ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

އިންޑިއާއިންވެސް ޖައްވުގައި މަރުކަޒެއް އަޅަނީ!

އައިޝާ ރީމާ 14 June 2019, 08:03
India innves javvugai marukazeh alhanee
އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރީސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެސް.އާރް.އޯ)ގެ އިސްވެރިޔާ ކޭ ސިވާން/ފޮޓޯ: އެންޑީޓީވީ ގެޖެޓްސް

ހަނދާ މާސްއަށް ޖައްވީ މިޝަންތަކާ ސެޓެލައިޓްތައް ފޮނުވުމަށް ފަހު، ކުރިއަށް އޮތް 7 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ މަރުކަޒެއް ޖައްވުގައި ގާއިމު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރީސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެސް.އާރް.އޯ)ގެ އިސްވެރިޔާ ކޭ ސިވާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓާ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ސްޕޭސް ޖީތެންދްރާ ސިންހްއާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސިވާން ވިދާޅުވީ، މިއީ "ގަންގަޔާން" މިޝަންގެ ބައެއް ކަމަށެވެ.

"ގަންގަޔާން" މިޝަންއަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު، އިންޑިއާއިން ޖައްވަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ މިޝަންއެކެވެ.

"ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖައްވީ އިދާރާ (އައި.އެސް.އެސް)ގެ ބަޔަކަށް ވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ މަރުކަޒެއް އަޅަން. އަހަރަމެން އަޅާ ސްޓޭޝަން އެހާ ބޮޑެއް ނުވާނީ. ހުންނާނީ 20 ޓަނު. އެ މަރުކަޒު ބޭނުންކުރާނީ އިލްމީ ހޯދުންތަކަށް. 15-20 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިންސާނަކަށް ދިރިހުރެވޭނެ ސަޕްލައި އެތަނުގައި ހުންނާނެ"
އައި.އެސް.އާރް.އޯގެ އިސްވެރިޔާ ކޭ ސިވާން

ސިވާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަނދާ މާސްއަށް އިންސާނުން ފޮނުވާ މިޝަންގައި އިންޑިއާއިން ބައިވެރި ވާކަމަށެވެ. އިންޑިއާއިން ޖައްވަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރާ މޯދީ ދެއްވާފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަސް އަންނައިރު، މި މިޝަން އިންޑިއާއިން އުދުއްސާލާނެ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!