ދަރިންގެ ޒިންމާތައް އުފުލަން ޖެހޭ ބަޔަކަށް މައިންބަފައިން ވާއިރު، އެ މައިންބަފައިން އެ ދަރިންނަށްޓަކައި ހާދަ މަތިވެރި ގުރުބާނީއެއް ވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ގުރުބާނީތަކާއި ޒިންމާތައް، ނަފްސާނީ ނުވަތަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިއަކު ބަލާ މައިންބަފައިންނަށް، އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެގެން ދާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެ ފަދަ ކުދިންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް މައިންބަފައިންނާއި މުޅި އާއިލާ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ހިތާމައަކީ އެކަންކަމާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުން "ވަރިހަމަ ވެފައި" ތިބޭ ތިބުމެވެ.

ނަފްސާނީ ބަލި ހުންނަ މީހުންނަކީ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައި އެތައް ކަމެއް ކުރާ ބައެކެވެ. އެއްޗެއްސަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ފެށިގެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާދިނުމަކީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައި އެ މީހުން ކުރާ ކަންކަމެވެ. ކަން މިހެން ހުރިއިރު އުމުރުން 16 އަހަރުން ފެށިގެން ސައިކްލޯތީމިއާ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާ ކިޔާ ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އަންނަ، މިހާރު 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ މިފަދަ އަމަލުތައް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރީއަށް އާއިލާއިން ހުށައެޅާ ވަރުބަލިވި އިރުވެސް އަޅާނުލާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ކަން ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތް

މިކަމާ ގުޅިގެން "ދަ ޕްރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބަލި މީހާގެ މަންމަ ބުނީ އެ މީހާ އަކީ 2016 އިން ފެށިގެން ސައިކްލޯތީމިއާ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާ ކިޔާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އަންނަ މީހެއް ކަމަށާއި 2019 އާ ހަަމައަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިފާ ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބައްޔަށް އޭނާ ބޭސް ކާ ކަން، ރައްޓެހިންނަށް އެނގި ބުލީ އާއި މަލާމާތްތަށް ކުރިމަތިވެ ބޭސްކެެއުން ހުއްޓާލިއެވެ. ރައްޓެހިން އެ މީހާއަށް މަސްތުވާތަކެތި ދޭން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ ވާ ގޮތަކީ (މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން) އެހާ ގަޔާވާ ގޮތަކަށް ނުވުމުން އެކަމުން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ކަމަށް މަންމަ ކިޔައިދިނެވެ.

ރަސްމީކޮށް މިފަދަ ކަމެއްގައި ޖެންޑާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ ދަތިކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމުން އޭނާގެ މަންމަ ބުނީ 2020 ވަނަ އަހަރު އާއިލާ މީހެެއްގެ ފަރާތުން މިހާރުގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ އާއިލާގެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ޖެންޑާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދި ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މީހާ މިދިޔަ 2020 އަހަރު ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހޯމް ފޯ ޕީޕަލް ވިތް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް ނުވަތަ ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ފަރުވާއަށް ގެންދިޔައެވެ. އޭރު އޭނާ ގެންދިޔައީ، ބޭސް ނުކައި ހުރެ އަމިއްލަ ނަފްސާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދޭތީ 6 މަސް ދުވަހަށް ނަމަވެސް ފަހުން އިތުރު 6 މަސް ވާންދެން މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓިކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި 1 އަހަރު ފަހުން، މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލެ ގެނައި ކަމަށާއި، އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ކުރީގެ ހަނދާންތައް ފޮހެލުމަށް އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވި ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ހާލަތު ގޯސްވާން ދިމާވި ސަބަބު

މަރުކަޒުން އައުމަށް ފަހު ބޭސް ބޭނުން ކުރި ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާއެކު އޭނާ ވަޒީފާއަކަށްވެސް ދިޔަ ކަމަށް މަންމަ ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭރު ތެރޭގައި އުޅެން ފެށުމާއެކު ދިމާވި ކުރީގެ ކްލާސް ކުދިންނާ އަދި ރައްޓެހިންނާ ޖެހި ބޭސް ހުއްޓާލިއެވެ. އެކަމާ ސުވާލު ކުރުމުން މަރުކަޒުންވެސް އިރުޝާދު ދީފައި އޮތީ އަމިއްލައަށް ނިދޭނަމަ ބޭސް ހުއްޓާލަންކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ މަންމަ ބުނެއެވެ. މަންމަ ބުނީ އޭނާ ވަޒީފާއަށް ދިޔައީ 20 އަކަށް ދުވަހު ކަމަށާއި މި މަހުގެ 2 ވަަނަ ދުވަހު، މީހަކު އޭނައަށް އަނިޔާކޮށް ފޯނު ފޭރުމުން އައިސް އެކަމާ ރޮއެ ކުރީގެ އުޅުމަށް ބަދަލުވި ކަމަށެވެ.

