Cashew Chicken

ކެޝޫ ޗިކަން

05 May 2019, 21:12

ކެޝޫ ޗިކަން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • ކުކުޅު
 • ސޯޔާ ސޯލް
 • އޮއިސްޓާ ސޯސް ސެސެމީ އޮއިލް
 • ކޯންފްލާ
 • ހޮއިސިން ސޯސް
 • ހަކުރު
 • ޗައިނީސް ޗިލީ
 • ޗޮޕްޑް ގާލިކް
 • ޗޮޕްޑް ޖިންޖާ
 • ކެޕްސިކަމް
 • ބެލް ޕެޕާ
 • ގްރީން އޮނިއަން
 • ކެޝޫ ނަޓްސް
 • ބްރައުން ސޯސް
 • ކޯންސްޓާޗް މިލްކް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ކުކުޅު ކޮޅު ކޮށާލާަފައި އޭގެ ތެރެއަށް އޭގެ ތެރެއަށް ސޯޔާ ސޯސް އަދި އޮއިސްޓާ ސޯސް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ކޯންފްލާ ކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބާކީ ހުރި ސޯޔާ ސޯސް، ހޮއިސިން ސޯސް އަދި ހަކުރު ތާހަކަށް ނުވަތަ ތެތްޔަކަށް އަޅާ ތަނގަޅަށް ހޫނު ކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު އެއް ކުރި ކުކުޅު ކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް ރޯ ފިލުވާށެވެ. އެއަށް ފަހު ލިސްޓުގައި ބާކީ ހުރި އެއްޗެހި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތަށް އަޅަމުން އެއްކުރަމުން ގެންދާށެވެ.

އޭރުން އެހެރީ ކެޝޫ ޗިކަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!