާގެ ހަށިގަނޑު ދޯންޏަށް އަރުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ދޯންޏަށް އަރާ ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ޝައިބާން ގެނައި އަތްދަބަސް ތެރެއިން މައިލޯ ދަޅެއް ނެގުމަށްފަހު ޝިފާނާ ދިމާލަށް އެއްލިއެވެ. ކަރު ހިއްކާފަ ހުރިވަރުން ޝިފާން އެ ދަޅު ކަނޑާލިގޮތަށް އެއްފަހަރުން ތުންޖަހާ ބޯލާ ހުސްކޮށްލިއެވެ. ދެމީހުން ބޭނުންވީ އަވަހަށް އެރަށުން ދުރަށް ދާށެވެ. ދޯނި ދުއްވާލުމަށްފަހު މަޑު ދުވެލީގައި ވަށައިގެންވާ ފަޅުރަށްތަކުން ބޭރަށް ނުކުުތެވެ. ދޯނީގެ ދުވެލި ބާރުކޮށްލީ ފަޅުރަށްތަކުން ބޭރުވުމުންނެވެ. ޝިފާނަށް އިރުއިރުކޮޅާ ބެޑްޝީޓާ އެކު އޮޅާލަފައިވާ ރަނާއާއި ދިމާލަށް ބެލެމުން ދިޔައެވެ. ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެއް ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔައެވެ. ކަންތައް ވީގޮތުން އެކަކު އަނެކަކު ކުއްވެރިނުކޮށް ތިބެން މަޖުބޫރުވިއެވެ. މިކަމަކީ ދެމީހުން އެކުވެގެން ކުރި ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ރަނާގެ އިއްފަތްތެރިކަމަށް އަރައިގަތީ ޝިފާންވެސް އެކަމަށް ފެން ބޮވައިގެންފާ ވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ދޯނި ދުއްވާތާ ތިރީސް މިނެޓް ވީއިރު އެމީހުންނަށް މާ ކަނޑަށް ނުކުމެވިއްޖެއެވެ. ދޯނީގެ ދުވެލި މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ރަނާގެ ހަށިގަނޑު ކައިރިއަށް އައިސް ޝައިބާން ހުއްޓުނެވެ. ކަނޑުގެ ގަދަ ރާޅާއި އެކީ ދޯނި ތަޅުވަމުން ދިޔައެވެ. އިންޖީނު ކޮށިމަތީގައި އަޅާފައިވާ ސަތަރިގަނޑު ނަގާލިއިރު އެ ސަތަރިގަނޑުގެ ދަށުގައި ބޮޑު ވާ ބޮނޑިއެއް އޮތެވެ. ދޯނީގެ ދިރުނބާ ކޮޅުގައި އޮތް ނަގިލި ގެނައުމަށް ޝައިބާން އެދުމުން ޝިފާން އެ ނަގިލި ގެނައެވެ.

"ކަލޯގެއާ މިގޮލާ ހާދަ ބަރޭ...." ޝިފާނަށް އެނަގިލި އިންޗިއެއްހާ މައްޗަށް އުފުލެނީ ކިރިޔާއެވެ. ނަގިލީގެ ބޮލުގައި ވާގަނޑުގެ އެއްކޮޅު ލައްވާ އައްސާލުމަށްފަހު ރަނާގެ ދެފައިގައި އެވަލުން އެމީހުން އައްސާލިއެވެ. ބެޑް ޝީޓް ގަނޑު އޭރުވެސް ވަނީ ރަނާގެ ހަށިގަނޑު ވަށާ އޮޅާފައެވެ. ރަނގަޅަށް ނުނެއްޓޭނެހެން ވައުގަނޑު އައްސާ ބާރުކޮށްލުމަށްފަހު، ފަހުގެ ސަލާމް ކޮށްލަން ޝައިބާން އެ ބެޑްޝީޓްގަނޑު ހާވާލިއެވެ. އަދި ރަނާގެ ކުރަކިވެފައިވާ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނުމަށްފަހު ޝިފާން ގާތުގައި ބުނެލިއެވެ. "ކަމްއޯން ސޭ ގުޑްބާއި... ދެން ރަނާ ފެނިދާނެތީ އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ... އިޓްސް ގޮއިންގް ޓުބީ އޯވާ ސޫން..."

ރަނާގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ރަނާގެ ބޮލުގައި ޝިފާނަށް ފިރުމާލެވުނެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް ރަނާގެ މޫނަށް ބަލާލުމަށްފަހު ރަނާގެ ކޮނޑުގައި ޝިފާން ހިފިއެވެ. ޝައިބާން ހިފީ ރަނާގެ ފައި ކޮޅުގައެވެ. ކަނޑު ފައްތަން ރަނާގެ ހަށިގަނޑު އުފުލާލި ވަގުތުގައި ޝިފާންގެ އަތުގައި މީހަކު ހިފިހެން ހީވިއެވެ. ގަނެފައިހުރި ބިރުން ހަޅޭއްލަވަމުން ރަނާގެ ހަށިގަނޑުން ޝިފާން އަތްދޫކޮށްލިއެވެ. އެއްކޮޅުން ދޫވުމުން ރަނާގެ ފައިގައި ޝާއިބާނަކަށް ނުހިފޭއްޓުނެވެ. ބޯކޮޅުވަތަށް މޫދުގެ ތެރެެއަށް ރަނާ ޖެހުނެވެ. ޝިފާނަށް ވީގޮތް ފެނުމުން ޝައިބާން ހައިރާން ވިއެވެ. މޫދަށް ވެއްޓުނު ރަނާއަށް ބަލަން ހުރެ ޝައިބާން ސުވާލުކޮށްލީ ވާނުވާ ނޭނގޭ ހާލުގައެވެ. "ކިހިނެއްވީ...؟"

"އޭނަ މަރެއްނުވޭ.... އޭނަ މަރެއްނުވޭ.... ޝައިބާން... އޭނަ ދެންމެ މަގޭ އަތުގަ ހިފީ...." ބިރުން ހުރެ ޝިފާން ރޯމަހެއްހެން ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. ޝައިބާން ލަހެއް ފަހެއް ނުކޮށް ވަލުގެ އަނެއްކޮޅު އައްސާފައިވާ ނަގިލި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި ޝިފާން ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. "ތީ ޝިފާނަށް ހީވި ގޮތް.... ރަނާ ކިހިނެއް އެވަރުން ސަވައިވް ވާނީ.. މާބޮޑަށް ޝިފާން ބިރުގަތީދޯ.... ބީ ކޫލް.." ޝިފާނަށް ޝައިބާން ވިސްނައިދިނެވެ. އެވަގުތު ތުނިތުނިކޮށް ވާރޭ ވެހެން ފެށިއެވެ. ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭގައި އެދެމީހުން ކުޑަހުވަދޫއަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

- ނުނިމޭ -