މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާއިން ވަނީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ ޖާސޫސީ މަތިންދާބޯޓެއް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ އާރްސީ-135 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު ނާޒުކު ކަނޑުގެ މަގުގައި އާދައިގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް ޗައިނާގެ ފައިޓާ ޖެޓެއް ސީދާ ބޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އުދުހެމުން އޮޕަރޭޝަނަށް ހުރަސް އަޅަމުން ދިޔައެވެ.

އެމެރިކާގެ އިންޑޯ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑުން އާންމުކުރި ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ޖެޓުގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ ސަބަބުން އާރްސީ-135 ގެ ކޮކްޕިޓް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ޖޫން މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ވަނީ ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ އުޅަނދެއް ކައިރީގައި ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިފަހަރު އޮތީ ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިގައި އޮތް ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއް ވަށައިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ އިންޑޯ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑުން މި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް 137 މީޓަރު (150 ޔާޑު) ގެ ދުރުމިނުން އެމެރިކާގެ ޑިސްޓްރޯޔަރެއްގެ މަގަށް ވަރަށް ކައިރިން ދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ވޮޝިންޓަން އިން ބުނީ ޗައިނާގެ ހަރުކަށިކަން އިތުރުވަމުންދާކަން އެމެރިކާ އިން ދައްކުވައިދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބެއިޖިންއިން ބުނެފައި ވަނީ، އެ ގައުމުގެ އައްސޭރިފަށަށް މަތިންދާބޯޓާއި އުޅަނދުތައް ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން 2001 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މަތިން އުޑުމަތީގައި ޗައިނާގެ ފައިޓަ ޖެޓަކާއި އެމެރިކާގެ ސަވައިލަންސް މަތިންދާބޯޓެއް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގެ ހަނދާންތައް އާވެގެން ދިޔައެވެ. މި ހާދިސާގައި ޗައިނާގެ ޖެޓް ވެއްޓި ޕައިލެޓް މަރުވިއިރު، އެމެރިކާގެ މަތިންދާބޯޓު ވަނީ ޗައިނާގެ ހައިނާނަށް އިމަޖެންސީގައި ޖައްސާފައެވެ. ބެއިޖިންއިން އެމެރިކާގެ 24 އެއާކްރޫ މެމްބަރުން 11 ދުވަސް ވަންދެން ހިފަހައްޓައި، އެ މީހުން ދޫކޮށްލީ ވޮޝިންޓަނުން އެކަމަށް މައާފަށް އެދުމުންނެވެ.

އޭރު ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލެވުނު ނަމަވެސް، ސުޕަޕަވާތަކުގެ ގުޅުން ހީނަރުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ވެސް މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ.

އިންޑޯ ޕެސިފިކްގައި އެމެރިކާގެ ބާރު ގަދަކުރަމުން ދާ ގޮތް ފެންނަ ޗާޓެއް

އެމެރިކާއިން ދެކޭ ގޮތުގައި ހުޅަނގުގެ ބާރު ގަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޗައިނާއެވެ. ޗައިނާ ކައިރީގައި އޮންނަ ވާދަވެރި ކަނޑުގެ މަގުތަކުގައި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފްރީޑަމް އޮފް ނެވިގޭޝަން އެކްސަސައިޒް" އަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި އަސްކަރީ ބާރުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކެކެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕެއިން އަކީ ޖަޕާނުން ފެށިގެން ފިލިޕީންސް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އިންޑިއާއިން ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އާއި ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސް އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިނެކެވެ. ސެންޓަ ފޮރ ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓަޑީޒްގެ ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ ޕްރޮގްރާމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ގްރެގަރީ ޕޮލިންގް ވިދާޅުވާ ފަދައިން މި ސަރަހައްދުގައި އާ އެމްބަސީތައް ހުޅުވުމާއި، ސިފައިން ބޭތިއްބުމާއި، މިއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ އަސްކަރީ އެސެޓްތައް ބެހެއްޓުމާއި، ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިއަށް ކުރިމަތިވާ މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގެ ސައިޓްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.

