ޕީޕީއެމް ރިފޯމް ކުރަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ޕީއެސްއެމުން ހުޅުވާލި ޕޯލުގެ ނަތީޖާ ޓްވިޓާއަށް ލައިފި!

15 April 2019, 12:33
PPM reform kuran feneytho belumah PSM in hulhuvaali poll ge natheejaa Twitter ah laifi!
ޕީއެސްއެމުން ނެގި ޕޯލް ގެ ސްކްރީންޝޮޓް

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދީ ޕާޓީ ރިފޯމް ކުރަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ޕީއެސްއެމުން ނެގި ޕޯލްގެ ނަތީޖާ އަލުން އެކުންފުނީގެ ޓްވިޓާ ހޭންޑްލްގައި ޝާއިއު ކޮށްފިއެވެ. މީގެ ދެގައިޑި އިރު ކުރިން ނަތީޖާ ޝާއިއު ކުރީ ޕޯލް އަށް ހުޅުވާލި ޓްވީޓް އެކުންފުނީގެ ޓްވިޓާ ޕޭޖުން ނެގުމަށް ފަހުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިންޓާނަލް ކަންކަމާ ބެހެން ޖެހޭތޯ ސުވާލު އުފައްދާ އެކިފަރާތްތަކުން އެ ޕޯލްއަށް ކޮމެންޓްވެސް ކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. އަދި އެ ޕޯލް ނެގީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވާން ފެށުމުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ އަކީ 'ދައުލަތުގެ މީޑިއާ' ނަމަވެސް ނިމިދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައިވެސް އެތަން ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ އެވަގުތަކު ވެރިކަން ހިންގަން ތިބޭ ބައެއްގެ 'ޕްރޮޕެގަންޑާ' ފަތުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އާންމުން ބުނެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު ޕީޕީއެމްގެ އިސް އާރުކާޓީގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައެވެ. އަދި އެކި އެކި ބޭފުޅުން ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕަށް ފަޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Dhoshee meehunnah allowance dheefai beythibbumakee faidhaahuri gotheh noon: Raees
ދޮށީ މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ދީފައި ބޭތިއްބުމަކީ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން: ރައީސް
10 hours ago
Haamidh Riyaaz ah: Rashuthereygai meehaku maraalumun police commissioner ah neyngey buneemai nufudhey!
ހާމިދު ރިޔާޒަށް: ރަށުތެރޭގައި މީހަކު މަރާލުމުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ނޭނގޭ ބުނީމާ ނުފުދޭ!
13 hours ago
Yameen faalhugai JP ge candidate inna dhekolhah masakkaiy kuri: Riyaz
ޔާމީން ފާޅުގައި ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރި: ރިޔާޒު
23 hours ago
Afrasheem avahaara kolli massalaigai haamakuraane aa mauloomaatheh nei: Riyaz
އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލައިގައި ހާމަކުރާނެ އާ މައުލޫމާތެއް ނެތް: ރިޔާޒު
1 day ago
India in Raajje aee 12 sifain, Umar hadhdhvanee dhogu: Immigration
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އައީ 12 ސިފައިން، އުމަރު ހައްދަވަނީ ދޮގު: އިމިގްރޭޝަން
1 day ago
Himaarah govee vagah goveema, ekan kuree saabithukamaa eku engihure: Nihan
ހިމާރަށް ގޮވީ ވަގަށް ގޮވީމަ، އެކަން ކުރީ ސާބިތުކަމާއެކު އެނގިހުރެ: ނިހާން
1 day ago