ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި އެފަދަ އަމަލެއް ކުރަން ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާތައް އުފުލާފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލައް، މާދަނޑު، ކަރިއްޔާވިލާ، މުހައްމަދު އަމީނުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ބާތިލުކޮށް، އޭނާ މިނިވަން ކުރަން ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

އަމީނަށް ކުރި ދައުވާތައް ބާތިލުކޮށް އޭނާ މިނިވަން ކުރަން ހައިކޯޓުން މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ހުކުމް ކުރީ ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައި ނެތްކަމަށް ބުނެއެވެ. އެއާއެކު ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް މާނަކުރި ގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވުމަށް ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު އަދި މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަހުމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވީ އަމީނުގެ މައްޗަށް ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހުން ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އަމީނުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމި ސަބަބުތައް

  • ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް
  • އެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަހުގީގު ކުރުމާއި ދައުވާ ކުރުމުގެ ހާއްސަ މުއްދަތުތަކަށް ހައިކޯޓުން ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނެތުން
  • އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތައް ތަހުގީގު ކުރުމާއި ދައުވާ ކުރުމުގެ ހާއްސަ މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަގުސަދު ގެއްލިގެން ދިއުން

ހައިކޯޓުން އަމީން މިނިވަން ކުރަން ހުކުމް ކުރި ނަމަވެސް، އިއްޔެ އެ ކޯޓުން ވަނީ އަމީންގެ މައްޗަށް މޮނިކޮންގެ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ. އެ އަމުރުގައި ވާގޮތުން އޭނާއަށް މާލެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރެވޭނީ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ އާއި އެކުގައެވެ، އަދި ހެނދުނު ހަޔަކުން އިރުއޮއްސި ހަޔަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން އޭނާ އަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އަމީނަކީ އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ގުޅިގެން، ދިވެހިން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޚުރާސާނަށް ދިވެހިން ފޮނުވި މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އަދި އަމީނަކީ ރާއްޖޭގައި އައިއެސްގެ ލީޑަރު ކަމަށް ބުނެ، އަމީނާއި ދެކޮޅަށް، އޭނާ އަކީ ކާކުކަން ބަޔާންކޮށް، އަދި އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ރިޕޯޓުތަކަކާއި ސިއްރު ލިޔުންތަކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އޭނާ އެ ތުހުމަތުތަކަށް ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އަމީން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާއިރު އެ ފަހަރު އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ 2007 ވަނަ އަހަރު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވާލި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ފިލައިގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލަންކާއިންނެވެ. ނަމަވެސް ދެމަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު 2012 ގައި އޭނާ ދޫކޮށްލީ އެވެ.