އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އެކަމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފައެވެ.

ރައީސް މިއަދު އައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރެއްވި މަގާމުތަކަކީ:

 1. މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ޑިފެންސް - ސ. ހިތަދޫ މުދިންގެ، މުއާޒު ހަލީމް
 2. މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފިނޭންސް - ނ. ފޮއްދޫ ޔާގޫތުގެ، ހުސައިން ޝާމް އާދަމް
 3. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފިނޭންސް - ގ. ބާނި، އަހުމަދު މާޒިން
 4. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އެޑިޔުކޭޝަން - ނ. ވެލިދޫ މާކޯނި، ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު މުހައްމަދު
 5. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އެޑިޔުކޭޝަން - ރ. އަލިފުށި ފުސްތުޅާގެ، ޑޮކްޓަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު
 6. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތް - ހ. ހުވަދޫ، ހަދީޖާ އަބްދުއްސަމަދު އަބްދުﷲ
 7. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތް - މއ. ރަސްއައިން، އިސްމާއިލް އަބްދުﷲ
 8. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތް - ގދ. ވާދޫ ހުސްނުހީނާގެ، އަހުމަދު ގާސިމް
 9. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް - މއ. ބަރަކަ، ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުލްހަކީމް
 10. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ޓޫރިޒަމް - ޏ. ފުވައްމުލައް މިސްކިތްމަގު. މާވޭދު، މުންއިމް އަނީސް
 11. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މ. ކޮތަންމާގެ، އާމިނަތު ހުސައިން ޝަރީފް
 12. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން - ވ. ނަލަދުވެލި، މުހައްމަދު ރިޔާޟް
 13. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހައުސިންގް، ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މ. މަންނަ، ހުސައިން އިމްރާން އަބްދުލްމުހައިމިން
 14. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ގދ. ރަތަފަންދޫ ރޯޝަނީވިލާ، މުހައްމަދު ފާއިޒް
 15. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހައުސިންގް، ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ފ. ނިލަންދޫ ފައުނު، އިބްރާހީމް ނިޒާމް
 16. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހައުސިންގް، ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމަށް - ހ. ސެނާއާގެ، މުހައްމަދު ދިލްޝާން އަބްދުﷲ
 17. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް - ހއ. ތަކަންދޫ ސާދާގެ އަހުމަދު ސާލިމް
 18. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ - މ. ބްލޫނައިލް، އިބްރާހީމް ތައާމު މުހައްމަދު
 19. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ - މއ. އެލީޒިއަމް، އިބްރާހީމް ނަޒީމް
 20. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ - ހ. ޓިވެގާލައިޓް، އިސްމާއިލް ހަމީދު
 21. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ކަމަށް މއ. އަދުންކޮށީގެ، ހަސަން ރަޝީދު
 22. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ - ހ. އަސްޖެހިގެ، މަރްޔަމް ވިޝާމާ
 23. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް - ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-88 މުހައްމަދު ރަފީގު ހަސަން
 24. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް - ށ. ކޮމަންޑޫ ރަންކޮކާގެ މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް
 25. މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް - ލ. ގަން ތުނޑި. ކޯޒީކޯނަރު އަހުމަދު ރަޝީދު

ރައީސް މުއިއްޒު އަންނަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވަމުންނެވެ.