ޓިކްޓޮކަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އެޕޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެކި އުމުރު ފުރައިގެން މީހުން އެއެޕް ބޭނުން ކޮށްގެން ހުނަރު ދައްކާލަމުން އަންނަ އިރު މޯލްޑިވިއަންގެ ކެބިން ކްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ނިމްޝާ ޒާހިރުގެ ނަން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވައިގައި ހިފީ ވެސް ޓިކްޓޮކުންނެވެ.

https://www.tiktok.com/@nemsha/video/6935791896170073346?source=h5_m&is_copy_url=0&is_from_webapp=v3&sender_device=pc&sender_web_id=6943112964073850370

އޭނާ ކުޅޭ ޓިކްޓޮކްތަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި މިއަދު އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ޓިކްޓިކް ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމެވެ. ނިމްޝާ ނޭނގޭ މީހަކު މިއަދު ރާއްޖޭގައި ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަތަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ނިމްޝާ

ފަރި ނެށުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތައް ކަތިލަމުން އަންނަ ނިމްޝާ ޓިކް ޓޮކް ކުޅެން ފެށީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ކުއްޖަކު ނަށާފައި އޮތް ވީޑިއޯއެއް ފެނި އެ އެޕުން އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން މިއުޒިކަލީ އެފުން ކުއްޖަކު ނަށާފަ އޮތް ވީޑިއޯއެއް ފެނި އެޕަށް ވަދެލީމަ މި ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ނެށުން ނޫން ކަން، ވަރަށް ބައިވަރު ޓެލެންތްތައް ގިނަ ކުދިން އެޕް ތުރޫކޮށް ދައްކާ، ނިމް އޭރު އެއްޗަކަށް އިންނަނީ ބޮޑަށް ޑާންސް ވީމަ، ޑާންސްއަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވީ މިއުޒިކަލީ އެޕުން ، މިހާރު ދެން މި އިންނަނީ ޓިކްޓޮކް
ނިމްޝާ

ކުޑައިރުންސުރެ ވެސް ނެށުމަށް ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ނިމްޝާ ބުނިގޮތުގައި ނެށުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑަށް ވަދެވުނީ މަންމަގެ ފަރާތުންނެވެ. އެއީ މަންމައަކީ ކުރިން މަޝްހޫރު ނެށުން ތެރިއެއް ކަމަށް ނިމްޝާ ބުނެއެވެ.

https://www.tiktok.com/@nemsha/video/6909891005827353857?source=h5_m&is_copy_url=0&is_from_webapp=v3&sender_device=pc&sender_web_id=6943112964073850370

ނިމްޝާ ފުރަތަމަ މާލެ އައިސް އުޅުނީ ފްލޮރިސްޓަކަށެވެ. އަދި ފްލޮރިސްޓަކަށް އުޅެމުން އޭނާ ވަނީ ކެބިންކުރޫގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައެވެ. ހަތް އަހަރު ކެބިންކުރޫއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ނިމްޝާ އެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީ އޭރު ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ކަމަށާއި އަދި ނެށުމުގެ ކެރިއާ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ނިމްޝާ

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ނިމްޝާ، ކުޅޭ ހުރިހާ ޓިކްޓޮކެއް ވެސް ކުޅެނީ ވަރަށް ކުޅޭ ހިތުންނެވެ.

https://www.tiktok.com/@nemsha/video/6905861990334369026?source=h5_m&is_copy_url=0&is_from_webapp=v3&sender_device=pc&sender_web_id=6943112964073850370

ސްޓައިލް ކުރުމަށް ލޯބި ހުންނަ ނިމްޝާ އަންނަނީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހެދުން އަޅައިގެން ޓިކްޓޮކް ކުޅެމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެނާ އެންމެ ހެދުން އަޅާ ހިތްވަނީ ރެޓްރޯ ސްޓައިލަށެވެ.

ނިމްޝާ ހެދުން އަޅާ ގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާޑު ކިޔަމުން އަންނައިރު ނިމްޝާ ދެކޭގޮތުގައި ފާޑު ކިޔުމަކީ ކުރިއެރުމެވެ.

https://www.tiktok.com/@nemsha/video/6889324179653512450?source=h5_m&is_copy_url=0&is_from_webapp=v3&sender_device=pc&sender_web_id=6943112964073850370
ނިމްގެ އަމިއްލަ ގޮތް ނިމް މި ދައްކައިދެނީ، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އޮންނާނެ ހެދުން އެޅުމުގެ އަމިއްލަ ގޮތެއް، މީހުން އޮޕީނިއަން އަބަދުވެސް ރެސްޕެކްޓް ކުރަން، މީހުންގެ ވިސްނުމަކީ ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން، މީހުން އެއްޗެއް ކިޔަސް ހިތަކަށް ނާރާނެ އެއްޗެއް، ނިމް ޑްރެސް ކުރަނީ މީހަކަށް ދައްކާކަށް ނޫން، އަމިއްލަ ސެލްފު ހެޕީ ކުރަން،
ނިމްޝާ

