ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވި މައްސަަލައެއް އޭސީސީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފިއެވެ.

"ދަ ޕްރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އޭސީސީން ބުނީ، ރައީސް ސޯލިހުގެ އިސްތަށުފުޅުގައި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތު އަޅުއްވާ ޖާބިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަައިގެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން ދިރާސާ ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައާ މެދު ވަކިގޮތެއް އަދި އޭސީސީން ނުނިންމައެވެ.

ރައީސް ސާލިހަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ޖާބިރު ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބަޖެޓުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ. ޖާބިރު އެދުވަހު ވަނީ، ރައީސް ސޯލިހާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެސް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސޯލިހާއި ޝާހިދު އަދި އަމީރު މަގާމު ހޯއްދެވީ ރިޝްވަތު ދެއްވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖާބިރު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަކީ ރިޝްވަތުގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ރައީސް ސޯލިހް މަޖިލީހަށާއި، ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތުހުމަތުތައް ކުރައްވާފައެވެ.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެ ދުވަހަކީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ދުވަސް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަކީ މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން އަދުލު އިންސާފުގެ ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށް ބަހައްޓާފައި ވަގުތީ ގޮތުން ގާއިމް ކުރި ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، އެއް އަހަރު ފުރުނުއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ސަރުކާރު ނުހިންގެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ މި ރާއްޖެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލު ކޮށްގެން ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުންގެ މަގާމު ފުރުއްވެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކި ކަހަލަ ތުހުމަތުތައް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެސް ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މައުމޫން އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ ދައްކަވާ ގޮތަށް ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައެއް މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާ ފަހުން އެ މައްސަލަ ނަންގަވާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ މައާފު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އޭނާގެ އަތްޕުޅުން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ދުވަސްވަރު ނެންގެވި ފައިސާ ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވަނީ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.