ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

ކުރީގެ ސަރުކާރުން މާލޭގެ ޕަވާ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރާކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: މުޣުނީ

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން 11 June 2019, 17:24
Kureege sarukaarun Maleyge power capacity ithurukuraakah masaiykatheh nukurey: Mughunee
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާ ހަސަން މުޣުނީ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް

މާލޭގެ ޕަވާ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު އެ ކުންފުނީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާ ހަސަން މުޣުނީ ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރަށް ބަލާއިރު މާލޭގެ ޕަވާ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގްރޭޓާ މާލެ ރީޖަންގެ ޕަވާ ސެކިއުރިޓީގެ ވަަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި ފަސް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ވިސްނާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ދާނެކަމަށް ނުވަތަ ކަރަންޓުގެ ބިލު ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމަށް. 100 ޕަސެންޓް ރިލަޔަބިލިޓީ މި ފަސް އަހަރުތެރޭ ލިބޭނެ"
ހަސަން މުޣުނީ

މި ފަސް އަހަރު ނިމިގެންދާ އިރު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް 100 ޕަސެންޓް ޔަގީން ކަން ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވީ، ފަސް އަހަރު ފަހުން ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ދިއުމާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިއުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި އެއް ކަރަންޓް ނެޓްވޯކަކުން ގުޅިގެން ދާނެ ކަމަށާއި މީގެ ސެކިއުރިޓީތައް އެ ކުންފުނިން ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށްވެސް މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ވެސް ބޭނުންވަނީ މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ކަރަންޓު ހެޔޮކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން އެއް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު އަގު ހެޔޮ ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވެސް މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރާއި އެ ކުންފުނީގެ ވިސްނުން ހުރީ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަރަންޓަށް ހޭދަ ކުރެވޭ މިންވަރާއި އަގުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ކަމަށް މުޣުނީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އަލީ12

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ހއ. ހދ. ރައްތަކުގަ ކުރީސަރުކާރުން ވާނީ ދޭންފަށާފަ.. ށ. އަތޮޅުގެ ރައްތަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެފަ އޮއްވާ ވެރިކަން ބަދަލުވީ ކާކަށް އޮޅުވާލަން މި ދޮގުތަކެއްހަދަނީ؟ އެކަން މަޑުޖެހުނުގޮތައް އޮތީ7މަސް ވީއިރުވެސް ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެއްނު އަނގަތަޅަން..

3 months ago
ދުމައިން

މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަ ހިނގާއޮއްވާ ކަލޭމެން އައީވެސް. 50 މެގަ ވޮޓުގެ ޕަވާ ޕްލާންޓެއް ޕްލޭންކޮށް އަޅާ ނިންމާ ކަރަންޓުވެސް ދީފަ ކުރީސަރުކާރުން އެއޮތީ. މާލެއަށް ބޭނުންވާ ބެކަޕް ހުޅުމާލޭގެ އެޕަވާ ޕްލާންޓުން ލިބޭނެގޮތަށް އެޕްރޮޖެކްޓު އެ ކުރިއަށް ދަނީ. އޭގެ އިތުރުން އެއާޕޯޓަށްވެސް ބެކަޕަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ. ޗައިނާ ލޯނު އެހީ އިނގޭތޯ އެ ހައްތާވެސް.

3 months ago