ޑރ.ރީފާތުއާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީ 2015 ވަނަ އަހަރު ގާޒާ ސިޓީ އިންނެވެ. އޭނާ އެޑިޓްކުރި ފޮތް، ގާޒާ ރައިޓްސް ބެކް: ޝޯޓް ސްޓޯރީޒް ފްރޮމް ޔަންގް ރައިޓާސް އިން ގާޒާއާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ކްލަބުގެ ގެސްޓް ސްޕީކަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ.

މިއީ ގާޒާގައި ބޮޑުވުމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި 2008-2009 އަށް އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި ލިޔުންތެރިންގެ ތަޖުރިބާތައް ދައްކުވައިދޭ ޒުވާން 15 ލިޔުންތެރިންނާއި ޑރ.ރީފާތުގެ ދެމަފިރިންގެ ކުރު ވާހަކަތަކުގެ ކަލެކްޝަނެކެވެ.

އަހަރެމެން އެންމެންނަކީ ވެސް އެއްބާވަތެއްގެ އުއްމީދީ ލިޔުންތެރިން ތަކެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި 13 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ ލިޔުންތެރިން ހިމެނުނު އިރު، އިނގިރޭސި މޭޖަރަކަށް ވުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އަހަރެމެންނަށް އަންދާޒާވެސް ނުކޮށްލެވެއެވެ.

އަހަރެމެން ހީކުރީ އަހަރެމެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިނގިރޭސި ކްލަބު ތެރެއިން އައީ ދަސްވަމުން ކަމަށެވެ. އެހިސާބުން ބައްދަލުވީ ޑރ.ރީފާތުއާއެވެ.

އޭނާ އަކީ ވަރަށް މޮޅު މީހެކެވެ. އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު ހޯލް އޮތީ މުޅިން ހިމޭންކޮށެވެ. އަހަރެމެން އެންމެން ވެސް ތިބީ އޭނާގެ ވާހަކައާއި، އޭނާގެ އަހުލާގާއި، އޭނާގެ ވާހަކައިން ހިތްވަރުލިބިފައެވެ.

އަމިއްލަ ކޯހެއް ހިންގުން

ޑރ.ރީފާތު އަހަރެމެންނަށް ކިޔައިދިނީ އޭނާގެ ބަގާވާތުގެ ވާހަކައާއި، އޭނާގެ ބައްޕަ އޭނާ މެޑިސިންގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ބަހުން ކުރިއަށްދާން ނިންމި ގޮތެވެ.

އޭނާ އަހަރެމެން ގާތު ބުނީ ކެމިސްޓްރީ އާއި ފިޒިކްސް އިމްތިހާނުން އޭނާ ގަސްދުގައި ފެއިލްވީ ލިޓްރަރީ ސްޓްރީމްއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާކަން ބައްޕައަށް ވިސްނައިދިނުމަށެވެ.

"އަހަރެންނާ މެދު ބައްޕަ ފަހުރުވެރިކުރަން ޖެހުނު. އެކަމަކު ހިސާބު މާއްދާއަކީ އަހަރެން ވަރަށް ފޫހިވާ މާއްދާއެއް." ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އަޑުއަހަން ތިބި އޯޑިއަންސަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

އެކަމާ އޭނާގެ ބައްޕަ ހިތްހަމަނުޖެހުނު ނަމަވެސް ފަހުން ޑރ.ރީފާތު ވަނީ އޭނާގެ ހައިސްކޫލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ފަލަސްތީނުން ދެ ވަނަ ހޯދާފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން މަތީ ތައުލީމް ހޯދުމަށް ދިޔައެވެ.

"އެ ވާހަކަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ދެމިގެން ދިޔައިރު، އަހަރެމެން އެންމެންނަށްވެސް ވިސްނުނީ، އިނގިރޭސީން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށް."

އޭގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އެންމެ ފަހުން ހައިސްކޫލް ނިންމުނުއިރު، ދާނެ ޔުނިވާސިޓީއެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހުނެވެ. ގާޒާގެ އެހެން ކޮލެޖުތަކުގެ ބަދަލުގައި "ހަރުކަށި" އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ދާން އަހަރެން ނިންމީމެވެ. އެތަނުގައި ޑރ.ރީފާތު ކިޔަވައިދެމުން ދިޔައިރު އަހަރެން ބޭނުންވީ އަނެއްކާވެސް އޭނާ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އަހާށެވެ.

އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އިނގިރޭސި ޕްރޮގްރާމަށް ދާން ނިންމުމުން ބައެއް މަތީ ފަންތީގެ މީހުން އަހަންނަށް އިންޒާރު ދިނެވެ. "ޑރ.ރީފާތަކީ ހަރުކަށި މީހެއް. ރަހުމަތްތެރިއެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކީ ބުއްދީގެ ގޮތުން ހިތްވަރު ދެއްވާ މީހެއް. އަމިއްލަ އަށް ނިންމާ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯ." އެމީހުން ބުންޏެވެ.