"އެއްދުވަހު ގެއަށް އައިސް ހަމަ ކުޑަކުއްޖެއްހެން ހަމަ ރުއީ. އޭނަ ބުނީ ފޯނު އަތުލި ވާހަކަ"
ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ މަންމަ

ފޯނު ފޭރުނު ހާދިސާއަށް ފަހު އެ މީހާ ގޭތެރޭގެ އެއްޗެހި ހަލާކުކޮށް ގޭގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދެމުން އަންނަ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މަންމަ ބުނީ އެތައް ފަހަރަކު އޭނާ އަމިއްލައަށް ފުންމާލަން އުޅުނު ކަމަށާއި އޭނާގެ 5 އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ބޭރަށް ވައްޓާލަން ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ޖޫހާއި ކާއެއްޗެއްސަށް ބޭސް އަޅައިގެން އޭނާއަށް ދޭން މަސައްކަތް ކުރާކަން އެނގި މަންމަ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދޭ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަފްސާނީ ބަލި އެ މީހާ އަލަމާރިއެއްގެ ދޮރުފަތް ހަލާކުކޮށްފައި / ފޮޓޯ: އާއިލާ

ޖެންޑާއާއި މުއައްސަސާތަކުން ބުނަނީ ކީކޭ؟

އެ ކަންކަމާ ހުރެ، ޕޮލިހަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރުމުން މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގޮސް އެ މީހުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނި ކަމަށް މަންމަ ބުންޏެވެ. ފުލުހުން އައިއިރުވެސް އެކި އެއްޗެހީގައި އޭނާ ތަޅާ އަޑު ފުލުހުންނަށް އިވޭނެ ކަމަށް ވެސް މަންމަ ކިޔައިދިނެވެ.

އެ މީހާ މަންމަ ބުނީ މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު 3:30 ހާއިރު ފާހާނައިގާ ހުންނަ ބިއްލޫރިގަނޑެއްގައި އަތުން ޖަހާ ތަޅާލުމުން އޭނާގެ އެތަން މިތަން ވަނީ ޒަހަމްވެފައި ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އާއިލާއިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ނުކުރެވިގެން ޝަހީދު ހުސައިން އާދަން ބިލްޑިން އަށް ގޮސް އެކަމަށް ހައްލު ނުލިބެނީސް އެތަނުން ނުދާނެ ކަމަށް ބުނުމުން އެ ރޭ 10:30 ހާއިރު ބަޔަކު ގޮސް އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް މަންމަ ބުންޏެވެ.

"ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިން އަށް ގޮސް ބުނިން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއޭ މިކަމުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަން އެހެންނަމަވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބިގެންނޭ މިއައީ ހައްލު ނުކޮށްދެނީހެއް ގެއަކަށް ނުދާނަމޭ. 3:30 ގާ ހިނގި ކަމެއް ވާނެވަރެއް ވީމާ 10:30 ގައި އައީ"
ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ މަންމަ

އެ ރޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރުވާ ދިން ފަހުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އިއްޔެރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދިޔަ ކަމަށް މަންމަ ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު ރިޒްނާ ޒަރީރު "ދަ ޕްރެސް" ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިހާރު އޭނާ އޮތީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަމަށެވެ. "ދަ ޕްރެސް" އަށް އެނގިފައިވަ ގޮތުން، މަރުކަޒުން ފަރުވަ ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ނުކުންނަ މީހުންގެ ހާލު ޖެންޑާއިން ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި އަލުން މީހަކު އަނބުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އާންމު އުސޫލަކީ 6 މަސް ދުވަހަށް މޮނިޓާ ކުރުންކަންވެސް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޖެންޑާއިން ހާއްސަ ގޮތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ސަބަބު ސާފުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް މަރުކަޒުން ގެންނަ މީހުން ގަވައިދުން ބޭސްކައިތޯއާއި، އެމީހުންގެ ހާލު ގަވައިދުން ބެލުމަކީ ޖެންޑާއިން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ބުނީ އެމީހުންގެ ދައުރަކީ ޖެންޑާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ކަމަށާއި، އެމީހާއާބެހޭ މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އާއިލާއިން އެދޭ ގޮތް

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިގެންވެސް ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދެވެން ދެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޭނާ ބެހެއްޓުމަށް މަންމަ އެދެއެވެ. އައިޖީއެޗްއަށް މި މަހުގެ 9 ވަަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެންދިޔަ ފަހުން އަދިވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސޮލޭޝަންގައި އޭނާ އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރަމުން މަންމަ ބުނީ އެތަނުން ގެއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އާއިލާއިން ބޭނުން ވަނީ އެ މީހާ ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މީހާގެ ބައްޕައަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެފައިވާ ކަން މަންމަ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މަންމަ އިތުރަށް ބުނީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގައި ކުރާ ކަންކަމަށް ނުވާއިރު އެފަދަ މީހުންނަކީ ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޖެންޑާއިން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ މަންމަ ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ދެން އޭނާ ގެއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ކަން ހިނގާނެ ގޮތް ޖެންޑާއަށް އެނގޭނެ ކަމަށާއި ވުމާއެކު މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަދިނުމަށް މަންމަ ވަނީ އެދިފައެވެ.