މައުސޫމް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަށް 22 މިލިއަން ދޭން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެފައިސާ ދައްކަން ޖެހުނީ އިތުރަށް ދެއްކި ޑިއުޓީއަކީ ދައްކަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން: ކަސްޓަމްސް

ނަޙްފާ މުޙައްމަދު 14 March 2019, 21:40
Customs in Mausoom hissavaa CGT ah 22.7 million rufiyaa dheyn jehijje
ސީޖީޓީގެ ހިއްސާދާރު އަހުމަދު މައުސޫމް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު މައުސޫމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ސީޖީޓީ ކުންފުންޏަށް 22.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ސީޖީޓީއަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަމުރު ކުރީ، އެ ފައިސާ އަކީ އެ ކުންފުންނިން 2017 ވަނަ އަހަރު އެތެރެ ކުރި ސިގިރޭޓު ޝިޕްމަންޓަކަށް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކި ފައިސާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައެވެ.

ދުންފަތުގެ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ފެށިގެންނެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ މި ޝިޕްމަންޓްގެ ރާއްޖެ ގެނެސް ދާއިމީ އިމްޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކްލިއާ ކުރިއިރު އިސްލާހު ގެނެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނުގައި ބުނާ ވަގުތު ހަމަވެފައި ވުމުން ޑިއުޓީއަށް އައި ބަދަލު އެކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސް އިން އެކަން އެގޮތަށް ކުރި އިރު ސީޖީޓީ ކުންފުނިން ގެނައި ސިނގިރޭޓް ހުރީ ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއާ ހައުސްގައި ކަމަށާ، ޑިއުޓީ ރޭޓަށް ބަދަލު އައި އިސްލާހަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި އިރުވެސް އެ ސިނގިރޭޓް ބޮންޑެޑް ވެއާހައުސްއިން ނެރެގެން ދާއިމީ އިމްޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެފައިސާއަކީ އެކުންފުނިން ކަސްޓަމްސް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ 22 މިލިއަން ދައްކަން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރީއެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލު ވުމުގެ ކުރިން، މި މައްސަލައިގައި، ދައުލަތުން ބުނަމުން ދިޔައީ، ކަސްޓަމްސް އިން އެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވީ، ކަސްޓަމްސް އިން ނެގި ފައިސާ އަކީ، އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށެވެ.

މައުސޫމަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެސީސީން އާންމު ކުރި ލިސްޓުގައި އެސްއޯއެފާއި މައުސޫމް ހިއްސާވާ ސީޖީޓީ ހިންގާފައި އޮތް 5.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ރައީސް ސާލިހު އަންގަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އަހަރެން އޮސްކާ އާއި އެއްބަސް. ހަމަ ރަނގަޅަށް ތިބުނީ. މިހާރުގެ ވައްކަން މާ މޮޅުވެފައި ފައްކާ. ދެން މިމީހުންގަނޑު ވެރިކަމުން ދުރުކުރީމަ ދެން ހުރި މީހާ މިޔަށްވުރެ މޮޅަ ވައްކަން ކުރާނެ.
1 week ago މުހައްމަދު
ކޯޓުތަަކަކީ މިހާރު އެމްޑީޕީ މީހުންގެ “ކޭޝްކައު” އަދި އޭޓީއެމް. މިހާރު މިޔޮތީ އާ މާ މޮޅުގޮތެއް. ކޯޓު ބޭނުންކޮށްގެން ވައްކަންކުރުން. ކުރިން އެމްއެމްޕީއަރުސީ. އެޔަށްވުރެއް މިގޮތް ފަސާވެފައި މޮޅު، އެއީ ގާނޫނު ތެރެއިން ވީމަ.
1 week ago އޮސްކާ
Touristunnah rahthah review koh comment dhevey system eh gaaim kuranee
ޓޫރިސްޓުންނަށް ރަށްތައް ރިވިއުކޮށް ކޮމެންޓް ދެވޭ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރާނީ
10 hours ago
Diplomat boardaa eku helmet naalhaa bridge ga dhuvvaa iru fuluhaku kaireegaa!
ޑިޕްލޮމެޓް ބޯޑާއެކު ހެލްމެޓް ނާޅާ ބްރިޖްގައި ސައިކަލް ދުއްވާއިރު ފުލުހަކު ކައިރީގައި!
13 hours ago
Hoonu gadhavumuge sababun kelaa dhanduthakugai alifaanuge haadisaa e hingaifi
ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކެލާގެ ދަނޑުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
14 hours ago
Nasheed Gaasim ah: Dhivehi bimakee dhivehi raajjeyge rayyithunge bimeh
ނަޝީދު ގާސިމަށް: ދިވެހި ބިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިމެއް
15 hours ago
Flat shakuva hushahelhun bandhu vi iru hushahi shakuvaage adhadheh neygunu!
ފްލެޓް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ބަންދުވި އިރު ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ އަދަދެއް ނޭނގުނު!
16 hours ago
Ziyaadhaage massalaigai Criminal Courtge ninmmun rangalheh noon: PG office
ޒިޔާދާގެ މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޕީޖީ އޮފީސް
18 hours ago