ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ބަހުސް ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ޝަފީގް އާންމުކުރެއްވި ތަފާސްހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުން:

  • ބަޖެޓަކީ 49.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވިޔަސް 47.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ
  • އެއީ ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 34.8، އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • ދެން ބަޖެޓުގަ ހިމެނެނީ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މީގެ އިތުރުން، ހިސާބުތައް އާންމުކުރައްވައި ޝަފީގް ވަނީ، ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު ތިން ކަމެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ކަންކަމަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ މުހިންމު ތިން ކަމެކެވެ. އެއީ:

  • ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭ ގޮތަށް ހެދުން
  • އާސަންދައިގެ ނިޒާމު މުރާޖައާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން
  • ސަރުކާރުގެ ވެލްފެއާގެ ގޮތުަގައި އެހީދޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން

އާ މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، މި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ އައިއެމްއެފާއި ވޯލްޑް ބޭންކާއި އޭޑީބީގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާ އެކު ތައްޔާރުކުރެވުނު ފަންނީ ދިރާސާގެ އަލީގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ ޖުމައި މަހުން ފެށިގެން އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޝަފީގް ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހަރަދު ކުޑަކުރެވެން އަންނަނީ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވަނީ ވީހާ ވެސް ހަރަދު ކުޑަކޮށް ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފައެވެ.