ޗައިނާއިން މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވައިރަސްއެކެވެ. ރޯގާއާއި ހުން އައުމާއި، ބޮލުގައި ރިއްސުން އަދި ކެއްސުމާ އެކު ނެވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އަލާމާތްތައް ފެނިގެންދާ މި ރޯގާގެ ސަަބަބުން މިހާރު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ފަތިރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ޑައިރެއްކްޓް ފްލައިޓްތަކެއް ވަނީ ސަރުކާރުން ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ރޭ ހެލްްތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ބުނެފައިވާނީ ރާއްޖޭގައި މި ރޯގާއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހުރި ކަމަށާއި އަދި އޭނާ ވަނީ ކ. ފުނަދޫގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ކަަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

  • ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 17،408
  • މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު: 362
  • ފަރުވާކޮށްގެން ރަނގަޅުވީ މީޙުންގެ އަދަދު: 508
  • ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވަނީ: 25 ގައުމަކަށް
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...