މުސްލިމުންނާ ދިމާލަށް ކާފަރެކޭ ގޮވުން މަނާކުރާ ބިލް ފާސްކުރަން 2 އަހަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވާ ބޭފުޅެއް (ގާސިމް އިބްރާހިމް) ގެ ވޯޓު ބޭނުން ނުވާކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޮންޑޭ މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނަފްރަތުގެ ބިލަށް ތާއީދު ނުކުރާކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ބުނުމުން އެއަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ލޫޓުވައިގެން އަބަދަކު ވިޔަފާރިކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ . މުސްލިމުނާ ދިމާލަށް ކާފަރެކޭ ގޮވުން މަނާކުރާ ބިލް ފާސްކުރަން 2 އަހަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވާ މީހާގެ ވޯޓެއް ބޭނުމެއްނޫން ! ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ބިލް ފާސްކުރާނަން
ބޮންޑޭ

ނުސީދާ ކޮށް ބޮންޑޭ ގާސިމަށް ފާޑުވިދާޅު ވި އިރު މަޖިލީހުގައި ޖޭޕީ ތަމްސީލު ކުރަން އިންނަވަނީ ގާސިމް އެކަންޏެވެ. ގާސިމު ވޯޓު ނުދެއްވިޔަސް އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ 6 މެންބަރުން ވޯޓު ނުދެއްވިޔަސް ބިލްތައް ފާސް ކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް އެމްޑީޕީން އެކަނި ވޯޓު ހަމަވެއެވެ.

ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ބިލަށް ގެންނަ އިސްލާހަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވާއިރު ޖޭޕީން ބުނެފައި ވަނީ އެ ބިލަކީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް އެކަން ކުރުމަށް ހުޅުވައިދެވޭނެ ދޮރެއް ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީން ވަނީ މާތް ﷲ އަށާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ މީހުންނާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ގާނުނުތަކުގައި ބުނެދީފައި އޮތް ނަމަވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެފަަދަ އެއްވެސް މީހަކާމެދު ތަހުގީގެއް ހިންގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވޭތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ބިލަށް ހުށައަލާފައިވާ އިސްލާހައް ފާޑުކިޔައި ގިނަ އިލްމުވެރިން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ސިފަކޮށްފައިވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ނުރައްކާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.