Male thereygai bus dhuvvan ninmmee corruption hingan: Taxi Association
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާގައި މާލޭގައި އެމްވީކޭއިން ފެށި ބަހުގެ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހަކަށް ބަޔަކު އަރަނީ

މާލެ ތެރޭގައި ބަސް ދުއްވަން ނިންމީ ކޮރަޕްޝަން ހިންގަން: ޓެކްސީ އެސޯސިއޭޝަން

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 11 August 2019, 09:14

މާލެ ތެރޭގައި ބަސް ދުއްވަން ނިންމާ އެކަން ކުރަން އުޅެނީ ބަޔަކަށް ލާރިދީގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގަން ކަމަށް ޓްކްސީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް ބުނެ ބޮޑު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

މާލެއަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ މީޓަރުގައި ޓެކްސީ ދުއްވުން ކަމަށާއި، އެނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަ ކުރަމުން އަބްދުﷲ ބުނީ މާލޭގައި ބަހެއް ނުދުއްވޭނެ ކަމަށާއި، ސައިކަލް ޓެކްސީ ވެސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުކުރުމަށް ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް އެނާ ބުނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގައި ބަސްދުއްވި ކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނީ އެއިރު ވެސް ބަސް ދަތުރުގައި ވީ އެހެން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބަޔަކަށް ފައިސާދޭން ވެގެން ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ބަސް ދުއްވަން ގެނައި ބަޔަކު. އެ ދުއްވަން ގެނެސްގެން، ބަޔަކަށް ލާރި ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ވެރިކަމަށް އައިސް ބަޔަކަށް ލާރި ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އާންމު ރައްޔިތު މީހާ ވެސް ފިތާލާފައި އެއިރެއްގެ ވެރިކަމަށް އައިސް ތިބޭ މީހުންނަށް ބޮޑި ބަނުމަށްޓަކައި ބަސް ގެނައުމާއި، ނުވަތަ އެހެން ކަމެއް ކުރުމަކީ އަސްލު މަގުސަދު."
ޓެކްސީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް

އަބްދުﷲ ބުނީ މާލެ ތެރޭގައި ބަސްދުއްވާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގައި އޮތީ ތޮއްޖެހިފައި ހުރި ކުދިކުދި މަގުތައް ކަމަށް ގަބޫލުރަން ޖެހޭ ކަމަށާ، މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާލެ އޮތީ ބައިސްކަލް އެކަނި ދުއްވަން ޑިޒައިންކޮށް ނިމިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މި ދުއްވާ ވަރުގެ ކާރުތަކެއް އަދި ސައިކަލްތަކެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ވިސްނާފައި ނެތްކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހުުޅުމާލެ އެއޮތީ ފަހުގެ ޑިޒައިނަށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައި ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެ ބަސް ދުއްވައިގެން މަގުތައް ބަންދު ނުވާނެކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

"ނަމަވެސް މި މާލޭގައި ބަސް ދުއްވަން ކިޔައިގެން އެ އުޅެނީ ކަރަޕްޝަންގައި ބަޔަކަށް ލާރިދޭންވެގެން. އެއީ ކަރަޕްޝަނަށް ލާރި ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ބަސް ދުއްވުން އެއީ. އެއީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައަކަށް އަދި ފައިދާއަކަށް ހިދުމަތެއް ހޯދައިދޭން ކުރާ ކަމެކޭ."
ޓެކްސީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް

އަބްދުﷲ ބުނީ މާލޭގައި ބަސް ދުއްވަމަކީ ކުރެވޭނެ ވަރުކަމެއް ނޫން ކަމަށެެވެ. އަދި މިހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާފައި މާލެއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ މީޓަރުލީ ޓެކްސީ ކަމަށާއި، އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ އެހެން ބުނެފައިވަނީ އިރު މާލޭގައި 1200 ޓެކްސީ އޮންނަ އިރު، ޓެކްސީއެއް ބޭނުން ވެގެން ގުޅާ މީހަކަށް ޓެކްސީއެއް ނުލިބުމާ، އާންމު އުނދަގޫ ވާގޮތަށް ފަހަތުން އަންނަ ސައިކަލު، ބައިސްކަލް ތަކަށް ނުދެވޭނެހެން މަގުތަކުގައި ދުއްވުމާއި ޕާކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ އާންމު ކަމެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
މަންނި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީ މީކޮންބައެއް ހަމަ ލާރި ހޯދުން. ދެން މާވަރު ދައްކާފަ އުޅެން މިއުޅެނީ. ގިނައީ ހަމަ މިސަރުކާރު ގެންނަން ހަންފެތުރި ގުރޫޕް ދެންޕަކާސް

3 months ago
ސާބަސަ

ފަހު ޕެރެގްރާފްގައި އެވަނީ ވަރަށްވެސް ބޮޑުތެދެއް..

3 months ago
މ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންވެސް މަރުވާނެ، އަދި ޓެކްސީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްވެސް މަރުވާނެ! ދަންނާތި މިކަން!

3 months ago