ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ރިވެލި އެވޯޑު ދިނުމަށް ރޭ ވަނީ ޖައްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި 5 ދާއިރާއަކުން، 7 ފަރާތެއް ވަނީ ރިވެލި ތަރި ހާސިލް ކޮށްފައެވެ. އަދި 5 ދާއިރާއަކުން 6 ފަރާތެއް ވަނީ ރިވެލި އެވޯޑު ހާސިލް ކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ޑައިމަންޑް ކުލާހުގެ ދަރިވަރު މުހައްމަދު މާއިޒުއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި މާއިޒު ވަނީ އޭނާގެ ހިތުގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މާއިޒު ވަނީ ރެއަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް އުފާވެރި ރެއެއް ކަމަށާއި އެއީ ރެއަކީ އޭނާގެ ހާޔާތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވޯޑެއް ލިބުނު ރޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މާއިޒު ބުނީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރި ކަމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ބޭނުވާނެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެއީ ދިިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މުޖުތަމައުގައި އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން މިއަދު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މުހައްމަދު މާއިޒު / ފޮޓޯ:؛ ރައީސް އޮފީސް

މާއިޒު ވަނީ މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރާތީ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ދޭކަން އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފަވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި އެންމެނަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މާއިޒުގެ ވާހަކަގައި އޭނާ ވަނީ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާނެ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް ސުކޫލަށް ގޮސް ކިޔަވަން ބޭނުންވާނެ ކުއްޖެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ފުރުސަތުތައް ހަނިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

އަޅުނޑުމެން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ތައުލީމު ބޭނުންވާނެ ކުއްޖެއް، ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް ސުކޫލަށް ގޮސް ކިޔަވާލަން ބޭނުންވާނެ ކުދިން، އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މީގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ދިޔަ ކުއްޖެެއް، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ސުކޫލަށް ގޮސް އުޅެވޭނެ ގޮތްތަކުގައި އުދަނގޫތަކެއްް އުބަހުރި، އެގޮތުން ދަތިކަން ހަނި ފުރުސަތު ލިބޭ،
މުހައްމަދު މާއިޒު

މީގެ އިތުރުން މިސްކިތައް ގޮސް ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ ވެސް އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މުހައްމަދު މާއިޒު / ފޮޓޯ:؛ ރައީސް އޮފީސް

މާއިޒު ވަނީ މަންމަމެން ވާ ގުރުބާނީ ހަނދާނުން ފިލުވާލަން އުނދަގޫ ކަމަށާއި، މަންމަމެން ވެފައި ވަނީ މަތިވެރި ގުރުބާނީ ތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މަންމަމެން ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކުގެ ބަދަލެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެއީ އަގު ނުކުރެވޭހާ ހިދުމަތްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މިކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެނާ ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައވެެ.

ކާކަށްތޯ އިނގޭނީ މާދަމާ ކަންވާނެ ގޮތެއް، އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަންވާނެ ގޮތެއް ބުނާނަށް، ކާކަށްތޯ އިނގޭނީ މާދަމާ މިފަދަ ގޮނޑިއެއްގައި އިއްތާލަން ނުޖެހޭނެ ކަމެއް ،އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ މިއެއް ބުނަން، ތިބޭފުޅުން މިފަދަ ގޮނޑިއެއްގަ އިންނަން ޖެހޭ ދުވަހަކުން ތިބޭފުޅުން ހިތައް އަރާނެ އަޅުގަނޑުމެން މިއުފުލަނީ ކިހާބޮޑު ބުރައެއް ކަން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެހެން މީހުންގެ ލޯތްބާ އޯގާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަދައިން ތިބޭފުޅުން ވެސް ލޯތްބާ އޮގާތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަން، އޭރުން ތިބޭފުޅުންނަށް ރޮވޭނެ، އަސަރު ކުރާނެ، އުހުސާސު ކުރެވޭނެ، އެކަކު އޭރު އެހުންނާނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފަ،
މުހައްމަދު މާއިޒު

މާއިޒު ބުނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރަން މާތް ﷲ ފުރުސަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިފިނަމަ މިއަދު މި ފުރުޅޮލީ ގޮޑީގައި އިންނަ ދުވަހު ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމާއި އަދި އަޅާލުން އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު މާއިޒު / ފޮޓޯ:؛ ރައީސް އޮފީސް

މާއިޒުގެ ވާހަކަތއް އަޑުއަހާ އެތައް ބައެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހެރިފައި ވާއިރު އެވާހަކަތައް އަޑުއަހާ އެންމެން ވަނީ އޭނާއަށް ހޫނު އަތްތިލަބަޑިއެއް ދީފައެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ވަނީ ސްޓޭޖު މައްޗައް ވަޑައިގެން އޭނާއަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ.