ޗައިނާ، ރަޝިއާ އަދި އިންޑިއާވެސް ހިމެނޭ ޝަންގްހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްސީއޯ) އަށް އީރާން ރަސްމީކޮށް ވަދެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި އެ ޖަމާއަތުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީރާނަށް މެންބަޝިޕް ދީފައި ވާ އިރު، މިއީ ބައްރުތަކުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ޖަމާއަތެވެ. އީރާން އެ ޖަމާއަތާ ގުޅުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 40 ޕަސެންޓް އަދި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދުގެ 20 ޕަސެންޓް ހިމެނެނީ އެ ޖަމާއަތުގައެވެ. އީރާނަކީ ދުުނިޔޭގެ ތެލުގެ 20 ޕަސެންޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ގައުމެއް ވެސް މެއެވެ.

ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާގެ އިތުރުން މެދުތެރޭ އޭޝިއާގެ 4 ގައުމެއް ބައިވެރިވެގެން 2001 ގައި އުފެއްދި މި ޖަމާއަތް ވަރުގަދަވެ ފުޅާވަމުން ދާއިރު އިރުމަތީ އޭޝިއާއިން ޕާކިސްތާނަކީވެސް މިހާރު އެޖަމާއަތުގެ މެންބަރެކެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މިދައުރުގެ ޖަލްސާ މިއަދު ވާޗުއަލް ކޮށް ބާއްވާފައި ވާ އިރު، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕުޓިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރައިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ހުޅަނގުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިވަރަކަށް ރަޝިއާ ވަނީ ބާރު ގަދަ ކަމަށާއި އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ރަޝިއާ އިނދަޖައްސާ ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހުލަނގުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ރަޝިއާއިން މިހާރު މުއާމަލާތު ކުރަނީ އެގައުމެއްގެ ފައިސާއިންނެވެ. އެގޮތުން އެސްސީއޯގެ ގައުމުތަކާއެކު ތެލާއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް އިގުތިސޯދީ ނަފާ އިތުރުކޮށްފައި ވާ އިރު ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން އެގައުމުން ބޭރުކުރި ކާބޯތަކެތި ވަނީ 6 ޕަސެންޓް ކުރިއަރާފައެވެ. ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ ފަދަ ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދީގެން އާމްދަނީ ވަނީ ބިލިއަނުން މަތިކޮށްފައެވެ.

އެނާ ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާ އާއި ޗައިނާ އާ ދެމެދު ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ 80 ޕަސެންތް މުއާމަލާތް ހިނގަނީ ރަޝިއާ ފައިސާ އާއި ޗައިނާ ފައިސާއިން ކަމަށެވެ. އަދި އެމަގަށް އެސްސީއޯގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުންވެސް ދީލާލުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ފައިސާ، ޑޮލަރު ދޫކޮށްލައި ރަޝިއާ އާއި ޗައިނާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މުއާމަލާތުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއަށް އޮތް ޑޮލަރުގެ ޑިމާންޑް ކުޑަވެ އަގު ވެއްޓިގެން ދާނެ ކަމަށް އިގްތިސޯދީ މާހިރުން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވިދާޅުވީ، އެސްސީއޯގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ވަރުގަދަ ކޮށް ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ވާހަކަ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރަހައްދީ ގޮތުން ވާދަވެރިކަން އޮތަށް ޗައިނާ އާއި ޕާކިސްތާންގެ ވާހަކަ މޯދީ ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއް އިމުން އަނެއް އިމަށް ނުވަތަ ސަރަހައްދީ ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގައި މެންބަރު ގައުމުތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އޭނާ ގޮވާލައްވާފައި ވެއެވެ.

"ބައެއް ގައުމުތަކުން ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ އަދި ސިޔާސީ ބޭނުން ތަކަށްޓަކައި އިން ހުރަސް ކޮށް ޓެރިރިސްޓް ހަމަލާތައް ހިންގާ، އެފަދަ ގައުމުތައް ކުށްވެރި ކުރުމުގައި އެސްސީއޯ އިން ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެ"
ނަރެންދްރަ މޯދީ

އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ގައުމުތަކުގެ ދާހިލީ ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މައިމަދު ޖަމާއަތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލައިގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށާއި ޓެރަރިޒަމާއި، ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިޔުމާއި، ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ވެސް އެސްސީއޯ ތެދުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގްޕިން ވިދާޅުވީ، ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމާއި ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެސްސީއޯ ގައުމުތަކުން އެއް ވިސްނުމެއްގައި ގުޅުން ވަރުގަދަ ކޮށް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އެއްބަސްވި އެއްކަމަކީ، އަފްގާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދިޔަ ފަހުން އެގައުމުގެ ސަރުކާރާ ތޯލިބާނުން ހަވާލުވެފައި ވާ އިރު އެގައުމުގައި ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމިއޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެސްސީއޯގެ އިތުރުންވެސް އިންޑިއާ، ޗައިނާ އަދި ރަޝިއާ ބައިވެރިވާ އެހެން ވަރުގަދަ ޖަމާއަތެއް އުފައްދާފައި ވެއެވެ. އެއީ ދެކުނު އެފްރިކާ އާއި ބްރެޒިލް ހިމެނޭ ބްރިކްސް އެވެ.