"ޕައި"ގެ އަސްލު ވެލިއުގައި 31 ޓްރިލިއަން ޑިޖިޓް

އައިޝާ ރީމާ 15 March 2019, 08:52
pi ge aslu value gai 31 trillion digit
ބައެއް ކަހަލަ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ޕައި ވެލިއުގެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓްތައް/ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަޒް

ހިސާބުގައި އެކުލެވޭ "ޕައި" ވެލިއުގެ އެންމެ ދިގު ޑިޖިޓް ހޯދައިގެން ޖަޕާނު މީހަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އާ ހިސާބުތަކެއް ހަދައިގެން "ޕައި"ގެ ވެލިއުގައި މިހާރު 31 ޓްރިލިއަން ޑިޖިޓް ހިމެނޭއިރު، ކުރިން މިރެކޯޑް ހެދި މީހާއަށް ހޯދުނީ 22 ޓްރިލިއަން ޑިޖިޓެވެ.

31 ޓްރިލިއަން ޑިޖިޓާއިއެކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ޖަޕާނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ގޫގްލްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ އެމާ ހަރޫކާ އަވާއޯ ނަމަކަށް ކިއާ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ މި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ، ގޫގްލް ކުންފުނީގެ ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގް ހިދުމަތުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ.

"ޕައި"އަކީ ވައްބުރެއްގެ ސާކަމްފަރެންސް ނުވަތަ ވަށަމިން، އޭގެ ޑައިމީޓަރު ނުވަތަ އެ ވައްބުރުގެ އެތެރެން ބަލާއިރު މަތިން ތިރިއަށް އޮން މިނުން ގެއްލައިގެން އަންނަ އަދަދަކަށް ކިއާ ނަމަކެވެ. "ޕައި" ވެލިއުގެ ގޮތުގައި ހިސާބު ހެދުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ 3.14 އެވެ.

"ޕައި" ވެލިއު ބޭނުންކޮށްގެން އާންމު ދުނިޔޭގައި ހަދާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި، މާސް ފަދަ ޕްލެނެޓަކަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވާއިރު އޭގައި ހަރުކުރަންވީ ޕެރަޝޫޓުގެ ބޮޑުމިން ދެނެގަތުމާއި، ދުނިޔޭގެ ސަތަހައިގެ ޗާޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނީ ކިހާ ކެމެރާއެއްތޯ ދެނެގަތުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Vihaigen kurimathiva depression ah  beys beynunkuran hudhadheefi!
ވިހައިގެން ކުރިމަތިވާ ޑިޕްރެޝަނަށް ބޭސްބޭނުންކުރަން ހުއްދަ ދީފި!
22 hours ago
Dhuniyage enmme rangalhu teacher huree Kenya ga
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރު ހުރީ ކެންޔާގައި!
1 day ago
Christchurchgai maruvi meehunge machah 2 Haram gai qhaibugai kashunamaadkoffi
ކްރިސްޓްޗާޗްގައި މަރުވި މީހުންގެ މައްޗަށް ދެ ޙަރަމްގައި ޣައިބުގައި ކަށުނަމާދުކޮށްފި
1 day ago
Jacinda Ardern ge sharafugai Burj Khalifa dhillaifi
ޖެސީންޑާގެ ޝަރަފު ގައި ބުރުޖުޚަލީފާ ދިއްލައިފި!
1 day ago
Christchurch hamalainn kiria salamaivi Mehedi kaivenikoffi
ކްރައިސްޓްޗާޗް ހަމަލާއިން ކިރިއާ ސަލާމަތްވި މަހުދީ ކައިވެނިކޮށްފި
2 days ago
HPV Vaccine ah campaign kuri Laura maruvejje
އެޗް.ޕީ.ވީ ވެކްސިންއަށް ކެމްޕޭން ކުރި ލޯރާ މަރުވެއްޖެ
4 days ago