އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުން ކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އިގްތިސޯދަށް އެޅުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުރަހަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެޅުނު ހުރަސް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކޮވިޑުގެ ކުރިން އިގްތިސޯދު އޮތް ހާލަތަށް ރުޖޫއަ ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ސަރުކާރުން ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު އެޅި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ކޮވިޑް-19 ގެ ކުރިން އިގްތިސޯދު ހުރި މިންވަރަށް މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު އަނބުރާ އިއާދަވާނެ. އެއާއެކު ކޮވިޑް-19 ގެ ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ސިޔާސަތުތައް، ނޯމަލައިޒްކޮށް އާންމު ހާލަތަށް ގެންނަން ޖެހޭ."
އިބްރާހީމް އަމީރު | ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޮވިޑް ފަދަ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ފަދަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކުޑަ އިގްތިސޯދަކަށް އަންނަ އެކި އިގްތިސޯދީ ލޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ބޭނުންވާ މާލީ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ މެދު މިނިސްޓަރުގެ އުންމީދު ބޮޑެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ، ދުނިޔެ ކުރިމަތިލަމުންދާ އިގްތިސޯދީ އެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މެދުގައި. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ފާއިތުވި ތަނުން ލިބުނު ރަނގަޅު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިތުބާރު ހިފޭ މަގުޗާޓެއް. އެކަށީގެންވާ ހައްލު ހޯދޭނެ ދެލިކޮޕީ އެއް. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމާއި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މެދުނުކެނޑި އެހީތެރިވުމުގައި ސަރުކާރަށް ދެމިއޮވެވޭނެ ޕްލޭނެއް."
އިބްރާހީމް އަމީރު | ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ގާތުން އަޑުއަހަމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެއީ އިގްތިސޯދާއި ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް. ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، އިގްތިސޯދަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއިވޭ. ތަކެތީގެ އަގު މަތިވެދާނެތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރޭ. އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ނުލިބުމާއި ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ނެތުމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް އަޑު އިވޭ" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވީ، އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ސާފުވެއްޖެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަނެ، އިގްތިސޯދު ހަމައަކަށް އަޅުވައި، އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރައީސް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުން ކަމަށެވެ.

"2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުން. ޒަމާނުއްސުރެ ހައްލުނުވެ ހުރި އަސާސީ އެތައް މައްސަލައެއް ހައްލު ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން. އިޖުތިމާޢީ އަދި އިގްތިސާދީ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމުގެ އިހުސާސް ރައްޔިތުންނާ ގާތްކޮށްދިނުން."
އިބްރާހީމް އަމީރު | ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ޖުމްލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 42.68 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށްވާއިރު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރެއެވެ. އަދި ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާއި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައިފި ނަމަ، ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 8.46 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން 14.46 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.