Hasheegai hihvaru hurehje nama anehkaaves masahkaithakeh kuraanan: Raees Yameen
ރައީސް ޔާމީން 'ދަޕްރެސް' އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް

ހަށީގައި ހިތްވަރު ހުރެއްޖެ ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ އެހެންވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ ދައުލަތް ދައުލަތަކަށް ވެގެން: ޔާމީން

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 15 August 2019, 21:59

ދެން އަންނަ ދައުރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވަފާނެ ފަދަ މޭރުމަކުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ "ރިޔާސީ އިންތިހާބާ އެހެންވެސް ކަންކަން ކުރެއްވޭނީ ދައުލަތް ދައުލަތަކަށް ވެގެން ކަމަށާ، އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅުގައި ހިތްވަރު ހުރެއްޖެ ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމަށް ވުރެ ދެއްކުން މާ މުހިންމު ވާހަކަ ހުރި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދުތަކަކާ ހުވަފެންތަކެއް އެބަހުއްޓޭ ބޯހިޔާވަހިކަމާ އަނެއް ކަމަކާ، އަނެއް ކަމަކާ. އެކަމަކު ދައުލަތެއް ދައުލަތެއްގެ ގޮތަށް އޮންނަން އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ. ދައުލަތުގެ ނިޒާމުތަކެއް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ،" ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމަށް ވުރެ މުހިންމު ވެވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތް ދައުލަތަކަށް ވާންޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުން މާ މުހިންމު ކަމަށާ، އަންނަ ދައުރުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމާ މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާންވީ ވަގުތަކީ މިއީ ނޫން ކަމަށްވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ތަފްސީލަށް ވަޑައިނުގެން ޔާމީން ވަނީ މިހާރު ދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިނގަމުން ދާގޮތަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ނިޒާމުތައް ހުންނަންްވާނީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކީގައި ބެލެހެއްޓިފައި ކަމަށް ވިޔަސް މިހާރު މިއޮތީ ހުރިހާ ކަމެއް މައްސުނިވެފައި ކަމަށެވެ.

"މިހާރު ބައްލަވާ އަަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހިނގަނީކީ ނޫން، އޭގެ ބަދަލުގައި ރައީސް އުފައްދަވާފައި ހުރި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުން ތަހުގީގު ކުރަނީ، ޝަރީއަތް ކުރަނީ. ކޮބައިތޯ އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ. މިއީތޯ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިންމު ދައުލަތެއްގައި ނިޒާމު ތަކެއް ހުރުން،" ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާ އިރު، ދައުލަތުގެ 3 ބާރުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީންނެވެ. ޖުޑީޝަރީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމުގައި ވާ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ބެންޗުގައި އޮތީ ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
މޯޑު

ހަމައަސްލުވެސް ތެދެއްބުނަަނިއްޔާ ބުނެވޭނީ އަދިވެސް ކެޔަސް ނޮޅިޔަސް ޅޫޓުވިޔަސް ރައީސް ޔާމީން ވަރެއްނެތޭ އެބަޔަކު އެތުހުމަތު ކުރާ ކިތައްމެކަމެ ކުރިޔަސް ދިވެހިންނަ މިރާއްޖޭގެ ކޮންމެދިމާލަކައް ބަލާލިޔަސް ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީނޫން ތަރައްގީ އެއްނެތް ކިތައްމެދަތް ބާރުވިޔަސް މީފެންނަންއޮތް ހަގީގަގް ފެނިފައޮތް ހަގީގަގް.....؟؟

3 months ago
އިސްމާލު

ތަރުޖަމާ: ހަށީގައި ހިތްވަރު ހުރިއްޔާ އަދިވެސް ވައްކަން ކުރާނަން.

