ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

ހީނާ ހާންއަށް ހާއްސަ މެކަރޫންސް!

އައިޝާ ރީމާ 23 May 2019, 16:40
Hina Khan ah hassa macarons
ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް 2019 ގައި ހީނާ ހާން ބޭނުންކުރި ހެދުން (މ) އަދި އެ ހެދުން އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތައްޔާރުކުރި މެކަރޫންސް/ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ އެކި އިވެންޓުތަކަށް ދިއުމަށް ސެލެބްރިޓީއިން ބޭނުންކުރާ ހެދުންތަކަކީ ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އެ ހެދުންތަކާ އެ ހެދުންތަކުގެ ފަރުމާއާއި ގުޅިގެން ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް އަޑު ފެތިރިގެންދާ ހެދުންތަކެކެވެ.

އެގޮތުން ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް 2019ގައި، ބޮލީވުޑްގެ ބަތޮލާ ހީނާ ހާން ބޭނުންކުރި މަޑު ދަނބުކުލަ ނުވަތަ ލެވެންޑާ ކުލައިގެ ހެދުމުގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތީ ކައްކާއިންނެވެ.

އިންޑިއާގައި ފޮނިކާއެއްޗިހި ހަދާ މުމްބާއީއިން ތައްޔާރުކުރި ހީނާހާން މެކަރޫންސް ވަނީ ޚުދު ހީނާ ހާންގެ ސަމާލުކަންވެސް ހޯދާފައެވެ. ހީނާ ވަނީ މި މެކަރޫންސްގެ ވާހަކަ، އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖުގައިވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!