ދާދީ ފަހުން ފެންމަތިވެފައިވާ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ވަނީ ފުރާލާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ހޫނުގަދަކޮށް ދެކެވެމުންދާ އެއްވާހަކައަކީ ރ. މަޑުއްވަރީގެ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ވާހަކައެވެ. ރ. މަޑުއްވަރީގެ މި ޒުވާނާއަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ އޭނާ ލަނޑާ ނަގަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިޔަ ދޯނީގައި ދީނީ މައްސަލައެއްގައި ހިނގި ދެބަސްވުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ބައިއަތު ހިފަން އޭނާ އެއްބަސް ނުވި ހިސާބުން އޭނާގެ ހަށިގނޑަށް ދިނީ ތޫނު ހަތިޔާރުން ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ކަމަށް ރިޕޯޓު ކުރިތާ ހަފްތާއެއް ވީއެވެ.

މި މައްސަލައާ ވިދިގެން ދެން ކުރިފަޅައިގެން ނުކުތް އަނެއް ހަބަރަކީ އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ހަބަރެވެ. އުމުރުން ހަގު ކުއްޖަކާ ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ކަމުގެ ހަބަރެވެ. އެކުއްޖާ ބަލިވެއިން ހަބަރެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ އެ ކައިވެންޏަކީ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ނޫންކަމަށް އިވުނު ހަބަރުތަކެވެ. 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ބަލިވެއިން މައްސަލަ އާއި ކޯޓަށް ނުގޮސް ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށުމާއެކު، ދީނީ ގޮތުން "ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނާ" އަޅުވާ ދައްކާ ވާހަކަ ގިނައިން ހިއްސާކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ.

"ދަ ޕްރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކޯޓަށް ނުގޮސް އަމިއްލައަށް ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ބައެއް ފަރާތްތައް އުޅެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތައް ދަރިން ހޯދާ ރަޖިސްޓާ ނުކުރާ ކަމަށްވެސް ވެއެވެ. އަދި އައިޑީކާޑު ނުހައްދާތީ ވެކްސިން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ބަލިވީމައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޖެހެނީ ފައިސާ ދައްކައިގެން ކަން ފާހަގަކުރަމުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތަކު ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އެ ފަރާތުން ބުނީ ކޯޓުގައި ގޮސް ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ދެ ކުދިންގެ އައިޑީކާޑު ހައްދަން ފަހުން މަސައްކަތް ކުރި ހާދިސާއެއްވެސް ފެންމަތިވި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގާތްގަނޑަކަށް 12 ނުވަތަ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސްކޫލަށް ނުދާތީ އެކުއްޖާއާ ސުވާލު ކުރުމުން ސްކޫލަށް ދާން މިހާރު ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެކުއްޖާ ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ބުރުގާ އަދި މޫނު ބުރުގާ އެޅި އަންހެންނުންތަކެއް މަގުމަތީގައި / ފޮޓޯ: އައުޓްލުކް

