ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީން ވަކި ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

އައިޝާ ރީމާ 14 March 2019, 09:00
Rohingya refugeen vaki rashakah badhalukuranee
ބަންގްލަދޭޝްގެ ކިޮކްސް ބާޒާރު ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މިޔަންމާގެ ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ރެފިއުޖީ ކުދިންތަކެއް/ފޮޓޯ: ރޮއިޓާޒް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ކޭމްޕުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ރެފިއުޖީން، ވަކި ރަށަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން ބުނެފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރަށަކީ މޫސުމީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ރަށެއްކަން ފާހަގަކޮށް، ގިނަ ފާޑުކިއުންތަކެއްވެސް ބަންގްލަދޭޝްއަށްވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ބަޝާން ޗާރުގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ރަޝަކީ، ޗަކަ ބިމެއް ކަމަށާ، މި ރަށް ބޭ އޮފް ބެންގޯލް ސަރަހައްދުގައި މިރަށް އުފެދުނީ 2004 ވަނަ އަހަރާއި ހިސާބުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ޚަބަރު ލިބޭ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްއިންވަނީ މި ރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކުރާނެ އިންތިޒާމުތަކުގައި، ފެންބޮޑުވުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ފާރުތަކެއްވެސް ރާނާފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްއާއި މިޔަންމާ ހިއްސާކުރާ ސަރަހައްދީ އިން ކައިރީގައި ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ މިލިއަނެއްހާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ވަކިން އޮތް ރަށަށް ރެފިއުޖީން ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ބަންގްލަދޭޝްއިން ދައްކާތާ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާއިރު، މިކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަދި އޮތީ ފެށޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މި ރަށަށް ބަދަލުވުމަށް ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީންވެސް ބޭނުން ނުވާއިރު، މި ރަށަކީ މޫސުމީ ގަދަ ކޮޅިގަނޑުތަކާއި ތޫފާންތަކުގައި އެންމެ ރައްކާތެރި ރަށަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފާޑުކިއަމުންނެވެ.

ކަންމިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މިޔަންމާއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކުރި ރޯހިންނާ ރެފިއުޖީން އެ ރަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން އަންނަ މަހު ފަށާނެކަމަށް، ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުގެ އިސް ވަޒީރެއް ކަމަށްވާ މުއްޒައްމިލް ޙައްޤުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުގައި އިމާރާތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަނެއް އިމާރާތްކޮށްވެސް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށެވެ.

ރެފިއުޖީން މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮކްސް ބާޒާރުގެ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ކަމާލް ހުސައިން ވިދާޅުވީ، އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގައި އެ ރަށަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ރެފިއުޖީންގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން މިރަށް އުފެދިފައި އޮންނަ ސަރަހައްދަށް ދެވެނީ، އެންމެ ކައިރިން އޮންނަ ހިކިފަސްތަނުން ފުރައިގެން ގަޑިއެއް ހާއިރު ކަނޑުބޯޓެއްގައި ދުއްވައިގެންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Christchurch hamalagai maruvi dharivaruge hashigandu Kerala ah
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި މަރުވި ދަރިވަރުގެ ހަށިގަނޑު ކެރެލާއަށް!
23 hours ago
Khashoggi ge maraa gulhigen Qahtaniakah dhauvaeh nukuray
ޚަޝޯގީގެ މަރާ ގުޅިގެން ޤަހުތާނީއަކަށް ދައުވާއެއް ނުކުރޭ!
23 hours ago
Thailand Inthikhaabu: Kaamiyaabu hifee askariyyage athugai
ތައިލޭންޑް އިންތިހާބު: ކާމިޔާބު ހިފީ އަސްކަރިއްޔާގެ އަތުގައި!
1 day ago
Russia aai Trump ge gulhumeh neii: Barr
ރަޝިއާ އާއި ޓްރަމްޕްގެ ގުޅުމެއް ނެތް: ބާ
1 day ago
China in Muslimun bandhukohfaivaa sarahadhu belumuge beynumeh neii
ޗައިނާއިން މުސްލިމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ބެލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް!
1 day ago
Goi husve dhemme vihaa dharifulhahves dhenee kalhusai
ގޮތް ހުސްވެ ދެންމެ ވިހާ ދަރިފުޅަށްވެސް ދެނީ ކަޅުސައި!
1 day ago