މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓް އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

ޝައުޒަން އިބްރާހީމް 11 March 2019, 10:54
Mi mas nimumuge kurin current agu heyo kurany
ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދު / ފައިލް ފޮޓޯ: ދަޕްރެސް

މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓް އަގު ހެޔޮ ކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އަހްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަން ޖެހޭ ސާވޭތަކާއި މަޝްވަރާތައްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)، ފެންކަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވެސް ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައި ރައީސް އޮފީހަށް ޑްރާފްޓް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓް އަގު ކުޑަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލި ޑްރާފްޓް ރައީސަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު، މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަރަންޓަށް އާއްމުންގެ އަތުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޔޫޓިލިޓީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ވައުދަކަށް ވެފައި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ހަމަވަނީ މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އެގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ކަރަންޓް ޓެރިފްތައް އެއްވަރުކޮށް އަގުތައް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އޮޒިލް

މިމަސް ނިމުމުގެކުރިން އަދި 6 އެޕްރިލްއާއި ހަމައަށް ވަރަށް ގިނަ ތިކަހަލަ ކަންތައް ވާނެ. ދައުލަތާއި ކުންފުނިތަކަށް ގެއްލުންވިޔަސް. ދެން މީތި ސަސްޓެއިން ނުކުރެވިގެން ލޯނު ނަގާ ގައުމު ދަރުވާލާ ވިއްކާލަން ޖެހޭނީ. ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓުވެގެން ދިޔައިމަ ގެއްލުންވާނީ އެންމެންނަށް. މިހާރުވެސް ކުންފުނިތަކާއި ހަވާލުވި މީހުންނަށް ތަންދޮރު ނޭނގޭވަރުން ބުނަނީ ކުންފުނި ބަނގުރޫޓު ވެފައޭ، އެކަމަކު މާލީ ހިސާބު ނެރޭއިރު ރެކޯޑު ފައިދާ. ގައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު.

4 months ago