3 months ago
އެޖެންޑާ19

ތިހިރީ ވެރިކަމަށް އާދެވިފައު. ޖަލު ގޮޅީގައި ވެރިކަން ކުރަން މަޑުކޮށްލާ

3 months ago
މޯލްޑިވްސް

ހަގީގަތުގަވެސް މީ އިތުރު މީހަކު ނުކުންނަންވީ ވަގުތު. މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ވައުދު ވެގެން އައިސް އެވެސް ކަމެއް ޑެލިވާ ކޮށް ނުދެވުނު. މިއީ އިދިކޮޅު އަޑެއް ފަޅަންވީ ވަގުތު. މިހާރު ފެންނަން ހުރި ހަގީގަތްތަކަށް ބަލާއިރު ޔާމީން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކައަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ.

3 months ago
ސޯބު

ރައީސް ޔާމީން އަކީ މިޤައުމުގެ އެސެޓެއް، އެކަން މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އެބަވިސްނޭ، ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެކޭ ބުނަން ޖެހޭނީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު

3 months ago
ޒިންމާ

ގައުމުގައި ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަސްރޫއެއް މިހާރު ނުހިގާ. ރައްޔިތުން ތިބީ މަސައްކަތެއް ނެތިފައި. އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ. ފައިސާ ހަރަަދު ކުރުން މަޑުޖެހިއްޖެ. މީހުން ފައިސާ ރައްކާ ކުރަން ފަށައިފި. ޑޮލަރުގެ އަގު ކަޅުބާޒާރުގައި އުފުލިއްޖެ. އިގްތިސާދީ ނަޒަރަކުން ބަލާނަމަ، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. ގައުމުގެ ހިންގުމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ޖެހޭ. އެ ބަދަލަކީ ޔާމީނު ކަމަށް އަހަރެން ދެކެނީ. ސަބަބަކީ ޓެސްޓު ކުރެވިފައި ވާތީ.

3 months ago
އައްޑޫ މީހާ

ދެން މަ ބުނަން އޮތީ މިހާރު ހުރި މާޓުކުރިއަށް ވުރެ ގައިމުވެސް ޔާމީނު ރަނގަޅޭ. އެކަމަކު މަވޯޓާ ނަޝީދަށް

3 months ago
ފިނޭ

ފުރަތަމަ ބަލާބަލަ، ތިޔަ ހުރި މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވެ ޖަލުން ނުކުމެވޭތޯ

3 months ago
ޒިލާ

ކަލޯ ތިކަން ވާނީ ތި ހޮހޮޅައިގެން ނުކުމެ މީހުންނާ ސަލާން ގަލާން ކޮށްގެން ދޯ

3 months ago
ގައުމު

ހާދަ ހީވޭ އިންޑިއާ މިނިވަން ދުވަހަށް ދިން ހަދިޔާއެއް ހެން

3 months ago
މުދިމު

ގައިކޮޅު ގައިގާ ދުރު

3 months ago
ފިލޮޅު

ސުބުހާﷲ ހެޔޮނުވާނެ ތި ވެރިކަމާ އަނެއްކާ ކައިރި ކުރާކަށް. ދެން ކަހާލާނީ ތިޖޫރީ. ކުރިން ކަހާލީ ފޫ. ހޮހޮހޯ.

3 months ago
މުރޫ

މީހުން ކިޔަނީ ކާތީއޭ ކާތީއޭ. ކެޔަސް ހެވެއްނު ކަން ކުރޭނު. މި ސަރުކާރުން މިހާރު 30 ބިލިއަން ހުސްކޮށްފި ކަމަށް ބުނަނީ. ކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް މީހަކަށް ފެނޭތަ. ސޯ އައި ތާއީދު ޔާމީނު ގެންނަން.

3 months ago
ސަލީމް

މާ ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ. މި ސަރުކާރަކަށް ހަރާން ވާ ކަމެއް. އަހަރު ވަނީ އަދި ހަމަ ރައްޔިތުން ހުސް އަތާ. މަސައްކަތެއް ނެތިފައި. ދެން ކީއްކުރާ ބައެއް މީ. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަނިއްޔެއް ނޫން. ފޮޑިއެއް ޖެހިޔަސް ވަސް ބަލަން ކޮމެޓީ ހަދަހަހާ ތިބީ. ރައީސް ޔާމީނު ވެރިކަމަށް އަލުން ގެންނަން ޖެހޭ.

3 months ago