ޗައިނާއިން މުސްލިމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ބެލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް!

އައިޝާ ރީމާ 24 March 2019, 12:13
China in Muslimun bandhukohfaivaa sarahadhu belumuge beynumeh neii
ޗައިނާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންތަކެއް/ފޮޓޯ: ގެޓީއިމޭޖް

ޗައިނާގައި މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޝީންޖިއާންގް ސަރަހައްދު ބަލައިލުމަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޝީންޖިއާންގް ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކޭމްޕުތަކުގައި އެތައް މުސްލިމުންނެއް ގައިދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ މައްސަލައަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވާއިރު، މި ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މީޑިއާއަށްވެސް ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާ ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ "ޓުއާ" ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕަގަންޑާ ފެތުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޝީންޖިއާންގް ޓުއާގައި ބައިވެރިވުމާ ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން "ކުޅެފައިވާ" ފޮޓޯތަކުން ކުރާނެ މާ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް މީޑިއާގައި ނަންހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާއާއި ވާހަކަދެއްކެވި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ހާރިޖިއްޔާއިން ބުނީ، ބޭޖިންގްގައި ތިއްބަވާ ވިލާތުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ޝީންޖިއާންގްގެ ޓުއާއެއް ރާވަމުންގެންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޑިޕްލޮމެޓުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދައުރުވެފައިވަނީ ނުރަސްމީ ދައުވަތުތަކެކެވެ.

ޗައިނާއިންވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިފަދަ ދަތުރެއް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވެސް ހިންގާފައެވެ.

ޗައިނާއިން ބުނާ ގޮތުގައި ޝީންޖިއާންގްގައި ކުރިއަށްދަނީ ހުނަރާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާއިންވަނީ މުސްލިމުންނާއި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުންތަކާއި، ފަރުޟާ ވާޖިބު އަދި ސުންނަތްތައް އަދާކުރުމަށްވެސް ޗައިނާގެ ގާނޫނުން ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Nusrathuge haqqugai bangaalhun bodu muzaaharaa ah!
ނުސްރަތުގެ ހައްގުގައި ބަންގާޅުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް!
21 hours ago
Yemen hanguramaigai maruvi meehunge adhadhu lakka akaa gaathah
ޔަމަނު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކާ ގާތަށް
21 hours ago
Khashoggi ge maraa gulhigen jaasoosee officerakunthakeh hayyarukoffi
ޚަޝޯގީގެ މަރާ ގުޅިގެން ޖާސޫސީ އޮފިސަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
1 day ago
Libya ge idhikolhu hanguramaveriya ah Trump ge calleh
ލީބިއާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިޔާއަށް ޓްރަމްޕްގެ ކޯލެއް
1 day ago
India aai Pakistan viyafari gulhunthah kandalaifi
އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނު ވިޔަފާރި ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފި
2 days ago
General Haftar ge massala ICC ah
ޖެނެރަލް ހަފުތާރުގެ މައްސަލަ އައި.ސީ.ސީއަށް
2 days ago