ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ފެނުގެ މާއްދާ ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

އައިޝާ ރީމާ 25 May 2019, 13:42
Hashigandah bebynunva fenuge madha hoadhanee kihinei
ފެންތައްޓެއް ބޯން އިން ފިރިހެނެއް/ފޮޓޯ: މެޑިކަލް ނިއުސް ޓުޑޭ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އާންމު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ރެޔަކާ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 0.5-0.7 ގެލަން (2-2.5 ލީޓަރު)ގެ ފެން ބޭނުންވާނެއެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އޭގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުންދިއުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން މިންވަރެކެވެ.

ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މި ފެން އެތެރެކުރެވިދާނެ ކިތަންމެ ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ސީދާ، ސާފު ފެން ބުއިމެވެ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ ކިރާ، ޖޫސް، އަދި ސަޔާ ކޮފީ ފަދަ ބުއިންތަކުގެ އެހީގައި ހަށިގަނޑަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ފެން އެކުލެވޭ ބައެއް މޭވާއާއި ތަރުކާރީ/ފޮޓޯ ސޯސް: ސްކިންނީމްސް

ފެން ބުއިމާ ޖޫސް ފަދަ ތަކެތިން މި އަދަދު ހަމަކުރަން އުނދަގޫ ނަމަވެސް ދެންވެސް ގޮތް ހުސްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ބައެއް ކަހަލަ މޭވާއާއި ތަރުކާރީއަކީވެސް އޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފެނުގެ ބައި އެކުލެވޭ މޭވާއާއި ތަރުކާރީއެވެ. އެހެންކަމުން ފެނަކީ ކެވިދާނެއެއްޗެކޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!