ވަޒީފާ ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅޭ 2 ޒުވާނަކަށް، ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން، އަހްމަދު ޝަރީފް ވަޒީފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޝަރީފު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "މިއަދު މަގުމަތިން ދިމާވި ދެ ޒުވާނަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާ އެގޮތުން އެ ދެޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ އަށް ވަނުމަށް ޝަރުތުކުރީ ގަޑިއަށް އައުމަށާ، ސުޕަވައިޒަރު ދައްކާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމަށް" ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އެ މީހުން އަތުން އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނަކަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެދިވަޑައިގަތީ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ޝަރީފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެދެ ޒުވާނުންގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

"ދަ ޕްރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އެދެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކޮންސްޓަކްޝަން ސައިޓަކުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެދެމީހުން މަސައްކަތަށް އައިސް، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން ބަންގްލަދޭޝް މީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަދައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް ވުރެ ވެސް މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް އަދި ރަނގަޅަށް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަރީފު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މާލޭގަ ކުނިކޮތަޅުން އެއްޗެހި ނަގާ، މިސްކިތްދަށުގަ ހުކުރަށްދާއިރު ހަމަ ޒުވާން ކުދިން އަތްދިއްކޮށްލައިގެން ތިބޭ މަންޒަރު ފެނުނީމަ ވަރަށް އުނދަގޫވޭ ހަގީގަތުގަ، ރާއްޖެއަކީ މުއްސަނދިން އުޅޭ ގައުމެއް، ބައިވަރު ކުންފުނިތައް ވެސް އެބަހުރި، އެހެންވީމަ ކޮންމެތަނަކުން ވިޔަސް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ނަމަވެސް ދެ ކުއްޖަކުވަރު މަގުމަތިން ދިމާވެ، މަޑުކޮށްލާ ވާހަކަ ދައްކާލާ، ކޮންމެސްކަމެއް ހަވާލުކޮށްފަ މަޑުމަޑުން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔާމަ ރަނގަޅުވާނެ
އަހްމަދު ޝަރީފް

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އަދި ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ވަރަކަށް ކުދިން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭނުންވަނީ ވަޒީފާ ނެތިގެން، އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާ ނުދީ ތިބި މީހުން ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެފައި ތަޖުރިބާ ހުރި މީހުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން އެގޮތަށް 2 މީހުން ނެގިޔަސް، ޒުވާނުން މަގުމަތިނުވާނެ ކަމަށް ޝަރީފު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.