ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުގައި ދުއްވާ އެއްޗިސް ދުއްވުން މަނާ ވަގުތު އިތުރުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު ކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، މިއަދުން ފެށިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި ހުޅުލެ އަދި ގުޅީފަޅު ހިމެނޭ ސަރަަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ އެޗްޕީޢޭއިން ނެރުނު ދެންނެވުމުގައި ވަނީ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން، ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުން ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އިތުރުން ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެމަޖެންސީކޮށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް އެވަގުތުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އެންގުން ތަންފީޒު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އާއި ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން އަޅަން ޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރު ފަހުން ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ކާފިއު ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްޕީއޭއިން އަނަގާފައި ވަނީ ރޭގަނޑު 11 އިން ފަތިހު 4:30 އަށެވެ.

މި ދިޔަ ޖެނުރައީ މަހުގެ ފަހު ކޮޅުން ފެށިގެން ރާއްޛޭގައި ކޮވިޑް ކޭސްގެ އަދަދުތައް ވަނީ ދުވާލަކު 100 އިން މައްޗަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު ޖުމްލަ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް 17000 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެެ.