ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ހިޔާލު ހޯދައިފި

ނަޙްފާ މުޙައްމަދު 15 April 2019, 17:43
Terrorism aa hahdhufahana elhun huttuvumuge action plan ah mu'assasaa thakuge hiyaalu hoadhaifi
ޓެރަރިޒަމާ ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލު ވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެންސީޓީސީ

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމާއި ނުރައްކާތެރި ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް އެކުލަވާލައި އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ، ޓެރަރިޒަމާއި ނުރައްކާތެރި ހައްދު ފަހަނަ އެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) އާ، ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލާ އެކްޝަން ޕްލޭނެކެވެ.

އެކަމަށްޓަކާ މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލު ވުމުގައި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ ތަކާއި، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތް ތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޖުމްލަ 50 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައި ވެއެވެ.

އެންސީޓީސީން ބުނީ، ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން، މިއަދު ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި އެކުލަވާލައި އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެންސީޓީސީ އަކީ ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅައިދިއުމުގެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2016 ވަނަ އަހަރު އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޝަނެކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!