އެމީހުން ބުނީ ތެދެއް، ޓީޗަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ.ރީފާތު އަކީ ހަރުކަށި ނަމަވެސް އިންސާފުވެރި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ އުސޫލުތައް ވަރަށް ސާފެވެ.

އެހެން އެއްވެސް ލެކްޗަރާއަކު ކިޔަވައިނުދޭ ކޯހެއް އޭނާ ކިޔަވައިދެމުން ދާތީ ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވާކަމަށް ބެލެވުނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހަރުކަށިވި ނަމަވެސް އޭނާގެ މަގްސަދަކީ ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް އުނގަންނައި ދިނުމެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ކޮލޯންގެ ބްރެސްލައުފް ސްކޮއާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި މިނިވަން ފަލަސްތީނަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ރިފާތު އަލާރިރުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލަނީ

"ލިޔުންތެރިކަމަކީ ޖަވާބަށްވުރެ ގިނަ ސުވާލުތައް އުފައްދައިދޭ އެއްޗެއް." އޭނާ ބުނާނެ އެވެ. "އަހަރެން ޖަވާބެއް ނުދޭނަން، ބައްޕަ އެކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ."

ޑރ. ރީފާތު ތަފާތު

2022 ވަނަ އަހަރު ޑރ.ރީފާތު ކިޔަވައިދެމުން ދިޔަ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ވޯކްޝޮޕަކަށް އަހަރެން ބަލައިގަތުމުން ވަރަށް އުފާވިއެވެ.

އެ ކުލާހުން ފެނުނީ މުޅިން ތަފާތު ޑރ.ރީފާތު އެކެވެ. ޔުނިވާސިޓީގެ ޕޯޑިއަމްގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި ރަސްމީ މީހާއާ ހިލާފަށް، މިތަނުގައި އޭނާގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނާ ވެސް ވަރަށް ގުޅެއެވެ. ލިޔުންތެރިކަމާއި ލިޔުމާއި ތަރުޖަމާއާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާއަށް އެނގޭ ހުރިހާކަމެއް އަހަރެމެންނަށް ދަސްކޮށްދިނެވެ.

އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަޒީފާއަކަށް މުސާރަ ލިބުނު ދުވަހެވެ. ޑރ.ރީފާތަށް އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ޕިއްޒާ ގެނެސްދިނީ އަހަރެން ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނީތީ ޝުކުރު އަދާކުރުމަށެވެ.

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މި އުޅެވެނީ ޑރ.ރީފާތުގެ ފަރާތުން އުނގެނުނު އެއްޗެހީގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޖެނުއަރީ 1، 2023 ގައި އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ޝާއިއުކޮށް، ޑރ.ރީފާތަށް އޭގެ ފުރަތަމަ ކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ. އަހަރެން ފޮނުވި ލިންކަށް ލައިކެއް ޖަހާފައި އިން ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމުން އަހަރެން ބޭނުންވީ އޭނާގެ ހިޔާލު އަހާށެވެ.

އޭގެ ދެމަސް ފަހުން އަހަރެން ތަރުޖަމާކުރި ލިޔުމަކަށް ކޮމެންޓުކޮށް އޭނާ ބުނީ އަހަރެން ލިޔުނު ހެމްލެޓް ވާހަކަވެސް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށެވެ. އަހަރެން ވަރަށް އުފާވިއެވެ.

ފަހު ފުރުސަތު

މިދިޔަ އަހަރު ސީނިއާ އަކަށް ވީއިރު ހޫނު މޫސުމުގެ ސެމިސްޓާގައި އޭނާއާ އެކު ކޯހެއް ހެދީމެވެ. އޭރު އަހަންނަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އެއީ އޭނާ އަހަންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ އެންމެ ފަހު ފަހަރު ކަމެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އަހަރެންގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ބައްޕަ، އަހަރެންގެ ނަމޫނާ ޑރ.ރިފާތު ޝަހީދުވީ އޭނާގެ ގޭގައި ހުއްޓައެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ދުނިޔެއަށް ގެއްލުނީ މޮޅު ތައުލީމީ މީހަކާއި މިނިވަން ފުރާނައަކާއި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހަކާއި ބާރުގަދަ މީހަކާއި ބައްޕައެކެވެ.

ޑރ.ރީފާތު ދިރިއުޅުއްވީ އޭނާއަށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ. އަހަންނަށް އެނގޭ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ދަސްކޮށްދިނީ ޑރ.ރީފާތުއެވެ. އަބަދުވެސް ހަނދާންވާނެއެވެ.