އިންޑިއާއަކީ 1.4 ބިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ގައުމެކެވެ. އެކަމަކު ގްރޫޕް އޮފް 20 (ޖީ20) ގެ ސަމިޓު ބޭއްވިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ގައުމުގެ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް ފެންނަ ހަމައެކަނި މޫނަކީ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ މޫނެވެ.

އެއާޕޯޓުންނާއި، އަދި ސަމިޓް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދާދިފަހުން ބިނާކުރި ބޮޑު އިމާރާތުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ މަގަކުންނާއި، ގައުމުގެ އެކި ހިސާބު ހިސާބުން މޯދީ އެބަ ފެނެއެވެ.

ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވިގެން ދިޔަ މި ސަމިޓާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ސަމިޓަށް ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް، އެސްއޯ ވީއައިޕީ މޫވްމަންޓަށް މަގުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފުލުހުންގެ ކާރުތަކުން ބެރިކޭޑް ޖެހުމުން މަގެއް ހުރަސްކުރަން 15 މިނެޓު މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެހެންޏާ އިންޑިޔާގެ މަގުތަކުން ފެންނަ މީހުންނާއި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީއިން ފެށިގެން ފޭރާމާއި ބޫޓާއި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ މީހުން ވަނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ގެއްލިފައެވެ. އެމީހުންނަކީ އެދުވަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މޯދީ ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާގައި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެނައުމަށް އިސްކަން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ބައެއް މަގުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުއްތާތައްވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެ ބޮޑެތި އެމްބަސީތަކާއި ހޮޓާތައް ހިންގާ އަދި ސަމިޓް ބާއްވާ ތަނާ ކައިރީގައި އޮންނަ ސެންޓްރަލް ދިއްލީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފާނެ ކަމަށްޓަކާ ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އަޅާފައެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ވެށި ފިނިވި ނަމަވެސް، ފެންބޮޑުވެފައި ހުރި މަގުތަކުން ވެސް އެނގުނީ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ހަމައަކަށް އެޅެންދެން ހަގީގަތުގައި ވެސް ކަންކަން ބަދަލެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ގައުމީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރާ މޯދީގެ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ މައިގަނޑު މަގުސަދު އެންމެ ބޮޑަށް ފެނުނީ އެ ހިސާބުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރީގެ ފެއާތަކުން ފެށިގެން ބުކް ފެއާތަކާއި އޮޓޯ ޝޯތަކާ ހަމައަށް އެކި ކަހަލަ އިވެންޓުތައް ޕްރަގްތީ މައިދާނުގައި ހުރި ކުރީގެ އެގްޒިބިޝަން ހޯލްތަކުގައި ބާއްވާފައި ވެއެވެ. އެތަނުގެ ނަން ބާރަތު މަންޑަޕަމް އަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އެއީ ސަންސްކްރިތު ނަމަކަށް ވާއިރު، ބާރަތު އަކީ އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްކުރާ ނަމެއް ކަމަށާއި، މަންޑަޕަމަކީ ހިންދޫންގެ މަދަރުސާއެއްގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ޕޯޗަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.

ހަމަ އެ ނަމާ އެކު، އެގްޒިބިޝަން ބިން އޭގެ ތާރީހާ ދުރަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

މި ބިންތަކަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެގްޒިބިޝަން ސަރަހައްދު ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި ރަސްމީ މައުލޫމާތުން އެނގޭ ފަދައިން ސިޑްނީ އޮޕެރާ ހައުސްއަށްވުރެ ގިނަ ގޮނޑި މިތަނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ ސިޓީގެ އެންމެ ބިޒީ އެއް މަގު އަދި އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ މަގެއް ކަމުން އެހާ ގިނަ ބަޔަކު އެއްފަހަރާ ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ހަގީގަތުގައި ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކެވަނޯސް، ވެއާހައުސް ފަދަ ހޯލްތަކުގައި ހުދު ކުލައިގެ ފާރުތައް ހުންނައިރު، މިހާރު ވަނީ ޖީ20ގެ ބޮޑެތި ބިލްބޯޑުތަކާއި، މަންދޫބުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވި ތަފާތު ސަގާފީ ދަތުރުތަކުގެ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވާފައެވެ.

ބިލްބޯޑުތަކުގައި ލޮޓަސް ފުޅަނދުގެ ތަސްވީރުތައް ޖަހާފައި ހުއްޓެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ ގައުމީ ފުޅަނދު ނަމަވެސް އެއީ ބީޖޭޕީގެ އިންތިހާބީ ނިޝާނެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެ ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ޖީ20 ގެ ރަސްމީ ލޯގޯގައި ވެސް މެއެވެ.

ފާރުތަކުގައި އަަލުވާފައި ވާ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކުން ވެސް ކިޔައިދެނީ ވާހަކައެކެވެ. އެގޮތުން 14 ވަނަ ގަރުނުގެ ހިންދޫންގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި އޮތް ޔުނެސްކޯގެ ވޯލްޑް ހެރިޓޭޖް ސައިޓެއް ކަމަށްވާ ހަމްޕީގެ ހަޖޫރާހޯ ފައްޅިތަކުގައި ހިންދޫ ކަލާނގެ ކްރިޝްނާގެ ވައްތަރަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ނަތުދުވާރާ ޓެމްޕަލްގެ މަންޒަރުތައް އެ ތަންތަނުން ފެނިގެން ދެއެވެ.

ވީޑިއޯތަކުން ނުފެންނަ ކަންކަމަކީވެސް އިބުރަތެކެވެ. ވެރިރަށުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ތަން ކަމުގައިވާ ޖާމާ މިސްކިތުގެ މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ. އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލޭންޑްމާކް އަދި ހެރިޓޭޖް ސައިޓް ކަމަށްވާ ތާޖް މަހަލް، ފެންނަނީ އެންމެ ފޮޓޯއަކުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ސިކުންގެ އެންމެ މާތް ފައްޅި ކަމަށްވާ ގޯލްޑަން ޓެމްޕަލް އަށް ލިބުނީ ކުޑަ ވީޑިއޯ ކްލިޕެކެވެ.

ފެށުނު އިރު ރަނގަޅު ވައިފައި ހުރި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަށަށް ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކު ލޮގިންވެ ހޮޓްސްޕޮޓްތައް ސެޓްކުރުމުންނެވެ. ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނަކީ އަބަދުވެސް ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް، ވޭވްރިން ނެޓްވޯކް ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ދެން އޮތީ ބަހެވެ. ސަމިޓުގެ ކުރިން ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި އަދި މޯދީގެ ތަގުރީރުތަކުގައި ވެސް އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ، ގްލޯބަލް ސައުތުގެ އަޑުގެ ގޮތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ސިފަކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ސަމިޓުގެ ޝިއާރަކީ އެއް ބިމާއި އެއް އާއިލާއެއް، އެއް މުސްތަގުބަލެވެ.

އެކަމަކު ހަގީގަތް ވަރަށް ތަފާތެވެ. މޮޅު އިލްމުވެރިންނާއި މީޑިއާ ގުރޫޕުތައް ވަނީ ބީޖޭޕީގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައެވެ. ނޫހުގެ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާއާއި މައިނޯރިޓީ ކޮމިއުނިޓީތަކަށް ދިން ގިނަ ހަމަލާތަކުގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ މަހު އިމާމެއް މަރާލި ވާހަކައަށް އަލިއަޅުވާލުމެއް ނެތެވެ.

ދާދި ފަހުން ޖަޕާނުގައި ބޭއްވި ޖީ7 ގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ސަމިޓްތަކާ ހިލާފަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ލީޑަރުން ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންފަރެންސް ރޫމްތަކަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ކޯޕްސް އިން ވަނީ ބައިލެޓަރަލް ބައްދަލުވުންތަކަށް ނުވަތަ ސަމިޓް ގެ މަޝްވަރާތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ނުދޭތީ ރުޅިގަދަވެފައެވެ. ފެންފުޅިތައް އެތެރެއަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމުން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ސަމިޓުގެ ފުރަތަމަ ހެނދުނު މޯދީ ދެއްވި ސްޕީޗު ދެއްވާފައި ވަނީ ހިންދީ ބަހުންނެވެ. އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާނު އައީ ގަޑިއިރެއް ފަހުން ކަމުން، މޯދީ ދެއްކެވި ވާހަކަ ގިނަ މީހުންނަށް ފަހުމްވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އޭރު އެފްރިކަން ޔޫނިއަން ޖީ20 އަށް ވައްދާފައި ވާކަން އެކަކަށް ވެސް ނޭނގުނެވެ.

މެމްބަރަކު ނުތަނަވަސް ވެގެން އެންމެ ފަހުން ބުންޏެވެ. "އަހަރެން މިތަނަށް އައިސް މި އިނީ ކޮން ބޭނުމަކުކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ބުނެވިދާނެތަ؟

ކާން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު މެމްބަރުންގެ ލޮލުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ސަމިޓަށް ވައްދާފައިހުރި ފެން ދަޅުތަކުންނެވެ. ސަމިޓުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ވެއްޓެއް ބިނާކުރުން ކަމަށްވީއިރު، އިންޑިއާ އިން ވަނީ އެކަމުން ވެސް ފެއިލް ވެފައެވެ.