ޑިޕްލޮމެޓް ބޯޑާއެކު ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލް ބްރިޖްގައި ދުއްވާއިރު ފުލުހަކު ކައިރީގައި!

ނަޙްފާ މުޙައްމަދު 25 March 2019, 19:20
Diplomat boardaa eku helmet naalhaa bridge ga dhuvvaa iru fuluhaku kaireegaa!
ޑިޕްލޮމެޓްގެ ސައިކަލު ފުލުހަކު އިން ސައިކަލު ކައިރީ މަޑު ކޮށްލައިގެން / ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓަކު ސައިކަލުގައި ހެލްމެޓް ނާޅާ ބްރިޖް މަތިން ދާތަން ފެންނަ ފޮޓޯ އެއް މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމާއެކު އެކަމާ ނުރުންހުން ފާޅުކޮށް، ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޑު އުފުލަން ފަށައިފިއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓް އިން ސައިކަލުގެ ކައިރީގައި، ސައިކަލުގައި ދާ ފުލުހެއްވެސް، މިއަދު ވައިރަލް ވެފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކު ހިއްސާކުރި ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަން ގައި ލިޔެފައި ވަނީ، ދިވެހީންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ބަލި ހާލަތަށްޓަކައި ވެސް ހެލްމެޓް ނާޅާ ދަތުރު ނުކުރެވޭ އިރު، ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި ހުރި ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ މައްޗަށް އެގަވާއިދު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީ އެކަމާ ލަދުވެތި ވާކަމަށެވެ.

އޭގައި ލިޔެފައި ވާގޮތުން، ބްރިޖްގެ ދޮރާށި ކައިރީ ޓްރެފިކް ޕޮލިހެއް ހުރި ނަމަވެސް ޑިޕްލޮމެޓް ވަނީ، އެކަމުން ރެކި، ބްރިޖަށް އަރާފައެވެ. އަދި އެއާޕޯޓަށް ދާ މަގުގައި ހުންނަ ޓްރެފިކް ލައިޓުގައި، އޭނާ އިން ސައިކަލު މަޑުކޮށްލާފައި ވަނީ ފުލުހަކު އިން ސައިކަލު ކައިރީގައެވެ. މި ކަމަކީ ގަސްތުގައި ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްނަމަ މި ޒާތުގެ ނާ އިންސާފުން ކުރާ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ފޮޓޯ ޝެއާ ކުރި ފަރާތުން އެދިފައި ވެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ގައުމުތަކުގައި ބައެއް ކަހަލަ އިސްތިސްނާތައް ހުއްޓަސް މި ގޮތަށް އާންމު ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއްގައި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބައި ކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އަދި ތަންފީޒީ އިދާރާއަކުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި އެޅެން އޮތީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދާފައި ވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
ތިވާނީ ގެރިގުއި ރާއްޖޭގެ މީހަކަށް. އެމީހުންނަށް މިހާރު ޖަޒީރާރާއްޖޭގައި ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ގެރިގުއިރާއްޖޭގައި ވެސް ނިކަމެތި ވާނީ. ދިވެހިން.
3 weeks ago ވަލީދު
Dhoshee meehunnah allowance dheefai beythibbumakee faidhaahuri gotheh noon: Raees
ދޮށީ މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ދީފައި ބޭތިއްބުމަކީ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން: ރައީސް
10 hours ago
Ukulhahugai fenboduve fen hindhumah koaru kandanee
އުކުޅަހުގައި ފެންބޮޑުވެ ފެން ހިންދުމަށް ކޯރު ކަނޑަނީ
13 hours ago
Real-Life Iron Man raajjeygai udhuhijje
އަސްލު އަޔަން މޭން ރާއްޖޭގައި އުދުހިއްޖެ
13 hours ago
Male raalhugandu sarahahdhah udha aranee
މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަނީ
16 hours ago
Merana scheme deytherey Lanka gai dhiriulhey dhivehin nuruhun faalhukoffi
މެރަނަ ސްކީމާ ދޭތެރޭ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި
20 hours ago
Fonadhoo 6 ge akah dhirinoolhevey varah gellun libifai vey: Disaster
ފޮނަދޫ ހަ ގެއަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ: ޑިޒާސްޓާ
19 hours ago