ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ޙައްޖު ހަދިޔާ 72 ގައުމަކަށް!

އައިޝާ ރީމާ 14 July 2019, 12:11
Saudi rasgefaanuge Hajj hadhiya 72 qaumakah
ޖިއްދާގެ ޢަބްދުލްޢާޒީޒު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އިމިގްރޭޝަން ސަރަހައްދުގައި ޙައްޖުވެރިން ކިއު ހަދައިގެން/ފޮޓޯ: ދަ ނޭޝަނަލް

މާތްވެގެންވާ މުޤައްދަސް ދެ މިސްކިތުގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން، ސައުދީގެ ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 72 ގައުމަކުން 1300 މީހަކަށް ދިނުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއީ ގެސްޓްސް ޕްރޮގްރާމް ފޮ ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރެއްވި އަމުރުފުޅެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސައުދީގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، ދައުވާ އެންޑް ގައިޑަންސް މިނިސްޓަރު ޝައިހު ޢަބްދުލްއާތިފު އަލް ޝައިހު ވިދާޅުވީ، މިއީ މުސްލިމުންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސައުދީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ. ޝައިހު ޢަބްދުލްއާތިފު އަލް ޝައިހު އަކީ ގެސްޓްސް ޕްރޮގްރާމް ފޮ ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ މަޝްރޫއުގެ ޖެނެރަލް ސުޕަވައިޒަރުވެސްމެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައުދީގެ ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ވަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ ޝަހީދުންގެ އާއިލާތަކުން 1000 މީހަކަށް މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްވެސް ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ. މި މެންބަރުން ސައުދީގައި ތިބޭނީ ރަސްގެފާނުގެ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީއަށް ގޮސް ތިބޭ ތިބުމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ސިޔާސީ ނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ހައްޖު ދީން ދުނިޔެ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!