ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑުކޮށްފި

10 February 2019, 09:37
Diesel liter akun 90 laari bodukohffi

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މަހުން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑީސަލް ލިޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑު ކުުރުމާއެކު ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކަމުން ދަނީ 10.89ރ އަށެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑީސަލްގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރިއެވެ.

އަގުތަކަށް އައި ބަދަލާއެކު ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކާނީ 10.89 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން އަންނަނީ ކުރިން ވެސް ވިއްކަމުން އައި 10.19 ރުފިޔާއަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Merana scheme deytherey Lanka gai dhiriulhey dhivehin nuruhun faalhukoffi
މެރަނަ ސްކީމާ ދޭތެރޭ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި
20 hours ago
Ooredoo doctor inge plan gai hurihaa doctor innah hiley gulhaaleveyne!
އުރީދޫ ޑޮކްޓަރުންގެ ޕްލޭންގައި ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ!
21 hours ago
Dhivehi kanduthah himaayai kuran Apple in kandu adiyah
ދިވެހި ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން އެޕަލް އިން ކަނޑު އަޑިއަށް!
1 day ago
Amazon inn China dhookoh India ah
އެމޭޒަން އިން ޗައިނާ ދޫކޮށް އިންޑިއާއަށް
1 day ago
Samsung ah hithi thajribaa eh
ސެމްސަންގްއަށް ހިތި ތަޖުރިބާއެއް!
2 days ago
Jet Airways ge huriha dhathureh huttalinamaves ummedhu eba oiyy
ޖެޓް އެއާވޭޒްގެ ހުރިހާ ދަތުރެއް ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އުއްމީދު އެބައޮތް!
2 days ago