ޗައިނާއިން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅެނީ "ވަށާލުމާއި ހިފެހެއްޓުމުގެ" ސިޔާސަތެކެވެ. އަދި އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރުން ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިދިޔަ މާޗް މަހު ދެއްވި ތަގުރީރެއްގައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން، ހަނގުރާމަ ކުރަން ހިތްވަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަންގްރިއްލާ ޑައިލޮގްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ލީ ޝަންގްފޫ ވަނީ ވޮޝިންޓަންގެ "ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ވިސްނުން" ކުށްވެރިކުރައްވައި، ބެއިޖިން ބިރުނުގަންނާނެ ކަމަށާއި އަގަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ގައުމީ ސިޔާދަތާއި ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަން ސާބިތުކަމާއެކު ހިމާޔަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮންނަ ވާދަވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ސުޕަޕަވަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ގައުމުތަކަށް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ފައިދާތަކެއް ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ހާއްސަކޮށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ ލޯނާއި ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި، ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރަން ޖެހުމަކީ، މި ގައުމުތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ.

"މިއީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އޭޝިއާގައި ވެސް ގަވައިދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޮންނަ އޯޑަރު ފެންނަ ގޮތާ މެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެއް." ޕޯލިން ބުންޏެވެ.

"ވަރަށް ސާފުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ގަރުނުގައި މި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސިފަތައް ފެންނާނެ. ޗައިނާއިން މިކަމުގައި ގެންގުޅޭ ސްޓްރެޓެޖީ އަށް ބަދަލެއް ނާންނަހާ ހިނދަކު، ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ، ހަމައެކަނި އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ މެދުގައި ނޫނީ ޗައިނާއާއި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައިވެސް ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަމުންދާތަން."

ޗައިނާގެ ސަރަހައްދު ފުޅާކޮށް ބާރުގަދަކުރާ ގޮތް ފެންނަ ޗާޓެއް

ޗައިނާގެ ކުރިއެރުން

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ޖަޕާން ބަލިވުމުން އޭޝިއާގައި އެމެރިކާގެ ބާރު ގަދަ ޒަމާނެއް ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އަދި އިގްތިސާދީ ބާރު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޝީގެ ޒައާމަތުގައި ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ ޒަމާނީ ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ލަންޑަންގެ ތިންކް ޓޭންކެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ސްޓްރެޓެޖިކް ސްޓަޑީޒް އިން ބުނި ގޮތުގައި ފާއިތުވި ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަދު ދެގުނައަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ އިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއިން ކުރި ހަރަދު ވަނީ 219 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ.

ޖަރުމަނު، އިންޑިއާ، ސްޕެނިޝް އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރަށްވުރެ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ޗައިނާއިން ވަނީ ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ގެނައުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ފަށާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާމީ (ޕީއެލްއޭ) އިން ވަނީ ގައިޑެޑް މިސައިލް ކްރޫޒަރުގެ އިތުރުން ނިއުކްލިއާ ހަކަތައިގެ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ސަބްމެރިންތައް ވެސް ފަށާފައެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ތިންވަނަ މަތިންދާބޯޓު އުފުލާ އުޅަނދު ކަމަށްވާ ފުޖިއާން ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައެވެ. ޕީއެލްއޭގެ ރޮކެޓް ފޯސް އިން ވަނީ ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލާއި އެންޓި ޝިޕް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ ގާބިލްކަން ޒަމާނީކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު 700 އަށް އަދި 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަދުވެގެން 1،000 ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޕީއެލްއޭ އިން ވަނީ ހަލުވިކޮށްފައެވެ.

އަސްކަރީ ބިނާކުރުމުގެ އިތުރުން، ޗައިނާގެ އައްސޭރިފަށުގެ މުހިންމު ކަނޑުގެ މަގުތަކުގައި ވެސް ޗައިނާގެ ސަރަހައްދީ ދައުވާތައް ތަންފީޒުކުރުން ޗައިނާއިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

އިރުމަތީ ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ ޑިއައޯޔޫ އާއި ޖަޕާނުގެ ސެންކާކޫ ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ޖަޕާނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ރަށްތަކުގެ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި ވައިގެ މަގުން ޕެޓްރޯލް ކުރުން އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ޓޯކިޔޯއިން ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާއިން ވަނީ އަވަށްޓެރި ފިލިޕީންސް، ވިއެޓްނާމް، ޓައިވާން، ބްރޫނާއީ އަދި މެލޭޝިއާގެ ނުރުހުން ބޮޑުކޮށް، މުޅި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާކޮށްފައެވެ. އެ ވާހަކަތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާއިން ވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރު ފިލިޕީންސުން އަތުލައިގަތް ސްޕްރެޓްލީ އައިލެންޑްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެބަސްވެފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އާޓިފިޝަލް އައިލެންޑްތަކެއް ބިނާކޮށް، 1976 ވަނަ އަހަރު ވިއެޓްނާމުން އަތުލައިގަތް ޕެރަސެލް އައިލެންޑްސްގައި އާޓިފިޝަލް އައިލެންޑްސް ވެސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. ޗައިނާއިން މިހާރު ހިންގަމުން ދަނީ ވުޑީ އައިލެންޑާއި ފިއަރީ ކްރޮސް ރީފް، މިސްޓިފް ރީފް އަދި ސުބީ ރީފްގައި 10،000 ފޫޓުގެ ރަންވޭއަކާ އެކު ބޮޑު ހަތަރު އައުޓްޕޯސްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޓި ޝިޕް މިސައިލާއި އަސްކަރީ ދަތުރުފަތުރާއި ޕެޓްރޯލް ކުރުމާއި ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތައް ބެހެއްޓޭނެ ހެނގަރުފަދަ ބޮޑެތި އަސްކަރީ އެސެޓްތައް އެ ރަށްރަށުގައި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ހިމާލަޔާ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުގެ މައްސަލާގައި ވެސް ޗައިނާ އިން ވަނީ އިންޑިއާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު އެކަކު އަނެކަކާ ކުރިމަތިލުމުންނެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ 20 ސިފައިންނާއި ޗައިނާގެ ހަތަރު ސިފައިން ހިމެނެއެވެ.

ޓައިވާނާ ގުޅުވައި ޝީ ގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި ޝީ ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން ވެރިކަން ކުރާ އެ ރަށާ އެކު އެއްބައިވަންތަވުމަކީ ތާރީހީ މިޝަން އެއް ކަމަށާއި އެއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ވައުދެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ޕީއެލްއޭ އިން ވަނީ ޓައިވާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ޓައިވާންގެ އެއާ ޑިފެންސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޒޯނަށް އެތެރެވާ މީހުން އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

އިގްތިސާދީ ރޮނގުންވެސް ޗައިނާގެ ބާރު ގަދަވުން

ދުނިޔޭގެ 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި އޮތް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ އުއްމީދީ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް (ބީއާރުއައި) މެދުވެރިކޮށް އިގްތިސާދީ ނުފޫޒު ފުޅާކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ނިއު ސިލްކް ރޯޑްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޗައިނާއިން ވަނީ އޭޝިއާ، އެފްރިކާ އަދި ޔޫރަޕްގެ ބަނދަރުތަކާއި ބްރިޖާއި ރޭލްވޭ ފަދަ ފިޒިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއަށް ފައިނޭންސްކޮށް، އެތައް ސަތޭކަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަކެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ އުފައްދަން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސިނާއީ ސަރަހައްދުތަކަށް ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް 147 ގައުމަކުން ވަނީ ބީއާރުއައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޗައިނާއިން މިހާރުވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫއަށް 8 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ހަރަދުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ގުޅުންތައް ފެންނަ ކޯލިޝަންތައް

"އާކް އޮފް އެލަޔަންސް"

އެމެރިކާއިން ވަނީ ޗައިނާގެ ބާރު ގަދަވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ޝީއަކީ ޑިކްޓޭޓަރެއް ކަމަށް ބައިޑަން ސިފަކުރައްވާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބެއިޖިންގެ ވިޔަފާރީގެ، އަސްކަރީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާރުގެ ބޭނުން ހިފައި އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ދާއިރާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބާރަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ބައިޑަންގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ޗައިނާ ސްޓްރެޓެޖީ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައި ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި އޭޝިއާގެ ބާރަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ނިޒާމު އަލުން ބައްޓަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމާއި، އިގްތިސާދީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް، އަސްކަރީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާރު ގަދަވަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި ގައުމެވެ.

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނބަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ގައުމުތަކާ އެކު އަސްކަރީ އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ، ޖަޕާން އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ ފަދަ އެކުވެރި ގައުމުތަކާއި އަދި އިންޑިއާ އާއި ވިއެޓްނާމް ފަދަ ގައުމުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ހިމެނޭ މި ކެމްޕެއިންގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި އަސްކަރީ ސިޔާސަތު އެންމެ ހަރުދަނާވެގެން ދިޔަ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ގުޅިގެން ވަނީ 2030 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ކެންބަރާއަށް ނިއުކްލިއާ ހަކަތައިގެ ފަސް އެޓޭކް ސަބްމެރިން އެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތާރީހީ ސެކިއުރިޓީ ޕާޓްނާޝިޕެއް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ދުރު ރާސްތާގެ މިސައިލްތައް ހިމެނޭ މި އުޅަނދުތަކަކީ ދެނެގަންނަން މާ އުނދަގޫ އަދި ކޮންވެންޝަނަލް ސަބްމެރިންތަކަށް ވުރެ މާ ގިނަ އިރު ކަނޑުއަޑީގައި ތިބެވޭނެ އުޅަނދުތަކެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ރޭވުންތައް އިތުރަށް ގޯސްވެ، ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ބެއިޖިން އިން މަޑުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ކާނެގީ އެންޑޯމަންޓް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް އިން ބުނެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ އެ ޖަޒީރާ ކޮންޓިނެންޓްގައި އެމެރިކާގެ ވަޔާއި އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ރޯޓޭޝަނަލް ޕްރެޒެންސް އިތުރުކޮށް، އުތުރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނިއުކްލިއާ ގާބިލްކަން ހުރި ބީ52 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް އެއާފީލްޑްތައް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގައި، އެމެރިކާއިން ވަނީ އޮކިނާވާ އައިލެންޑްސްގައި ތިބި ސިފައިންގެ އަދަދު އޯވަހޯލް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އެ ޤައުމުގެ ކަނޑުގެ ޔުނިޓްތަކަށް އުޅަނދުފަހަރަށް ހަމަލާދެވޭނެ ފަދަ ދުރު ރާސްތާގެ ގާބިލުކަން ގާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ އެޓޮމިކް ހަތިޔާރު ޕްރޮގްރާމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގައި އެމެރިކާއިން ވަނީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އެކުލެވޭ ސަބްމެރިންއެއް ކޮރެއާ ޕެނިންސިއުލާއަށް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ސަލާމަތީ ގޮތުން އާ ޔަގީންކަމެއް ދޭން ނިންމާފައެވެ. އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ސޯލް އާއި ޓޯކިޔޯއާ އެކު ޓްރައިލެޓަރަލް ސެކިއުރިޓީ ޕާޓްނާޝިޕެއް ގާއިމްކުރަން އެމެރިކާ އިން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ދިގު ތާރީހަށް ބަލާއިރު ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އެމެރިކާގެ ކޭމްޕް ޑޭވިޑްގައި ބޭއްވި ސަމިޓްގައި އެ ތިން ގައުމުން ވަނީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ނުރައްކާތެރި އަދި ހަރުކަށި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް ސަރަހައްދީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަސްކަރީ އަދި އިގްތިސާދީ އެއްބާރުލުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ފިލިޕީންސްގައި އެމެރިކާގެ އެހެން ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރައީސް ފާޑިނަންޑް މާކޯސް ޖޫނިއާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާއިން އެ ގައުމުގެ އުޅަނދުތަކަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާ ގުޅިގެން ރުޅިގަދަވެ، ޕެންޓަގަންއަށް އެ ގައުމުގެ އިތުރު ހަތަރު ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ވަދެވޭ ތަންތަނުގެ އަދަދު ނުވައަކަށް އަރައެވެ. އަލަށް ހުޅުވި ހަތަރު ތަނުގެ ތެރެއިން ތިން ސައިޓަކީ ފިލިޕީންސްގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ކަގަޔަން އާއި އިޒަބެލާ ޕްރޮވިންސްއާއި، ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ސްޕްރެޓްލީ އައިލެންޑްސް ކައިރީގައި އޮންނަ އިރުމަތީ ޕަލަވާންގެ ސަރަހައްދެވެ. ފިލިޕީންސާއި އެމެރިކާއިން ވެސް އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ ސްކޯޕާއި ސްކޭލް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު، ކަނޑުމަތީގައި ދޭ ހަމަލާއަކުން މެނީލާ ދިފާއުކުރުމަށް ވޮޝިންޓަނުން ވަނީ ވައުދު ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ އުތުރުގައި އެމެރިކާ އާއި ފިލިޕީންސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާ ސިފައިން ތަމްރީނުތައް ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ

ވިއެޓްނާމާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ އަމަލުތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވެ، ހަނޯއީ އިން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަނީ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަރަޖަ، ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާއާ އެއްވަރަށް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރެއްގެ ދަރަޖައަށް މަތިކޮށްފައެވެ. ވިއެޓްނާމްގެ ވެރިރަށަށް ބައިޑަން ކުރެއްވި ތާރީހީ ދަތުރުފުޅުގައި މިފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަކީ ޗައިނާއާ އެކު އޮންނަ ސަރަހައްދީ މައްސަލަތަކާ މެދު ހަނޯއީއިން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ޓައިވާނާ ބެހޭ ގޮތުން ބައިޑަން ވަނީ ޗައިނާގެ ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ އެމެރިކާ އިން އެ ރަށުގެ އެހީއަށް އަންނާނެ ކަމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ވައިޓް ހައުސްއިން އެ ވާހަކަތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓައިވާނަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުމަށް ރުހުން ދީ، އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޓައިވާނުގެ ވެރިންނާ އިތުރަށް މިނިވަންކަމާއެކު ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ދީފައެވެ.

ޕެސިފިކް އައިލެންޑްސްގައި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ބާރު ގަދަކުރުން

ޕެސިފިކް ގައުމުގެ މުހިންމު ބައެއް އެއާޕޯޓުތަކާއި ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކަށް "ހުއްޓުމެއް ނެތި ވަދެވޭނެ" ގޮތަށް ޕަޕުއާ ނިއުގިނީއާ އެކު މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، 30 އަހަރަށް ފަހު ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސްގައި އެމްބަސީއެއް ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އަދި ޓޮންގާގައި އެމްބަސީއެއް ހުޅުވައި އެތަނުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕްރެޒެންސެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކިރިބަތީ އާއި ވާނުއާޓޫއާ އަންނަނީ މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. ބައިޑަން ވަނީ ޕެސިފިކް އައިލެންޑްގެ ލީޑަރުންނަށް ތާރީހީ ސަމިޓްތަކެއް ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި ބާއްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ޕެސިފިކް އައިލެންޑްސްއަށް 810 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ އެހީތަކެއް ދިނުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ޖަޕާނާއެކު ދެ ގައުމުން ވަނީ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކޮށް، ދުނިޔޭގެ ދެކުނުގެ ގައުމުތަކަށް އާންމު މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުއާޓްރިލޭޓަލް ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް ނުވަތަ ކުއާޑް ގެ ނަމުގައި ނުރަސްމީ އިއްތިހާދެއް އަލުން އުފައްދާފައެވެ. ކުއަޑްގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކުރާ މަސްވެރިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ އިރު، އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ.

"ކެތްމަދުކަން"

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ އެމެރިކާގެ ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ބެއިޖިންގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ފަހުގެ މަރުހަލާއިން ހަގީގަތުގައި ވެސް ފެންނަނީ އެމެރިކާގެ މާޔޫސްކަން އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރު. އެއީ ރިސްކީ އަދި ހަރަދުބޮޑު ކަމަކަށް ވާތީ، އާންމުގޮތެއްގައި އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅުތައް. މިއީ ވެސް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް." ބެއިޖިންގައި ހުންނަ ސެންޓާ ފޯ ޗައިނާ އެންޑް ގްލޯބަލައިޒޭޝަންގެ ސީނިއާ ރިސާޗް ފެލޯ އެންޑީ މޮކް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގައުމަކުން މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތްކަމަށް އެ ގައުމަކަށް އިހުސާސްވެ، އެ ގައުމުގެ ހާލަތު ހިމާޔަތް ކުރަން ކެތްމަދުވުމުންހެން." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މުދަލުގެ މެޕަކަށް ބެލުމުން އެނގޭނެ ހަމަލާ ދިން މީހަކީ ކާކުތޯ. އެމެރިކާގެ ވަށައިގެން ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އެތައް ތަނެއް ހުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. ހަގީގަތް އެއާ ހިލާފު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، ޗައިނާއިން ހަގީގަތުގައިވެސް މިތަނުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަސްކަރީ ފިތުނަފަސާދައެއް ހިންގަނީތޯ ރީޒަނަބަލް އޮބްޒާވަރަކު ސުވާލު އުފައްދާނެހެން."

މޮކް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން އެމެރިކާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިޖާބަ ދެމުން ދަނީ އަސްކަރީ ޒަމާނީ ކަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ގުޅުންބަދަހިކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަސްކަރީ ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް އުފެއްދުމުން ފެށިގެން ޗައިނާގެ އައްސޭރިފަށުގެ ކައިރީގައާއި ޓައިވާނުގައި އަސްކަރީ ބާރުތައް ވަރުގަދަ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ރޮނގުން މޮކް ވިދާޅުވީ، 15 ގައުމެއް އެއްތަނަކަށް އެކުލެވޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ކަމަށްވާ ރީޖަނަލް ކޮމްޕްރިހެންސިވް އިކޮނޮމިކް ޕާޓްނާޝިޕާއި ބްރެޒިލް، ރަޝިއާ އަދި އިންޑިއާ ހިމެނޭ ބްރިކްސް ގްރޫޕާއި ޕާކިސްތާނާއި އީރާން އެކުލެވޭ ނުވަ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޔޫރޭޝިއަން ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްސީއޯ) ފަދަ މަލްޓިލޭޓަރަލް އިނީޝިއޭޓިވްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޗައިނާއިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެއްޖެ

އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ގައުމުތަކަށް، ހާއްސަކޮށް ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް، އެމެރިކާ-ޗައިނާ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދީ ފައިދާތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ޗައިނާގެ ބީއާރުއައިއާ ވާދަކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައިވާއިރު، މި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބޮޑު ބައެއް އަދިވެސް ކާމިޔާބު ނުވި ނަމަވެސް، ސުޕަޕަވާތަކުގެ މެދުގައި ހިނގި ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން އަމިއްލައަށް އޮލްޓަނޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޝަން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ގޮތުގައި މާކެޓް ކުރަން ޖެހުނެވެ.

"ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަމިއްލަ ވަންތަކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭހެން." ސިންގަޕޫރުގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރު ޖާ-އިއާން ޗޮންގް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމެރިކާ، ދެކުނު ކޮރެއާ، ޖަޕާން، ޓައިވާން، އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ޑައިވާސިފިކޭޝަނާ އެކު ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ. ވިއެޓްނާމް، ތައިލެންޑް، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި ފިލިޕީންސް އާއި މެލޭޝިއާއަށް ލިބުނު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ އެހެން ނޫން ނަމަ ޗައިނާއަށް ގޮސް، އެމީހުންނާ ހިސާބަށް ދާނެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް."

ޗޮންގް ވިދާޅުވީ މި ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާ އިން ތިބުމުގެ ހަރުދަނާކަން ޗައިނާއިން ދެކޭނީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

"ސުވާލަކީ އެމީހުން އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން އިތުރު ސަމާލުކަން ދީގެން އިޖާބަދިނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އަދި އެއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް އިޖާބަދިނުމަކީވެސް ވެދާނެ ކަމެއް. އެކަމަކު މިއީ މިދަނޑިވަޅުގައި އަންދާޒާ ކުރަން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން."

މިހާތަނަށް ފެންނަނީ ބެއިޖިންއިން އެމެރިކާގެ ހުރުމާ ދެކޮޅު ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރެވެ.

އެކަން އެނގެނީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަތިންދާ ބޯޓުތަކާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުންނެއް ނޫނެވެ. ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ފިލިޕީންސްގެ އަސްކަރީ ބޯޓުތަކާ އެކު ބެއިޖިން އިން ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ވެސް އެކަން އެނގެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޮގަސްޓް މަހާއި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ވޯޓާ ކެނެން ބޭނުންކޮށްގެން ފިލިޕީންސްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދެބަސްވެފައިވާ ސެކަންޑް ތޯމަސް ޝޯލްގައި ގްރައުންޑްޑް ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ސިފައިން އަލުން ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ހާދިސާތައް ހިމެނެއެވެ.

ޗޮންގް ވިދާޅުވީ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވުމަކީ މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް އާ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ ވާދަވެރިކަން އިތުރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް. މާނައަކީ ބޮޑު ދެ ބާރުގެ މެދުގައި ނެވިގޭޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މާ ގޮންޖެހުންބޮޑު، ނާދިރު ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް، ޔަގީނުންވެސް އެއަށްވުރެ ގޮންޖެހުންބޮޑު ކަމަކަށް ވެދާނެކަން. ދެފަރާތުން ވެސް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރުމަކީ އިތުރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ އެކަކު އަނެކަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން އަނެއް މީހާގެ ޕްރެޝަރަށް ދައުވަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެދާނެ." ޗޮންގް ވިދާޅުވިއެވެ.