ނެގަޓިވް ކޮމެންޓް ލިބުނު ނަމަވެސް ނިމްޝާއަށް ޕޮޒިޓިވް ކޮމެންޓް ލިބޭ ވަރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ނިމްޝާ ހެދުން އަޅާ ގޮތް ކަމުދާ އެތައް ބަޔަކު އުޅެވެ. އަދި އޭނާ ހެދުން އަޅާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ނިމްޝާ

ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ހެދުން އެޅުން އެހާ ކަމުދަނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން ވެސް ރީތި ކަމުންނެވެ.

https://www.tiktok.com/@nemsha/video/6891522583230008578?source=h5_m&is_copy_url=0&is_from_webapp=v3&sender_device=pc&sender_web_id=6943112964073850370

ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ނިމްޝާ ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއެވެ. އެގޮތުން އަބަދުވެސް ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހަށިގަނޑު ބެހެއްޓޭތޯ އޭނާ ބަލައެވެ. ނިމްޝާ ބުނީ ރީތި ހަށިގަނޑަށް ބެނުންވާ ޑެއިލީ ވޯކްއައުޓް އޭނާ ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ޑައިޓް ވެސް އޭނާ ކުރާ ކަމަށެވެ.

ނިމްޝާ

އަމިއްލަ ޑާންސް އެކަޑަމީއެއް

ނިމްޝާ ނަށަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް އުފެއްދި އެކަޑަމީއަށް ކިޔަނީ "ޑައިނާސްޓީ ޑާންސް އެކަޑަމީ" އެވެ. އެ އެކަޑަމީގެ ކުލާސްތައް ޒުމްބާ އަދި ނަށާ ހިތްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު އެ އެކަޑަމީއަށް ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ލިބޭ ކަމަށް ނިމްޝާ ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވެސް އެ ޑާންސް އެކަޑަމީގައި ރަޖިސްޓާ ވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

އެ އެކަޑަމީގައި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ނަށަން ދަސްކޮށް ދޭނީ 1000 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަށް 500 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ކޮވިޑް ހާލަތާ ގުޅިގެން އެ ޑާންސް އެކަޑަމީގެ ކްލާސްތައް ހުއްޓިފައި އޮތް ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ނިމްޝާ ބުނެއެވެ.

ނިމްޝާ

މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ނިމްޝާ އަށް އެންމެ ސަޕޯޓު ލިބެނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ފަރާތުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފިރިމީހާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ސަޕޯޓު ލިބޭކަމަށް ނިމްޝާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

https://www.tiktok.com/@nemsha/video/6887637613176458498?source=h5_m&is_copy_url=0&is_from_webapp=v3&sender_device=pc&sender_web_id=6943112964073850370

ނިމްޝާ ބުނާގޮތުގައި އޭނާ މިހާ ހިސާބަށް އައުމުގައި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ދައުރުވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަދި ކޮންމެ ވީޑިއޯ އަކަށް ވެސް އެ ދޭ ލޯތްބާ އިހުތިރާމް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ނިމްޝާ

ފިލްމަކުން ފެނިދާނެތަ؟

ނިމްޝާ ފިލްމަކުން ނުވަތަ ލަވައަކުން ފެނިގެން ދިއުމަކީ އޭނާގެ ކޮންމެ ސަޕޯޓަރަކު ވެސް މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާނެ އެއް ކަންތައްކަން ޔަގީނެވެ.

https://www.tiktok.com/@nemsha/video/6879458973909798146?source=h5_m&is_copy_url=0&is_from_webapp=v3&sender_device=pc&sender_web_id=6943112964073850370

އެކަމާ ގުޅިގެން ނިމްޝާ ބުނަނީ ފިލްމަކުން ވެސް ނުވަތަ ލަވައަކުން ވެސް ނުފެނިދާނެ ކަމަށް ނުބުނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފިލްމަކުން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ނިމްޝާ ބުނެއެވެ.

ނިމްޝާ

ނިމްޝާ ބުނިގޮތުގައި އޭނާ ފިލްމެއް ނުވަތަ ލަވައެއް ކުޅެން އެންމެ ބޭނުން ވަނީ ރީކޯ މޫސަ ނުވަތ ގިޔާސް އާ އެކުގައެވެ. އެއީ އޭނާ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ސަޕޯޓުކު ރަމުން އަންނަ ދެ ފަންނާނުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

އެންމެ ދެކެން ބެނުންވާ ދުވަސް

ނިމްޝާ އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މޮޅެތި ނެށުން ތެރިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެނުމެވެ. ހުނަރުވެރި ކުދިން ތިބި ގައުމެއް ކަން ފާހަގަކޮށް ނިމްޝާ ބުނީ އޭނާގެ މަގުސަދަކީ ޑާންސް ކުރާނެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެއް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.