Velana airport ge masakkaiythah Raees ballavaalavvaifi
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން 07 November 2019, 23:22

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް މިއަދު މެންދުރުފަހު އެއާޕޯޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތާއި، ސީޕްލޭން މެއިންޓަނަންސް ރޭމްޕް، އެއާޕޯޓުގެ އައު ޕަސެންޖަރު ޓާމިނަލާއި އައު އޭޕްރަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައު ކާގޯ އޭރިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ރައީސް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގާތްގަނަޑަކަށް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މިހާރު ޓާމިނަލުގައި ކުރަމުންދަނީ އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރުކުރުމާއި، ފިޔުލް ޕައިޕްލައިންތައް ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން އިންޓީރިއާ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް އަދި އިމާރާތުގެ ބޭރުން ފަސާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!