އެމްޑީޕީއާ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފިކުރަކީ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ފިކުރެއް ކަމަށާއި، އެއީ ގައުމު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމްއެންޕީ އާ ވާދަވެރި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ކައިރި ރަށްރަށަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިނުމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ދެކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބު ކޮށްފިނަމަ، ސަރުކާރުން ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިގެން ދާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއާ ސީދާ އިދިކޮޅު ފިކުރެއްގެ ބަޔަކު މި ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުކޮށްފިއްޔާ އުނދަގޫވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ފިކުރަކީ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން. އެއްތަނަކަށް މީހުން ޖަމާކުރުން. ހިދުމަތްތައް ޖަމާކުރުން. މީއަކީއެއް މި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ ގޮތެއްނޫން."
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ހަމަ އެއާއެކު، ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭން ވާނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ވަގު ވިޔަފާރި އާއި، މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމާއި، ބަޣާވާތް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ބަޔަކާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ތި ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވަންވާނީ ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިއާ ދެކޮޅަށް، އަދި ވަގު ވިޔަފާރިއާވެސް ދެކޮޅަށް. ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމާވެސް ދެކޮޅަށް، އަދި ބަގާވާތާ ވެސް ދެކޮޅަށް."ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އެ ޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ރައީސް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިޖުތިމާއީ މައްސަލަ ކަމަށާއި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮމަންޑުއަށް އިހުމާލުވެފައި" - ރާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ރާޝިދު / ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ރާޝިދު ވިދާޅުވީ، ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެ ދާއިރާއަށް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވޯޓު ހޯދަން އަންނަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު މި ސަރުކާރުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާޝިދު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން، އެމްއެންޕީންވެސް ވަނީ، އެ ޕާޓީން ކޮމަންޑުއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލް ހަންނާން އިދުރީސްގެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮމަންޑޫގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ފަތުހީގެ ކެމްޕޭން ފެށްޓުމުގެ ގޮތުން، އިދިކޮޅުން ވަނީ ކޮމަންޑުއަށް ގޮސްފައެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާއިރު. އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވެގެން ދިޔައީ، އެ ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު ހުސައިން ވަހީދު ކެންސަރުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވަނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އަވަހާރަވުމުންނެވެ.