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރ. މަޑުއްވަރީގެ އާބާދީ އަކީ 1398 އެކެވެ. އަދި އެރަށުގައި ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މީހަކު ބުނީ، އެ ރަށަކީ މީހުން ހިޖުރަކޮށްގެންވެސް އުޅޭ ރަށެއް ކަމަށެވެ. ދީނީ ގޮތުން އެކަހެރިވެގެން އުޅޭ ބައެއް މީހުން އުޅޭ އިރު، މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭތީ އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ފާހަގަކުރަން ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އެކި ރަށްރަށުން މީހުން އައިސް އެރަށުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަޑުކުރާ ކަމާއި ރަށު ކުދިންނާއި ރަށުކުދިން ނޫން ކުދިން ވަކި ކުރަން ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އަދި އެމީހުން އައިސް ތިބޭ ތަންތަނަކީ ވަރަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް ހުންނަ ތަންތަން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތަކު ކިޔައިދިނެވެ. ގޭގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް ބެލް ޖަހައިގެން ދޮރުހުޅުވޭ ފެންވަރަށް އެ ގެތައް ހަދާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، އެ ރަށުގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ އަންހެނަކު ދީނީ ކްލާސްތަކެއް ހިންގާ ކަމަށާއި އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓްވެސް ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ރަށުގައި އުޅޭ "ހަރުކަށި ފިކުރުގެ" މީހުންނަކީ ވަރަށް މީހުންނާ އެކަހެރިކޮށް އުޅެމުންދާ ބައެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. ރަށުގައި މީހުން އެކުވެގެން ކުރާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވެ، އެމީހުން އެކަހެރިވެގެން އުޅޭތީ މިހާރު ރަށުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ކުޑަކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް މިވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަން ނުކެރެނީ ބިރުން ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ރަށުގައި މަސައްކަތް ކޮށް އުޅޭ އަންހެނުންނަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖުތައް އެމީހުން ފޮނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު އެރަށު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދައްކާ އެހެން ރަށަކަށް ކުއްޖަކު ދައްކަން ގެންދިޔަ ހަބަރެއްވެސް އެފަރާތުން ހިއްސާ ކުރިއެވެ. އެއީ ވިހަން ދިޔަ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ހުރެ ވިހަން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ މަރުވި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އެއީ ކުރިން އެރަށުގެ ކުއްޖަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްކަން ވެސް އެފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގައި ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ގިނަވަމުންދާ ކަންވެސް އެފަރާތުން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ހަމައެއާއެކު އެރަށުގައި ސިހުރުގެ މައްސަަލަތައް ގިނަވަމުން ދާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ މައްސަލަަތައް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށްވެސް އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

މާއުނގޫގެ ބައެއް ފާރުތަކުގައި އައިއެސްގެ ދިދަ ޖަހާފައި: ފޮޓޯ / ދަޕްރެސް

ރ. މަޑުއްވަރީގެ ޒުވާނަކަށް ލަނޑާ ނަގާ ދޯންޏެއްގައި ދިން ހަމަލާއަށް ފަހުވެސް ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ބުނާ، މީހުން ސިއްސުވާލާ ވަރުގެ ކަމެއް ހިނގާފައެވެ. އެގޮތުން ލަނޑާ ނަގާ ދޯންޏެއްގައި ށ. މާއުނގޫދުއަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބަޔަކު އަރާ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލޯގޯގެ ޕްރިންޓް އެރަށުގެ ބައެއް ފާރުތަކަށް ސްޕްރޭ ކުރިކަމަށް ބުނެއެވެ. މި މައްސަލައި ގައި އެރަށަށް ދޯންޏެއްގައި ބަޔަކު އެރިކަން ފުލުހުންނަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ފާރަށް އައިސިސްގެ ލޯގޯ ސްޕްރޭ ކުރި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިއަދު ރ. މަޑުއްވަރީގެ ހާލަތު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރުން ފެނިގެން މިދަނީ ލޯމައްޗަށް ވަންހަނާ ވެފައިވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެކެވެ. އަޑެއް ކިއިއްޔާ ރެނދެއް ލާނޭ މުސްކުޅިން ބުނެ އުޅޭ ނޫން ހެއްޔެވެ. މި ކަމުގެ އަޑީގައި ވަނީ ކޮން ފަދަ ބޮޑު ރޭވުމެއްކަން އެނގެނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ.

ހަގު އުމުރުގައި ކައިވެނިކޮށްގެން ރަޖިސްޓާ ނުކޮށް ދަރިން ހޯދުން މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އަދި އެކުދިން ރަޖިސްޓާ ނުކޮށް ވަކި ގޮތަކަށް އެފަރާތްތަކުން ގޭގައި ބައިތިއްބައިގެން ކިޔަވައި ދެމުން މި ގެންނަނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ނޫންބާވައެވެ.