ކުއްލި ޚަބަރު
ކުޑަކުދިންތަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
2 hours ago
Kureege CP innaa home minister in Luthufee gennan gina masakkai kuri: police
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން (ކ) އަދި ސީޕީ ހަމީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްފައި

ކުރީގެ ސީޕީންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުން ލުތުފީ ގެންނަން ގިނަ މަސައްކަތް ކުރި: ޕޮލިސް

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 10 July 2019, 19:33

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ކުރީގެ އިސްވެރިންނާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުން ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަމީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް އަބްދުﷲ ލުތުފީއާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވުނު ދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ފުލުހުން ދިން ދޮގު މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައެވެ.

ފުލުހުންގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ލުތުފީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން ފިލުމާއި ގުޅިގެން، ފާއިތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ފުލުހުންގެ އިސްމަގާމުތަކާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން ލުތުފީ ހޯއްދަވާ ހައްޔަރުކޮށްގެން އަނބުރާ ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރެކޯޑްތަކާއި އެމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުންތައް އެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ލޮގް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ނިންމި ބައެއް ނިންމުންތައް ނިންމި އިރު ހާޒިރުވެތިބި އޮފިސަރުން މިވަގުތު ވެސް ޕޮލިހުގައި ހިދުމަތް ކުރަމުންދާތީ އެމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުބާރު ހިފޭފަދަ މައުލޫމާތު މިވަގުތު ވެސް އެ އިދާރާގައި އެބަހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލިސް މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިމްރާން ދޮގު ހެއްދެވިކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ލުތުފީގެ މައްސަލައިގައި އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ.

"ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހުކުމަށް ފިލައިގެން އުޅުނު އިރު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވިފައި ނުވާ ސަބަބާއި ފުލުހުން އެކަމުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި އެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފެންނަންހުރި ރެކޯޑްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން އަރުވާފައިވާ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކެވެ،"
ޕޮލިސް

ލުތުފީގެ ހައްޔަރުކޮށްގެން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމާއެކު އެ މަސައްކަތުގެ ކުރެޑިޓް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ނަގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ލުތުފީ ގެންނަން އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ކަމަށް، އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ސީޕީން ވެސް ވަނީ ސަރުކާރަށާއި، މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ވެސް ފާޑުވިދާޅުވެ އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!