ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ފާހަގަކޮށް ދޭ "ގޯލްޑް 100" ގެ ޕްލެޓިނަމް ފާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލް) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 100 ވިޔަފާރި ހޮވުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ ކުންފުނިތަކުގެ މައުލޫމާތު އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މިނިވަން ކޮންސަލްޓަންސީ ފާމެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށެވެ. އެ އެވޯޑް ލިބޭ ފަރާތްތައް އާންމު ކުރެވިގެން ދާނީ މިމަހުގެ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯލްޑް 100 ގަލާ އިވެންޓުގައި ކަމަށްވެސް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

އެ ސްޕޮންޝަރޝިޕް އާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް ބިޒްނަސް ކުލްދީޕް ޕަލިވާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ލިބުން ޕާޓްނާޝިޕަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

ބޭންކުން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރަމުން. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދެވޭ ގޯލްޑް 100 އެވޯޑް ދިނުމުގައި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް އާ އެކު މިއަހަރުވެސް ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއް ގާއިމްކުރެވޭކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް.
ީކުލްދީޕް ޕަލިވާލް

މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ އަދި މާލޭގައި 3 ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ހުޅުވާފައެވެ. އެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ވިޔަފާރި އާ ގުޅޭ ލަފާޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ޕީއޯއެސް އަދި ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ފަދަ މާޗަންޓް ހިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.