ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެގެން ހާލު ސީރިއަސް ވެ، ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ މިގްސާދު އަބްދުލް މުހުސިންގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގައި ރެނދުލައި ބިންދައިގެން ގޮސް ނޭފަތް ޗިސްވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފިއެވެ.

"ދަ ޕްރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މިގްސާދުގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި މިވަަގުތު ހުރި އާއިލާ މީހަކު ބުނީ، މިގްސާދުގެ ހާލު އަދި ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

"މޫނުމަތިން ނޭފަތާ ދިމާލުން މަތިން ނިތްކުރިއާ ދިމާލުން ޖެހިފައި ހުރީ. ކަށިތައް ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ނާށިގަނޑުން. ނާށިގނޑުގެ ނިތްކުރިންނާއި ދެ ފަރާތުންވެސް ރެނދުލާފަ. ބިންދައިގެން ގޮސްފަ ހުރީ. ލޯ ކައިރިން މަތިންނާއި ތިރިން ވެސް ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ހުރީ. ދެން ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑުވެސް ޗިސްވެފައި ހުރީ. ވެންޓިލޭޓަރުގައި އަދި އޮތީ. ނޭފަތުން އަދިވެސް ލޭ މަނާ ނުވޭ. ކުރިން ނޭފަތުގައި އެޅި ބޭހުން ލޭ އައުން ނުހުއްޓުވޭތީ މިހާރު އެހެން ބޭހަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައި އޮތީ. އެހެން ބޭހަކުން ލޭ އައުން ހުއްޓުވޭތޯ. ދެން ލޭ ވެސް އެބަ އަޅާ މަދުވާ ވަރަކުން"
މިގްސާދުގެ އެހީތެރިޔާ

ލިބިފައި ހުރި އަނިޔާ ތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، ނިތްކުރިމަތިން ތަންގަނޑެއް ހަލާކުވެފައި ހުރި އިރު އެ ދިމާލުންނާއި ނިތްކުރީގެ ދެފަރާތުން ވެސް ނާށިގަނޑުގައި ރެނދުލާފައި ހުރި ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ލޯ ކައިރިން މަތި އަދި ތިރީ ކަށިގަނޑު ވަނީ ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިގްސާދުގެ ނޭފަތް ވެސް ހުރީ ޗިސްވެފައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައި އިރުވެސް ނޭފަތުން ލޭ އަންނަ ކަމަށާއި ލޭ މަނާ ނުވެގެން ކުރިން އަޅާފައިވާ ބޭސްގަނޑު ބަދަލުކޮށް އެހެން ބޭހެއް މިހާރު އަޅާފައި ވާ ކަަމަށް އެހީތެރިޔާ ބުނެއެވެ. އަދި ލޭ މަދުވާ ވަރަކުން ލޭ ވެސް އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް މިގްސާދަށް ބޭނުންވާ "އޭ ނެގެޓިވް" ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ސްޓޭންޑް ބައިގައި މީހުން ތިބި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

"މިހާރު އެހާ ސްޓޭބަލް ނޫން ވީމަ. ވެންޓިލޭޓަރުގައި ބާއްވާފައި އޮތީމަ. އަސްލު ބޮލަށް އެބަހުރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލޭ އެޅިފަ. ދެން މިހާރު އޮތް ހާލުން އިތުރަށް ގޯސްވަންޏާމުން ސީޓީ އަށް ބަލާފަ. ގޯސްވަންޏާ ސާޖަރީއަކަށް ދާން ޖެހިދާނޭ ބުނީ"
މިގްސާދުގެ އެހީތެރިޔާ

މިގްސާދުގެ ހާލު އަދިވެސް ގޯސް ކަމަށް ބުނަމުން އޭނާ ބުނީ، ބޮލަށް ވެސް ލޭ އެޅިފައި ހުރި ކަަމަށެވެ. އިތުރަށް ހާލު ގޯސް ވާ ނަމަ ނުވަތަ މިއަދު ހަދާ ސީޓީ ސްކޭންގެ ނަތީޖާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު މިގްސާދުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫނިއްޔާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެހީތެރިޔާ ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ ޙޮނިހިރު ޑުވަހުގެ ރޭ 7:15 ހާއިރު މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އިރު އެ ލޯންޗުގައި ތިބީ ފަސް މީހުންނެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ މިގްސާދުގެ ދައްތަގެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވުމަށް އޭނާގެ ވާން އޮތް ޅިއަންބެގެ ކޮއްކޮ ހުރި ރިސޯޓުން އޭނާ ގޮވައިގެން ރަށަށް އައި މަގުމަތީގައެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގައި ލޯންޗުގައި ތިބީ މިގްސާދުގެ ބޭބެ މިސްބާހު އަބްދުލް މުހުސިން އާއި ވާން އޮތް ޅިއަނުގެ ކޮއްކޮ މުހައްމަދު ޝާފިއު އާއި އިތުރު ކޮއްކޮއެއްގެ އިތުރުން މިސްބާހުގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ ރިޟްވާނެވެ. މި ހާދިސާގައި ޝާފިއު އާއި މިސްބާހު ވަނީ ލިބުނު ޒަހަމްތަކުން މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ.

އެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ދެމީހުން މަރުވި އިރު މިގްސާދުގެ އިތުރުން އެ ލޯންޗުގައި ތިބި އަނެއް ދެ މީހުންނަށް ވެސް ވަނީ އެކިވަރުގެ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ވެފައެވެ. އަދި އެމީހުން ވެސް ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިގްސާދަކީ ކައިވެންޏެއް ކޮށް ދަރިއަކު ވެސް ހުންނަ މީހެކެވެ. ހަމައެއާއެކު މި ހާދިސާގައި މަރުވި އޭނާގެ ބޭބެގެ ދެ އަނބިންނާއި ތިން ދަރިން ތިބެއެވެ.

ކައިވެންނަކަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ އެ އާއިލާއިން ކައިވެނި ހަފްލާ ބާއްވަން ނިންމާފައި އޮތީ އިއްޔެވެ.

މި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މިގްސާދުގެ އާއިލާއިން އެދެނީ މިގްސާދަށް ހެޔޮ ދުއާ ކޮށް ދިނުމަށްވެ. 'ދަ ޕްރެސް' ގެ ދުއާއަކީ މާތްﷲ މިގްސާދަށާއި ޒަހަމްވެފައި ތިބި އަނެއް ދެމީހުންނަށްވެސް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވައި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށްށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމެވެ.