ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގައި ހުސްވެފައިވާ 12 ގޮނޑި އަށް މެންބަރުން އިންތިހާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް 12 ފިރިހެން ބޭފުޅަކާއި 5 އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަނީ އިންތިހާބުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ.

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި 12 ގޮނޑި އަށް އިންތިހާބުވި ފަރާތްތައް:

 • އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް / ބޮޑު ފެންޑާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު
 • ތާރިގް އިބްރާހިމް / ގ. ނޫމަރާ ހިޔާ
 • މުހައްމަދު އަމީން(ކެޕްޓަން އަމީން) / މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ
 • ޑރ. ޖިހާދު / ކުޅި ތުޅާގެ، ސ. ހުޅުދޫ
 • މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް(ރުކުމާ) / ހ. ރުކުމާ
 • ހަމްދާން ޝަކީލް / ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 3655
 • އަހްމަދު އައިފާން / ހ. މޫންލައިޓް ވެލީ
 • ޑރ. މުހައްމަދު ޝާފިޢީ ޢަބްދުލްމުންނިމް / މ. އަންފާ
 • އަހްމަދު މުހައްމަދު ވަހީދު / ހިޔާ، ގދ. މަޑަވެލީ
 • މުހައްމަދު ވަޖީހް އިބްރާހިމް / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4589
 • މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް / ކުނަހަގާލިގެ، ދޫނޑިގަން، ޏ.ފުވައްމުލައް
 • އިބްރާހިމް ރައްޒާން (ޓަކީ) / އޯކިޑް ސ. ހިތަދޫ

ކައުންސިލުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވި މެންބަރުން:

 • ޝެރިން އަބްދުއްސަމަދު (ޝެރީ) / ސަނީޑޭލް، ސ.މަރަދޫ
 • ޖަމީލާ އަލީ ހާލިދު / ހ. ވައިޓް ޑައިމަންޑް
 • ޒީނާޒް އަދުނާނު / ވިއުޕާކް، ޏ. ފުވައްމުލައް
 • އާމިނަތު ނާސިހާ / މ. ބީޗްހެވަން
 • އާމިނަތު ޝިޔާނާ(އާނަ) / މ. ފަތަހަ

މި އިންތިހާބުގައި 64 މީހަކަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓް ދީފައިވަނީ 51 މީހުންނެވެ.

ސައްހަ ވޯޓްގެ ގޮތުގައި 391 ވޯޓެއް ގިނާފައިވާއިރު ބާތިލް ވޯޓްގެ ގޮތުގައި އެއް ވޯޓު ވަނީ ގުނާފައެވެ.