ހޫނު ގަދަވާތީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ނަޙްފާ މުޙައްމަދު 15 April 2019, 19:33
Hoonu gadhavaathee maaleyge baeh sarahahdhu thakun karantu kandanee
މާލެ / ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިއާ

މި ދުވަސްވަރަކީ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ކަރަންޓުގެ ލޯޑު ބޮޑުވެ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ކަރަންޓުގެ ލޯޑު ބޮޑުވެ ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ގިނަވެގެން އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓު ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން މި ދުވަސްކޮޅު ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ތަކެތި ވީހާވެސް މަދުން ބޭނުން ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މާލޭގެ ހޫނު މިން ހިރީ 31 ޑިގްރީގައި ނަމަވެސް ވައިގެ ތެތްކަމުގެ ނިސްބަތް ހުރީ 73 ޕަސެންޓްގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!