ކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކުރައްވަން ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ކަނޑުއަޑިއަށް!

އައިޝާ ރީމާ 15 April 2019, 08:27
Kanduthah himayaiyy kurahvan Seychelles ge raees kandu adiyah
ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ޑެނީ ފޯރޭ/ފޮޓޯ: ވީއޯއޭނިއުސް

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި ކަނޑުތަކަކީ މުހިންމު ދިރުމެއް ކަމަށް ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ޑެނީ ފޯރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީޝެލްސްގެ ރައީސް މިފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި މިވަނީ، ކަނޑުގެ 124 މީޓަރު އަޑީގައި ހުންނަވައިގެން ދެއްވި ތަގުރީރެއްގައެވެ.

ސީޝެލްސްގެ ޓީވީއިންވަނީ މިމަންޒަރުތައް ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ކަނޑުގެ އަޑީގައި ހުންނަވާ ތަގުރީރުކުރައްވަމުން ސީޝޭލްސްގެ ރައީސް ފޯރޭ ވިދާޅުވީ، ކަނޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ "ހިތު-ވިންދު"ކަމަށާ، ތާރީހުގައިވެސް ކުރިމަތި ނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކަނޑުތައް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ޑެނީ ފޯރޭ ކަނޑުއަޑީގައި އިންނަވައިގެން ތަގުރީރުކުރައްވަނީ/ފޮޓޯ: ސްކައިނިއުސް

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކިތަންމެ ކަމަކުން ތިމާވެއްޓާ އެ ވެށީގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދެވިއްޖެކަމަށާ، ފާއިތުވީ އަހަރުތަކުގައި އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތައް ހުރި ގޮތުން އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ޖެހޭނެ ބަޔަކީވެސް ޚުދު އިންސާނުން ކަމަށް ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ކަނޑުގެ އަޑީގައި ހުންނަވައިގެން ތިމާވެށީގެ ތަގުރީރެއް ކުރައްވާފައި މިވަނީ، ސީޝެލްސްގެ ވަށައިގެންވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ފުން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ނެކްޓަން މިޝަން"ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Facebook users ge contact mauloomathu aanmukoffi
ފޭސްބުކް ޔޫޒާޒްގެ ކޮންޓެކްޓް މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި
2 days ago
Samsung ah hithi thajribaa eh
ސެމްސަންގްއަށް ހިތި ތަޖުރިބާއެއް!
2 days ago
Dhifaee nizamuge nukulhedhuntherikameh foobehdhumah HIV bebynunkoffi
ދިފާއީ ނިޒާމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ފޫބެއްދުމަށް އެޗް.އައި.ވީ ބޭނުންކޮށްފި
3 days ago
Minister mas maarukeytugai, gina baehge thaureef!
މިނިސްޓަރު މަސް މާރުކޭޓުގައި، ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް!
3 days ago
3D Technology ge eheegai insaanehgge hitheh printkoffi
3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އިންސާނެއްގެ ހިތެއް "ޕްރިންޓް" ކޮށްފި
3 days ago
India gai TikTok App beynun nukurevay goiyy hadhaifi
އިންޑިއާގައި "ޓިކްޓޮކް" ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
4 days ago