ލ.އަތޮޅަށް ހެލްމެޓް ބެހުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްގައި ނަން ނޯޓުކުރުން މިއަދު

ޝައުޒަން އިބްރާހީމް 25 March 2019, 09:19
L. atoll ah helmet behumah baavva program ga nan note kurun miadhu
ލ. ގަމުގެ ލިންކް ރޯޑް / ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ހެލްމެޓު ބެހުމަށް ބާއްވާ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ލ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ނަން ނޯޓު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ލ. އަތޮޅުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓު ކުރުމުށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޕޯޓަލް ގައި މިއަދު މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 700 ހެލްމެޓެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ވެސް 700 މީހުންނަށެވެ.

ހެލްމެޓް ބެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބޭނުމަކީ މަގުމަތީގެ އުޅަނދު ދުއްވާނެ ރައްކާތެރި ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީ އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަކީ އެކަމަށް ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ބާރަށް ދުއްވުމަކީ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަން އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތް ތަކަށް ވިސްނައިދިނުމުގެ އިތުރުން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓުން ބުނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Dhoshee meehunnah allowance dheefai beythibbumakee faidhaahuri gotheh noon: Raees
ދޮށީ މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ދީފައި ބޭތިއްބުމަކީ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން: ރައީސް
10 hours ago
Ukulhahugai fenboduve fen hindhumah koaru kandanee
އުކުޅަހުގައި ފެންބޮޑުވެ ފެން ހިންދުމަށް ކޯރު ކަނޑަނީ
12 hours ago
Real-Life Iron Man raajjeygai udhuhijje
އަސްލު އަޔަން މޭން ރާއްޖޭގައި އުދުހިއްޖެ
13 hours ago
Male raalhugandu sarahahdhah udha aranee
މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަނީ
16 hours ago
Merana scheme deytherey Lanka gai dhiriulhey dhivehin nuruhun faalhukoffi
މެރަނަ ސްކީމާ ދޭތެރޭ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި
20 hours ago
Fonadhoo 6 ge akah dhirinoolhevey varah gellun libifai vey: Disaster
ފޮނަދޫ ހަ ގެއަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ: ޑިޒާސްޓާ
19 hours ago