ފްލެޓް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ބަންދުވި އިރު ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ އަދަދެއް ނޭނގުނު!

ޝައުޒަން އިބްރާހީމް 25 March 2019, 16:09
Flat shakuva hushahelhun bandhu vi iru hushahi shakuvaage adhadheh neygunu!
ހިޔާ މަޝްރޫއު ހިންގި އިރު ދަރުބާރުގޭގައި ފޯމް ލުމަށް ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިއާ

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިއަދު މެންދުރު 2:00 އަށް ހަމަވި އިރު ހުށަހެޅީ ކިތައް ޝަކުވާ ކަމެއް ސާފެއް ނުވިއެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށެހެޅުމަށް ހުޅުވާލީ މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ގެޒެޓް ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ސިޓީ، އީމެއިލް ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށްވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށެހެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދިޔައީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކަމެއް އަދި ޝަކުވާތައް ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ކަމެއް ވެސް ޔަގީނެއް ނުވެއެވެ.

ފުލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު ސާފު ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ގުޅުމުން ބުނީ "ދަޕްރެސް"ގެ ސުވާލު ޕޮލިސީ ޑިޕާޓުމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާ ޖަވާބެއް ލިބޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ނަންބަރަށް މެސެޖް ޑެލިވާ ނުވެ ހުރުމާ އީމެއިލް ކުރުމުން މެއިލް ލިބުނު ކަމުގެ ޖަވާބެއް (އެކްނޮލެޖްމެންޓް) ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަކީ ހިޔާ މަޝްރޫއު އާއި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އާއި ގުޅީފަޅު ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ދަށުން ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލައި އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ފްލެޓް ލިބޭނެގޮތް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެކުލަވައިލެއްވި ކޮމިޓީއެކެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނުހައްގުން ގިނަ ބަޔަކަށް ފުލެޓް ދީފައި ވާކަމަށާ، ފޯމުގައި ހަމަ އެކަނި ނަން ޖަހާލައިގެންވެސް ފްލެޓް ދީފައި ހުރި ކަމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަށް އުޅުމުން ރަގަޅު މަޢުލޫމާތު އެއް ނުދެވޭ އެކިފަހަރު ބުނަނީ އެކިގޮތައް 4 ދުވަހުން ގޮސްގެންވެސް ފޯމެއް ނުލެވުނު!!!!! މަޢުލޫމާތު ދޭންތިބެނީ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ދޭން ނޭނގޭ މުވައްޒަފުން
3 weeks ago އަގަގަދަމިތުރު
Dhoshee meehunnah allowance dheefai beythibbumakee faidhaahuri gotheh noon: Raees
ދޮށީ މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ދީފައި ބޭތިއްބުމަކީ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން: ރައީސް
10 hours ago
Ukulhahugai fenboduve fen hindhumah koaru kandanee
އުކުޅަހުގައި ފެންބޮޑުވެ ފެން ހިންދުމަށް ކޯރު ކަނޑަނީ
13 hours ago
Real-Life Iron Man raajjeygai udhuhijje
އަސްލު އަޔަން މޭން ރާއްޖޭގައި އުދުހިއްޖެ
14 hours ago
Male raalhugandu sarahahdhah udha aranee
މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަނީ
16 hours ago
Merana scheme deytherey Lanka gai dhiriulhey dhivehin nuruhun faalhukoffi
މެރަނަ ސްކީމާ ދޭތެރޭ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި
20 hours ago
Fonadhoo 6 ge akah dhirinoolhevey varah gellun libifai vey: Disaster
ފޮނަދޫ ހަ ގެއަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ: ޑިޒާސްޓާ
20 hours ago