ނަޝީދު ގާސިމަށް: ދިވެހި ބިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިމެއް

ނިމާ ހަސަން 25 March 2019, 17:14
Nasheed Gaasim ah: Dhivehi bimakee dhivehi raajjeyge rayyithunge bimeh
ލ.މާވަށުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ދިވެހި ބިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ލ.މާވަށުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

"ވިސްނާލާ ދިވެހި ބިން ތިމަންނައަށް ވެސް މި އަތޮޅުގައިވެސް ގޮސްފައި އޮތް މިންވަރު. ފަޅުރަށެއް، ފަޅެއް، ގިރިއެއް، ރަށެއް އެބަ އޮތްތޯ އޭގެއިން ބޭފުޅަކު އަތްމައްޗަށް ނާރާ؟" ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ ޝިއާރު ކަމަށް ވާ "ދިވެހިންގެ ބިން ދިވެހިންނަށް" ޖޯކު ޖައްސަވަމުންނެެވެ.

ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މި ޖަޒީރާ ގައުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ރަށްތަށް، އެކި ގޮތްގޮތަށް ނަގާ މިހާރު ވާދަވެރިންގެ އަތުގައި ވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ ޝިއާރުގެ ގޮތުގައި [ދިވެހި ބިން ތިމަންނަ އަށޭ] މިވިދާޅުވަނީ މިހުރިހާ ރަށްތައް ނަގާ އަންބޮޑިއަށް ލައިފައި ނިކުމެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް އަލިއަޅުއްވާ ލައްވައިފައެވެ. ޢެގޮތުން، ރާއްޖެއަކީ މިއަދު މުއްސަނދި ގައުމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 2007 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ، ތަރައްގީ ވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ސަފުން މެދު އާމްދަނީގެ ގައުމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އިރު، އޭރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓު 30 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
ދިވެހިންނަށް.ދިވެހިންގެބިމޭ !!!

އަޅެ ގާސިމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންތަ؟ ގައިމު ޖީއެމްއާރުގެ ކާރިސާ އަދިވެސް ހަނދާން ނުނެތޭ... ބަހާއި އަމަލުދިމާނުވާމީހުން ތިބެންޖޭހޭނީ މީހުން އެއްޗެކޭބުނީމަ އެކެއްޗެކޭވެސް ނުކިޔާ... މަވެސް އެބަ ވިސްނަން ރަށެއް ގަންނަންކަމަށް.. ވަރަށް ވާހަކަ.

2 months ago
ޜަނާ

އަންނި މިހުންނަނީ ގާސިމާ ހިތާވެފަތަ. އެހެންނާ ފަހެ އިބޫ އަށް ވެރިކަން ލިބުމާއެކު ގާސިމާ ދިމާކުރަން ފަށައިފި. މީނައާ މީނަގެ އައުވާނުން ވަރުގަދަ ކަމެއްދޯ

2 months ago