ކ. ތުލުސްދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ އަލީ ޝިހާމް މަރާލި މައްސަލައިގައި، އެ ރަށު މުހައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާނީ އަލީ ޝިހާމްގެ ދެ ކުދިންނަށް 18 އަހަރުވުމުން ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީ، މުހައްމަދު ނިޔާޒް މަރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ހައި ކޯޓުން ބުނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރުގައި ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ޝަރުތުތައް މި މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަވާ ކަމަށެވެ. މެރުމުގެ ގަސްދު ނެތް ކަމަށް މުހައްމަދު ނިޔާޒް ބުނި ނަމަވެސް، މީހަކު މަރުވާނެ ފަދަ އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނަމަ އެކަމުގައި މެރުމުގެ ގަސްދު އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލީ ޝިހާމްގެ ވާރިސުންގެ ތްރޭގައި ދުނިޔޭގައި ތިބީ އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި، މާމައާއި އޭނާގެ 18 އަހަރު ނުފުރޭ 2 ކުދިންނެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި މާމަ ވަނީ މުހައްމަދު ނިޔާޒްގެ ކިބައިން ގިސާސް ހިފަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ކުދިންގެ ފަރާތުން އެ ކުދިންގެ މަންމަ ބުނީ، މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ދަރިން ބޮޑުވަންދެން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި، އަލީ ޝިހާމްގެ ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ދެ ކުދިން އެބަތިބި ކަމަށް ފަނޑީޔާރުން ބުނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ފިގުހީ ރައުޔުތަކަށް ބަލާ އިރު، ގިސާސް އަކީ ހުރިހާ ވާރިސުންނަށް ލިބިދޭ އަދި ހުރިހާ ވާރިސުން ބައިވެރިވާ ހައްގަކަށް ވާތީ އެއްވެސް ވާރިސެއްގެ ހައްގު ގެއްލުވާލުމުގެ ބާރު އެހެން ވާރިސަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ވެސް އިއްތިފާގުވެވަޑައިގަތެވެ.

އެހެންކަމުން ކުޑަކުއްޖާ ބޮޑުވެ ތަސައްރަފު ފުރިގެން އޭނާގެ ބަސް އިއްވާ އިރު ގާތިލަށް މައާފު ދިނުމުގެ އިހްތިމާލު ވެސް އޮންނާނެތީ ބުރަވެވެނީ މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ކުދިން ބޮޑުވެ ތަސައްރަފު ފުރެންދެން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް މަޑުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރި ހުކުމްގައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައި ކޯޓުގައި މުހައްމަދު ނިޔާޒް ވަނީ މަރަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކޮށް އިތުރު އަދަބުތަކެއް ދިނުމަށް ބޭއްވުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. މުހައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް އުފުލި ގަސްތުގައި މީހަކު މަރުވުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ އޭނާ މެރުމަށެވެ. އެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރީ ދައުލަތުންނެވެ. އެއީ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ އިސްތިއުނާފްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމުމުންނެވެ.

އަލީ ޝިހާމަށް ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީފައި ވަނީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތުލުސްދޫގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން ވައްކަން ކުރުމުގެ އިލްޒާމް މުހައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަލީ ޝިހާމަށް ނިޔާޒް ހަމލާ ދީފައި ވަނީ އެ ރަށު ދުށްފަޅުގޭ ކައިރީގައި އޮންނަ ހުސް ބިން ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ގަހެއްގައި އެލުވާލާފައިވާ ގޯނީގައި އޭނާ އޮއްވައި މުހައްމަދު ނިޔާޒު ބައިސްކަލެއްގައި ގޮސް، ޝިހާމްގެ މެއަށް ވަޅިއެއް ހަރާލައިގެންނެވެ.

މުހައްމަދު ނިޔާޒް ބުނީ އަލީ ޝިހާމަށް ހަމަލާ ދިނީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ މަރާލުމުގެ ގަސްތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އަލީ ޝިހާމްގެ އާއިލާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.