ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ "ހުދު ފޮތިކޮޅެއް" ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝެއިހު ހުސެއިން ރަޝީދު އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުސެއިން ރަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަކީ ސާފު ހުދު ފޮތިކޮޅެއް ފަދައިން ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި ދެމި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްކަން، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވާހަކަ ދައްކަން ވާނީ ހަގީގަތް އެނގި ތިބެ ކަމަށް ވެސް ހުސެއިން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސެއިން ރަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ހަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ގުޅިގެން ނަޝީދުގެ މައްސަލައެއް ވަނީ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވާކަން 'ދަ ޕްރެސް' އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ، ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ މައްސަލައެެވެ. މި މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އާންމު ފަރާތަކުންނެވެ.

އާންމު ފަރާތަކުން އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު، ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޓީއެމްއޭގެ ވަކީލާ އަދި ނަޝީދުގެ ކުރީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވަކީލާ ޖެރާޑް ގެންސާއާ ދެމެދު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އަދި މި މުއާމަލާތްތަކަށް ފަހު، ޓީއެމްއޭގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއެކު މަޖިލީހުގެ އާ އިމާރާތުގައި ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.